velikost textu

Vliv mobility na kulturní diverzitu ve sjednocené Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv mobility na kulturní diverzitu ve sjednocené Evropě
Název v angličtině:
The influence of mobility on cultural diversity in unified Europe
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Lekešová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Martin Matějů
PhDr. Zdenek Zbořil
Id práce:
75444
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pro evropské země je stále složitější nalezení pravidel bezkonfliktního soužití evropských a mimoevropských kultur, etnik a náboženství a tím zvládnutí multikulturního prostředí. Evropská unie je založena na „jednotě v rozmanitosti“, tedy rozmanitosti kultur, zvyků, názorů a v neposlední řadě také jazyků. Cílem Evropské unie není smazávat kulturní rozdíly jednotlivých států, ale prostřednictvím svých programů, politických opatření a doporučení je podporovat, zachovávat a ctít. Disertační práce se zaměřuje na problematiku evropské dimenze kulturní diverzity, migrace, národní a evropské identity a znalosti jazyků, které přispívají ke zjednodušení dialogu mezi kulturami ve smyslu strategických záměrů a cílů Evropské unie. Disertační práce je rozdělena na dvě části. První část představuje teoretický základ, ve kterém jsou představeny základní pojmy v oblasti kulturní rozmanitosti, národní a evropské identity a popsány aspekty koncepcí a strategií Evropské unie, které jsou následně šetřeny a analyzovány v empirické části. V teoretické části, v kapitole zaměřené na kulturní diverzitu, je představena kulturní politika Evropské unie a její nová strategie pro kulturu v globalizovaném světě. Kulturní diverzita představuje společný jmenovatel mezikulturního dialogu a jazykové diverzity. Práce zdůrazňuje roli jazykové diverzity ve sjednocené Evropě a podtrhuje důležitost podpory výuky jazyků v rámci vzdělávání mladé generace. Představuje aktuální politiky a nové programy v oblasti kultury, mládeže a vzdělávání v evropském společenství. Součástí teoretické části je téma migrace, volného pohybu osob a zejména možnosti podpory mobility mladé generace mezi členskými státy Evropské unie. Poměrně složité bylo definovat pojem národ, národní a evropskou identitu s následnou analýzou a interpretací výsledků. Tato analýza a rozbor jsou proto podpořeny historickým diskursem o vývoji Evropské unie. Práce uvádí informace o propagaci české kultury v zahraničí za přispívání Českých center a také prezentaci České republiky během předsednictví v Radě Evropské unie.
Abstract v angličtině:
This dissertation thesis focuses on the European dimension of cultural diversity, migration, national and European identity, and the knowledge of languages. Languages help facilitating dialogue between cultures according to the strategic goals of the European Union (EU). It is continually difficult for European countries to find the rules of peaceful coexistence between the European and non-European cultures, ethnical groups and religions. In conclusion, a multicultural environment is formed. The EU is based on “unity in diversity”, i.e. diversity of cultures, customs, as well as languages. The EU does not aim to erase the differences among individual states, but to support, preserve and honour them through its community programmes, political provisions and recommendations. This thesis is divided into two parts. The first one is the theoretical basis, which introduces the main terms in the area of cultural diversity, and national and European identity. This section also describes the concepts and strategies of the EU, which are then analyzed in the second portion, the empirical part. The chapter in the theoretical part focuses on cultural diversity while introducing cultural policies of the EU and its new strategy for culture in in the globalized world. Cultural diversity is a common denominator for intercultural dialogue and language diversity. The thesis of this portion stresses the role of language diversity in the united Europe and underlines the importance of foreign language classes in today’s schools. The thesis also introduces current policies and new programmes in the fields of culture, youth and education in the European Community. The theoretical part also includes the following topics: migration, free movement of persons, and focusing especially on the mobility of young people in the EU. It is quite difficult to define the terms nation, national and European identity in the light of the analysis and the interpretation of the results. This analysis was supported by the historical discourse about the EU development. This thesis includes information regarding the promotion of the Czech culture abroad with the help of Czech cultural centres. It also mentions the presentation of the Czech Republic during the Czech Presidency of the Council of the EU.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Lekešová, Ph.D. 1.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Lekešová, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Lekešová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Lekešová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Matějů 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdenek Zbořil 223 kB