velikost textu

Application of Premiums and Discounts to the Company Valuation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Application of Premiums and Discounts to the Company Valuation
Název v češtině:
Aplikace prémií a diskontů při oceňování společnosti
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Sokol
Vedoucí:
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Id práce:
75409
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Potřeba přesného ocenění se dnes, ve světle ochladnutí světových trhů, zdá snad ještě zásadnější než kdykoliv předtím. Tato práce svému čtenáři předkládá jak teoretické, tak praktické aspekty týkající se prémií a diskontů, které se přímo aplikují na hodnotu společnosti získanou skrze konvenční cesty oceňování. Nejdůležitější prémie a diskonty, na které se v naší práci zaměřujeme, jsou kontrolní prémie/diskont za minoritní podíl a diskont za nedostatečnou likviditu. Naše práce mimo jiné představuje základní metodologii, která se váže k teoretickým konceptům prémií a diskontů užívaných při oceňování společností. Na vzorku 202 transakcí z oblasti fúzí a akvizic společností kótovaných na burzách střední a východní Evropy zkoumáme jak velikost, tak hlavní determinanty kontrolní prémie v daném regionu.
Abstract v angličtině:
Abstract In the light of the current market downturn, the need of the most accurate valuation appears to be more crucial than ever before. This thesis provides the reader with both the theoretical and practical background of the use of valuation premiums and discounts which apply directly to the value of the company reached by conventional separate valuation techniques. The most important premiums and discounts we focus our attention on are control premium/minority interest discount and lack of liquidity discount. The thesis presents an overview of the basic methodology of the theoretical concepts related to the valuation premiums and discounts. Moreover, based on a sample of 202 mergers and acquisitions transactions of the companies listed in the Central and Eastern Europe (“CEE”), we examine the size and key determinants of the control premium applicable within the CEE region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Sokol 721 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Sokol 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Sokol 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 4.47 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 4.31 MB