velikost textu

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem
Název v angličtině:
Liability for Defective Products (Product Liability)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Adam Gajdoš
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
75523
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Závěr V souvislosti s přípravou na začlenění do Evropské unie převzala Česká republika závazek usilovat o zajištění postupného souladu vnitrostátního zákonodárství s legislativou Evropských společenství, jež si za cíl klade především ochranu proti nebezpečím ohrožujícím zdraví a bezpečnost spotřebitele a ochranu proti škodě a ekonomickým zájmům spotřebitele, jakož i podporu jejich práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat se k ochraně svých zájmů. Směrnice 85/374/EHS zavádí komunitární režim objektivní odpovědnosti za škody způsobené vadnými výrobky bez ohledu na zavinění či nedbalost výrobce. Směrnice zdůrazňuje potřebu sbližování právních předpisů členských států Evropských Společenství týkajících se odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou jeho výrobků a poukazuje na to, že existující rozdíly mohou narušovat hospodářskou soutěž, ovlivňovat pohyb zboží v rámci společného trhu a způsobit rozdílný stupeň ochrany spotřebitele proti škodě způsobené vadným výrobkem na jeho zdraví nebo majetku. Zákon č. 59/1998 Sb. po vzoru práva Evropských společenství přinesl do našeho právního řádu zcela nový institut odpovědnosti za škodu způsobenou vadným, specifickým druhem plnění, kterým je výrobek. Zákon, jehož přijetí znamenalo vzhledem k zásadnímu zvýšení ochrany a zlepšení postavení spotřebitele na trhu značný přínos, stanoví mnohem přísnější podmínky, za kterých vzniká odpovědnost výrobců, dovozců a distributorů, a tím podstatným způsobem ulehčuje poškozeným jejich procesní situaci, neboť základním principem zákona je objektivní odpovědnost s možností liberace. Důvodem pro zavedení principu objektivní odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobku je skutečnost, že koncepci zavinění nelze přijmout jako vyhovující kritérium pro řešení otázky spravedlivého rozdělení rizik spojených s moderní technickou výrobou. Režim zvláštní odpovědnosti výrobců zakotvený v citované směrnici plní především funkci garanta výroby bezpečných výrobků, které mají svými užitnými vlastnostmi sloužit a nezpůsobit při řádném užívání škodu. Dosavadní zkušenosti s aplikováním směrnice a na jejím základě vypracovaných vnitrostátních předpisů v členských státech EU ukazují, že tyto normy působí především motivačně a preventivně, tj. předcházení škodám, a většina nároků postižených vůči výrobci je uspokojena mimosoudně. Před nejvyššími soudy se projednávalo však velmi málo sporů a nelze poukázat na žádné rozhodnutí, jež má svým dosahem zcela stěžení význam 112 na interpretaci dotčené směrnice. Svoji roli sehrává fakt, že úprava podle směrnice působí paralelně s dosavadními vnitrostátními úpravami. Přesto nemůžeme odhlédnout od rozsudků Soudního dvora, jež přispěly k objasnění výkladu některých pojmů a přispívají k homogennímu právnímu prostředí v rámci Evropské unie. Lze uzavřít, že institut odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem funguje na pevném základě. V rámci Evropského společenství nejsou aktuální žádné tendence ke změnám právní ochrany spotřebitelů a ani v právním řádu České republiky po novelizaci zvláštního zákona není zapotřebí dalších změn. Úprava provedená zvláštním zákonem je plně slučitelná se směrnicí a další kroky zákonodárce již povedou pouze k upřesnění zákonného znění, jež nebude činit žádné výkladové obtíže. Osnova nového občanského kodexu je toho důkazem. Komise Evropských společenství v tzv. Bílé knize dospěla k závěru, že „směrnice 85/374/EHS je významný normativní akt, který pozitivně ovlivnil bezpečnost výrobků a pomohl poškozeným domoci se náhrady škody, kterou utrpěli“. 113
Abstract v angličtině:
Resume – Liability for Defective Products (Product Liability) This study deals with the subject of product liability law. This is a growing area in which manufacturers and suppliers are finding themselves more and more responsible for the quality of their products and for the consequences flowing from any defects therein. There is a growing amount of litigation throughout the world tackling the problems arising from the safety of products. These laws take into account the manufacturing process, the transportation, storage and delivery of goods, the intended use of products, their fitness for such purpose, and any warning or instructions as to use given to consumers and end- users. Injuries caused by products began to give rise to serious policy concerns in the second half of the 20th century, when the combined effect of increasingly sophisticated consumer products automated large-scale production processes and modern distribution chains left the end-user in a difficult position. The end-user was purchasing a product not from the manufacturer directly, but from a retailer who might stand a number of steps away from the manufacturer in the distribution chain. The complex processes of product development and manufacture were internal to the manufacturer and thus unknown to the end-user and probably to the retailer as well. If the end-user suffered physical injury or damage to property due to the product, the traditional liability systems offered him or her some form of contractual recourse (typically based on warranty) against the retailer, and perhaps also a delictual or tortious recourse against the manufacturer. While the contractual liability of the retailer might be easier to establish such liability might be limited, and in any event the retailer usually did not have the financial resources requiered to meet substantial claims by the victim. As regards the manufacturer, the victim faced an uphill battle in trying to demonstrate fault or negligence, as the case may be. The new attitude to this problem was set on the modified regime of tort liability applicable to the manufacturer. At the opposite extreme from traditional fault-based liability would be a regime where the manufacturer would be liable for all injury caused by the products that it has placed on the market. This study focuses on the consumer protection established by the Concil Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products. Differences between the legal systems of the Member States led the European 114 Community to attempt to harmonize the law of product liability with Directive 85/374. However, the Directive did not affect existing law, but merely supplemented it with a new harmonized regime. The crucial element of this Directive is that the producer shall be liable for damage caused by a defect in his product. The second main part of this work surveys how the Directive has been implemented in the legal system of the Czech Republic, and the difficulties to which it has give rise. The final part deals with Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety and again how the Directive has been implemented in the legal system of the Czech Republic. The purpose of this Directive is to ensure that products placed on the market are safe. 115
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Adam Gajdoš 994 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Adam Gajdoš 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Adam Gajdoš 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 393 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 80 kB