velikost textu

Vliv změny poměrů na trvání závazku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv změny poměrů na trvání závazku
Název v angličtině:
The Influence of a Change of Circumstance on the Duration of an Obligation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zbyněk Gřešek
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
75812
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
9. Závěr Naší snahou bylo popsat a naznačit možné cesty, jakým způsobem lze stěžejní zásadu soukromého práva o všeobecné závaznosti smluv oslabit. Zároveň nás vedla myšlenka, zda-li je takováto možnost odklonu od dodržování zásady pacta sunt servanda vůbec vhodná a účelná, popřípadě jaké komplikace s sebou může toto prolomení nést. Otázka je to na výsost aktuální, neboť v současné době svět řeší dopady globální hospodářské krize. Jeví se nám jako vhodné na tomto místě znovu citovat myšlenku, že otázka vlivu změny poměrů vyvěrá na povrch vždy současně s prokopnuvší krizí. Ať již válečnou či hospodářskou. Stejně tomu je i nyní. V době prudkých poklesů kurzů měn či krachujících průmyslových odvětví se otázka mimořádností a nepředvídatelných okolností dostává do popředí zájmu nejen právní vědy. Problematice učení o clausule rebus sic stantibus jsme se věnovali z mnoha úhlů pohledu. Bezesporu nejvýznamnějším z nich je otázka výslovného zakotvení ustanovení pojednávající o vlivu změny poměrů na trvání závazku v právní úpravě soukromého práva. Část právní vědy striktně tuto tendenci odmítá s odůvodněním, že by to mělo za následek nejistotu v právních vztazích a smlouvy by se staly nepředvídatelnými. Tento argument je však třeba dle našeho názoru odmítnout. Explicitní zmínka o clausele rebus sic stantibus naopak vnáší do právních vztahů jistotu, neboť pravidla pro možnost změny závazku jsou pro strany nastaveny předem, jasně a určitě. Naposled uvedené je však nutno vždy nazírat za současného primátu zásady pacta sunt servanda. Touto cestou se vydal i návrh nového občanského zákoníku. Domníváme se, že takto zvolenou variantu rekodifikace právní úpravy českého soukromého práva je možno vnímat jako správnou, neboť přináší do právních vztahů větší přehlednost a jistotu, zároveň reflektuje současné trendy na poli evropského smluvního práva, což ve výsledku má i pozitivní dopad na oblast harmonizace českého právního řádu s právem EU. Závěrem lze pouze upozornit na stále probíhající práce v oblasti soukromého práva na evropské úrovni zejména s důrazem na předpokládané dopracování návrhu Společného referenčního rámce (konec roku 2009), jakožto dalšího kroku směřujícímu 79 k uvažovanému Evropskému smluvnímu zákoníku. Sledovat nadále tento vývoj bude i s ohledem na téma naší práce jistě zajímavé. 80
Abstract v angličtině:
11. Summary The Influence of a Change of Circumstances on the Duration of an Obligation The intention of this thesis is to present an insight into the issues concerning the influence of changes in circumstances on the duration of an obligation. The fundamental principle dealing with this issue is rebus sic stantibus. In cases of amendments of civil law, the Czech Republic – in accordance with the majority of European states – follows the rule of pacta sunt servanda, i.e. pacts must be respected. There are however situations in which this rule of pacta sunt servanda comes into conflict with the judicial process or may be the cause of injustice. This thesis deals with the historic context of the entrenchment of rebus sic stantibus in present-day amendments and outlines the prospects concerning the Czech legal order de lege ferenda. From the very formation of the Czechoslovak State, legal science dealt with the possibility of incorporating the issue of the influence of changes of circumstance into the law of treaties. Explicit entrenchment was not however achieved. Between the two World Wars, legal practice observed the rule of rebus sic stantibus in law of treaty cases. After the communist regime came to power in 1948, the above mentioned practice – common for legal science of the so-called “First Republic” period – was rejected. Civil law codex accepted later on, did not incorporate general legal acts concerning the influence of changes of circumstance and thus rebus sic stantibus principle was acceptable only in specifically named causes. Present-day Czech civil law continues with similar intent. This is based on the primary principle of pacta sunt servanda with bylaws recognizing the significant influence of changes of circumstance. This thesis further focuses on the issue of acknowledging the influence of changes of circumstance on the duration of a treaty within the development of civil law. It deals with this issue both on an international level and within the EU. The Principles of European Contract Law (PECL); a draft on a Code of European Contract Law; and one of the latest acts in this area, a draft on a Common Frame of Reference (DCFR) all come under close observation in this work. Interpretations of the Vienna Convention on the Law of Treaties and of the principle of the intergovernmental organization 84 UNIDROIT are also afforded space in a section dedicated to international law. The results and observations concerning these attempts at legal unification are also subject to investigation in regard to the present re-codification of Civil Law in the Czech Republic. It is evident that the new Czech Civil Code has been inspired not only by the principles of UNIDROIT, but also by the Principles of European Contract Law (PECL) because, as one of the first codices in the history of Czech Civil Law, it includes a general act concerning the influence of changes of circumstance on the duration of a treaty. We believe that this step, taken by the prospective civil codex, is indeed a step in the right direction. The explicit entrenchment of the rebus sic stantibus clause, following on from the present-day basic principle of pacta sunt servanda, increases assurance in legal affairs. The rules concerning eventual changes of treaty are thus clearly and irrefutably defined for the respective parties in anticipation. Such explicit articulation reflects contemporary trends within the field of contract law, and results in greater concord between the Czech legal codex and that of the EU. 85
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zbyněk Gřešek 610 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zbyněk Gřešek 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zbyněk Gřešek 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB