velikost textu

Identifikace a studium exprese genů účastnících se kvetení u modelové rostliny merlík červený (Chenopodium rebrum)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identifikace a studium exprese genů účastnících se kvetení u modelové rostliny merlík červený (Chenopodium rebrum)
Název v angličtině:
Identification and expression of genes engaged in flowering of a model plant Chenopodium rubrum.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. David Cháb, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Helena Štorchová, CSc.
Oponenti:
RNDr. Aleš Kovařík, CSc.
Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
Id práce:
75466
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Tato prácese zabýá studiemmolekulrímích základů fotoperiodické indukcekvetení u modelové kátkodennírostliny merlíkučerveného (Chenopodium rubrum).Zaměřili jsme se na hledríLrri studium expresea fi.rrrkce a homologů genůCoil,S77N,S (Co), FL)WERNG LoCUs r (FT) a LEAFY (LFY), klíčoých regulátorů účinkujících v signáni dráze indukce kvetení závisléna fotoperíodě dlotltúenni Arabidopsisthaliana. u VtetraploidnímC' rubrwn jsme identifikovali dva FT-lilre (FTL) geny_ CrFTL| a CrFTL2, lišící se svými expresními profily. CrFTL| by|o transkribováno ryÍnicky s maxímem uprostředdne. Za induktivníchfotoperiodiclcých podmínek korelovalazr"ýšená expreseCrFTL| s míroukvetení'za neinduktivnichpodmínekneby|CrFTLI exprimován. ExpreseCrFTL2 byla za všechstudovaných fotoperiodiclqýchrežimů konstitutivn. CrFTL| je velmi pravděpodobně aktivátor kvďert, CzFTL2 se neúěastrí kveteníza studovaných podmínekajehofunkcezůstrívánejasná. Dva Co-Iile (CoL) geny CrCoLL a CrCoL2 zC. rubrnt podléhajídosud nepopsanémutypu altemativníhosestřihu a produkujídva t}py transkiptů.Jedna forma Íanskiptu ďpovídá standardnímu sesřihu prvního ajedinéhointronuv konzervované pozici forměje navíc V druhé vysťiŽena bp dlouhásekvence 90 odpovídající prvního části exonu' Všechny ět5rři formy transkiptů vykazují stejnéřanskipční profily (ryErrickí exprese s maximem konci noci)lišící jen ýškou hladinjednotliých mRNA. Transkipceobou na se CrCo L geni by|asilně inhiboviírra světlem' PředběŽné Úsledky z přenosu cDNA CrFTLL a CrCoL2s (altemativněsestřižená forma transkiptu) do Ít a co mutanfuA. thaliana ukazují na ortologii CrFTL] kFT a naznačují komplementaci mutaceprosďednictvim co CrCoL2s, Identifikovalijsme úplnou kódujíci sekvencijiž dříveznamého LFY orto|oga CrFL. Nďe výsledky ukazujína nepřítomnost druhého intronuv genomické sekvencitohotogenu, jako v ZFY homo|ogu stejně CbhLFYl z C. bonushenricas.Toto nebylodoposud popsáno. Studovalijsme též použitelnostčástigenomické sekvenceFTL geni pro stanovení příbuznostidruhů merlíku,zejména polyploidních druhů skupiny a/Ďaz.Tatoskupinaje ze C. ve|mi komplexnia vzájemrc vztahyjednotlivýchdrulrů jsou nejasné.Třetí intronFTZ genů se ukázal bý dobnýmmolekulámím markerempro rozlišeníslogeneticlcýchvztahů této v skupiněa též zjištění pro původuzemědělsky výmamného quinoa, C. Naševýsledky přinašejí poťebné rozšíření vhledu do problematiky vzájemných vztahů genů účastnících se fotoperiodické indukcekvetení kátkodenních u rostlin.
Abstract v angličtině:
Summary: Study presentedin this PhD thesis focused on the molecular basis of flowering inductionin a short-dayplantChenopodiumrubrum.We looked for respectivehomologsof CONSTANS (CO), FLOWERING LOCUS T (FZ) and LEAFT (LF"I) genes,which act as crucialregulators the photoperiod-dependent pathvtay in signal inArabidopsis thaliana. We identifiedtwo FT-like (FTL) genes CTFTL| a CTFTL2 ditreringin their expression pattemsin tefraploidC. rubrun. CTFTLI showedrhythmic expressionpeaking in midday. with floweringunderpermissivephotoperiodic Elevatedexpression CrFTL| was correlated oÍ treatnents,whereasit was not expressed all under non inductivephotoperiďic regimes' at CrFTL2 showedconstitutive CrFTL| very likely plays a Íoleas a floral inducer, expression. butthe functionof CTFTL2 remarns unknown. Two CO-lil<e (COZ) genes CTCOLI a CTCOL2 identified inC. rubrum are altemativelyspliced and producetwo variantsoftranscripts.One ofthem was standard with one intronlocatedin conservative the otheronehadan additionalintronconesponding site, to the 90 bp regionofthe first exon.This type ofaltemative splicing has not beendescribedin other lnown CoL gercs. All forms of fanscripts show allmost identicď rhythmic Eanscriptionalpattsms peaking at the end of the night and differ only in the level of individualmRNA. Light stronglyinhibitednanscriptionofboth CrCOtr genes. We have ďso identified a complete cďing sequenceof previously known IFY absence the secondinÍon in genomicsequence this orthologCrFL. ow resultssuggest of of gene in C. rubrun and also in ZFI homolog CbhLFYl inC. borus hewicus. The second infronhasbeenfoundin all otherknownZFÍ homologs. We have ďso revealed that a part of FTZ genomic sequencecould serve for phylogeneticďrelationship determination polyploid speciesrelatedto C. album,T"llisgroup in is taxonomicďly complex and mutual relationshipsamongspeciesare not clear' The third inhon of FZI genesshowedto be a usefirll molecularmarkerto elucidatethe problemand was also suitablefor tacing parentalspeciesof tefiaploidC, quinoa,important crop of South America. The complementation ft and co mutants A. thaliana by the CrFTL andCrCOL of of genes under the conÍol of J5,S promoter is in progressin ow lab at the moment.ouI preliminary results strongly suggestthat CTFTL| is orthologousto F'I and altematively splicedform of CrCOZ 2 (CrCOL2s) complements mutationin A. thaliana. co 55 .'.1i, , .:: I
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Cháb, Ph.D. 2.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Cháb, Ph.D. 487 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Cháb, Ph.D. 471 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Aleš Kovařík, CSc. 2.14 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Smýkal, Ph.D. 4.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 693 kB