velikost textu

The complex of wabet and court in temples of the Thirtieth Dynasty and the Ptolemaic and Roman period

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The complex of wabet and court in temples of the Thirtieth Dynasty and the Ptolemaic and Roman period
Název v češtině:
Komplex wabetu a dvora v chrámech třicáté dynastie a Ptolemaiovské a Římské doby
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Filip Coppens, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.
Hedvig Györy, Dr.
Id práce:
75804
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Egyptologie (XEGY)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Předložená práce se zaměřuje na zvláštní architektonický komplex či celek, který se opakovaně objevuje v chrámech třicáté dynastie a Ptolemaiovské a Římské doby. Tento komplex tvoří otevřený dvůr a zvýšená zastropená kaple označované jako „dvůr“ a wabet. Předložená studie zkoumá obecné charakteristiky a základní součásti všech známých komplexů wabetu a dvora a snaží se lépe pochopit jejich funkci v chrámech a jejich vývoj v čase. Po stručném úvodu pojednávajícím o třinácti chrámech, jež komplex wabetu a dvora obsahují, a o samotných těchto komplexech (první kapitola) se další kapitoly věnují umístění komplexu, jeho orientaci, plánu a chronologii (druhá kapitola), výrazům, které se používaly k jeho označení (třetí kapitola), popisu a rozboru textů a vyobrazení na jeho stěnách (čtvrtá kapitola) a studii o původu a vývoji tohoto výzdobného schématu (pátá kapitola), jež mají přiblížit činnosti prováděné v komplexu a jeho funkci v chrámu. Po analýze hlavních součástí typického komplexu wabet je nadnesena a částečně zodpovězena také otázka, zda a do jaké míry odpovídají různé starší prostory v chrámech Nové říše a Pozdní doby obrazu wabetu a dvora tak, jak je známe z pozdějších chrámů (šestá kapitola).
Abstract v angličtině:
The study at hand focuses on an architectural complex or ensemble that regularly occurs in temples of the Thirtieth Dynasty and the Ptolemaic and Roman period. This ensemble generally combines an open court with an elevated and covered chapel, and is referred to as ‘court’ and wabet, respectively. The present study aims to bring together the common characteristics and essential components of all ensembles of wabet and court in order to get a better understanding of the ensemble’s role in the temple and its development over time. Following a brief introduction to the thirteen temples that appear to contain this ensemble in their core and to the complexes themselves (chapter 1), the following chapters focus on the ensemble’s location, orientation, layout, and chronology (chapter 2), the designations in use to refer to this complex (chapter 3), a description and analysis of the texts and reliefs applied to its walls (chapter 4), and a study of the origin and development of this decorative scheme (chapter 5) in order to gain a better insight into the activities performed in the complex and its role within the temple. With the main components of a typical complex of wabet and court in mind, the question is raised whether and to what degree various older spaces in temples from the New Kingdom and the Late Period correspond to the image of wabet and court as it is known from later temples (chapter 6).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Coppens, Ph.D. 88.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Coppens, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Coppens, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. 998 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc. 699 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hedvig Györy, Dr. 1.98 MB