velikost textu

Změny v říční síti SZ Pošumaví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny v říční síti SZ Pošumaví
Název v angličtině:
Changes in the fluvial valley network at NW Šumava foothills
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Roman Hošek
Vedoucí:
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Borská
Id práce:
75387
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
změny říční sítě, zpětná eroze, boční eroze, říční pirátství, svahové procesy, tektonika, antropogenní procesy, Šumava, Pošumaví
Klíčová slova v angličtině:
changes of the river network, headward erosion, lateral erosion, river piracy, landslides, tectonics, anthropogenic activities, Šumava Mountains, Pošumaví
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce se zabývá procesy vyvolávající změny říční sítě. Mezi hlavní procesy jsou řazeny zejména tektonika, svahové procesy, zpětná a boční eroze, antropogenní činnost, rozdílná litologie koryta, změny základní erozní báze a klima, které ovlivňují morfologii údolí. Poznatky z rešeršní práce byly použity pro vyhledání potenciálních lokalit s indikátory změn říční sítě, které byly zpracovány v prostředí GIS. Jednotlivé lokality byly vybrány na základě ukazatelů, které jsou příznačné pro změny říční sítě: náhlé změny směru toku, opuštěná suchá údolí (wind gap), toky procházejícího topografickou bariérou a možné načepování toku. Pro výběr lokalit bylo určující převýšení nad vytvořeným údolnicovým povrchem, které ukazuje nízké rozvodí mezi toky. Lokality potenciálních změn byly dále porovnány s podélnými profily údolí, kde křivky obsahující náhlé změny sklonu ukazují možný vliv procesů, které způsobují změny říční sítě. Klíčová slova: změny říční sítě, zpětná eroze, boční eroze, říční pirátství, svahové procesy, tektonika, antropogenní procesy, Šumava, Pošumaví 4
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis is focused on the processes causing the changes of the river network. Among the most important processes are tectonics, landslides, headward and lateral erosion, anthropogenic activities, lithology of a stream bed, changes of the erosion base and climate, as a factor influencing the morphology of valleys. The information from the literature search is applied on finding potential valley network changes localities based on indicators of changes of the river network, which were analysed in the GIS environment. Each potential locality was chosen for a presence of an indicator, which may signify changes of the river network: sudden direction changes of a stream, wind gap, streams which flow through topographic barrier, captured stream. The main criterion for finding potential localities was elevation above the valley-floor interpolated surface, where low values indicate low water divide between valleys. These selected localities were compared with the position of the anomalies on the longitudinal profiles of the rivers. The longitudinal profiles with sudden changes of inclination (knickpoint) indicate possible changes of the river network. Key words: changes of the river network, headward erosion, lateral erosion, river piracy, landslides, tectonics, anthropogenic activities, Šumava Mountains, Pošumaví
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Roman Hošek 23.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Roman Hošek 15.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Roman Hošek 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Roman Hošek 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Borská 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. 81 kB