velikost textu

Didaktické využití povodí Rokytky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Didaktické využití povodí Rokytky
Název v angličtině:
Didactics use of Rokytka river-basin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jakub Kapr
Vedoucí:
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
75579
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie — Učitelství pro 2. stupeň základní školy - chemie (BI-CH-2)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Žijeme v době nových objevů a moderních technologií a ani vzdělávání by nemělo ztrácet krok s nepřetržitým dynamickým rozvojem moderní společnosti. Mělo by se přizpůsobovat aktuálním trendům a snažit se je aplikovat do edukačního procesu. Ve své práci se zabývám možnostmi aplikace moderních technologií do výuky biologie a jejich využitím k domácí přípravě žáků. Na základě zkoumání postojů žáků k novým technologiím jsem vytvořil materiál, který kombinuje terénní výuku s aktivní přípravou v multimediálním výukovém programu. Prakticky jsem vyzkoušel výuku postavenou na kolektivní práci s tímto materiálem a získané poznatky kombinoval s demonstračními možnostmi, které poskytuje povodí říčky Rokytky. Na základě těchto poznatků jsem vytvořil materiál, který vede žáka k aktivnímu vyhledávání nových informací v multimediálním programu a k upevnění poznatků získaných v přírodě.
Abstract v angličtině:
We live in the age of new discoveries and modern technologies and the education should not run behind the dynamic development of modern society as well. It should suit to actual trends and try to aplicate them to the education processes. In my thesis I deal with a lot of possibilities how to applicate modern technologies to the education of biology and how to use it during the pupil's home preparation. On the basis of student's attitude to the new technologies I made a material which combines the education in landscape with active multimedial preparation. Practically, I tested the colective work with this material, then I combined the gained knowledges with demostrative possibilities of the stream Rokytka. On the basis of these immediate knowledges I made a material which should lead the pupil to active searching of new information in multimedial programme and which should fix the knowledges gained in countryside.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Kapr 30.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Jakub Kapr 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Jakub Kapr 605.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Kapr 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Kapr 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jan Andreska, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 136 kB