velikost textu

Masové uprchlictví v kontextu mezinárodního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Masové uprchlictví v kontextu mezinárodního práva
Název v angličtině:
The Mass Refugeism in the Context of International Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vladan Brož
Vedoucí:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Id práce:
76040
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Uprchlictví je jevem úzce souvisejícím s porušováním lidských práv. Dvacáté století nesoucí se ve znamení internacionalizace lidských práv vytvořilo velké množství nejrůznějších nástrojů zaručujících uprchlíkům jak jejich základní práva a svobody tak přístup k potřebným službám. Problémem právního systému, a zvláště pak toho mezinárodního je, že se svými řešeními často přichází až ex post, tedy reaguje na nastalou situaci, a tak pouze napravuje škody, které vznikly v důsledku masového porušování lidských práv. Propojenost dnešního světa na straně jedné a velké rozdíly v životních podmínkách na straně druhé přispívají vedle klimatických změn k nebývalým migračním pohybům na celém světě. Na rozdíl od minulých dekád, kdy se migranti pohybovali ve směru z východu na západ, je v současné době zřetelný jednoznačný migrační pohyb ve směru z jihu na sever. Tento fakt provází snaha jednotlivých států na jednu stranu nastavit podmínky tak, aby odpovídaly nové situaci, jsme ale rovněž svědky snahy, a to především u průmyslově vyspělých států včetně Evropské unie, o stále přísnější kontrolu migračních toků a tak výrazného omezování šancí pronásledovaným domoci se ochrany, k jejímuž poskytování jsou tyto státy mezinárodně zavázány. Tato restriktivní cesta však vede i k dalším nežádoucím následkům. Vhání totiž migranty do područí nejrůznějších nelegálních skupin a za nemalé finanční prostředky je v důsledku činí ještě více zranitelnými. Uzavřené hranice dále vyvolávají efekt „zakázaného ovoce“ a jejich překonání je proto pro mnohé migranty o to lákavější. S ohledem na výše uvedené představují mechanismy, které si mezinárodní společenství k ochraně uprchlíků vytvořilo důležité hodnoty, z kterých není možno ustoupit, naopak je zapotřebí vytvořit jejich efektivnější provázání a jednotlivé státy přimět k jejich důslednějšímu respektování. Důležitou roli v mezinárodní ochraně uprchlíků hraje Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Mechanismy, které si během působení v této oblasti vytvořil, včetně institutu tzv. trvalých řešení pro uprchlíky, by však měly být i přes svou faktickou nezávaznost náležitěji respektovány jednotlivými aktéry mezinárodních vztahů, protože představují léty osvědčené postupy v oblasti, kde žádné závazné mechanismy neexistují. Důležitým příspěvkem k sdílení břemene mezinárodní odpovědnosti je v době zavádění přísnějších kontrol namířených proti migračním proudům především mechanismus přesídlení. Přestože je přesídlení považováno za nejvíce opomíjené z trvalých řešení, daří se v poslední době právě díky ochotě některých zemí každým rokem zvyšovat počet uprchlíků, kterým je díky tomuto instrumentu nabídnuta šance na důstojný život. Úspěch přesídlení je však do značné míry ovlivněn dalšími faktory, jakým je především integrace nově příchozích, tedy jejich plné zařazení do společnosti, což se stává opravdovou výzvou pro přesídlovací země. Základní dokument k ochraně práv uprchlíků vznikl před téměř šedesáti lety. Od té doby se změnily podmínky a příčiny vzniku masového uprchlictví. Bylo by tedy v zájmu celého mezinárodního společenství přehodnotit současné právní nástroje týkající se oblasti uprchlictví a na základě toho vytvořit jednak spolehlivý mechanismus, který by efektivně chránil všechny oběti masivního porušování lidských práv opouštějící své domovy, ale hlavně by pomohl předejít situacím, v jejichž důsledku k uprchlickým krizím dochází. Ačkoliv se tato představa v současném světě blíží čistému idealismu, domnívám se, že nás to nezbavuje povinnosti takováto řešení hledat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The purpose of my thesis is to analyze all instruments of international law for protection of refugees. During the twentieth century the international communities produced several universal and regional documents. Even though the only special universal treaty concerning refugees is almost sixty years old and it doesn’t meet all needs in this area of our days. Fortunately there are also other human rights documents providing fundamental rights for all the people including refugees. The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different aspects of mass refugeism. Chapter One is introductory to migration as such and it defines basic terminology used in the thesis. Chapter Two consists of three parts. First part includes definition of sources of international law in general and second part contains history context of current international refugee law. Third part of this chapter focuses on current universal and regional documents dealing with refugees and asylum. Chapter Three is subdivided into five parts and provides an outline of relevant rules of general human rights which strengthen also rights of refugees and especially some groups of refugees such women and children. Chapter Four concentrates on problems resulting from the control mechanism which are incorporated in the most important international treaties dealing with human right. First part of this chapter describes responsibility in international law. Second part deals with universal and regional administrative control mechanism and part three with universal and regional judicial control mechanism. Conclusions of current refugee crisis are drawn in Chapter Five. The main aim of the thesis is to prove that there are several practises which should be followed by international communities. Even though these practices are not obligatory I suggest that there should be accepted new legislation to share refugee burden and responsibility. There are two institutes that provide solutions for refugees. First of these is temporary refuge and the second is mechanism of durable solutions for refugees. It contains local integration, repatriation and resettlement. The main stress I put on resettlement because UNHCR developed a good resettlement procedure and it just depends on a good will of countries to cooperate on it. Final part is therefore dedicated to the future prospect of the European Union in this issue Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladan Brož 803 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladan Brož 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladan Brož 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 441 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 710 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB