velikost textu

Testamentární posloupnost v římském právu a její reflexe v českém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testamentární posloupnost v římském právu a její reflexe v českém právu
Název v angličtině:
Testamentary succession in Roman law and its reflection in Czech law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Daniel Viduna
Vedoucí:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Oponent:
JUDr. David Falada
Id práce:
75375
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dědická posloupnost, závěť, zůstavitel, dědic, pozůstalost.
Klíčová slova v angličtině:
hereditary succession, testament, testator, heir, inheritance.
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této rigorózní práce je „Testamentární dědická posloupnost v římském právu a její reflexe v českém právu“. Toto téma jsem si zvolil jednak z důvodu jeho zajímavosti, jelikož institut dědění se dotýká každého z nás a závěť je nástrojem, jak může zůstavitel se svým majetkem naložit na základě vlastní vůle. Dalším důvodem pro volbu tohoto tématu je nedávno provedená rekodifikace soukromého práva. Cílem této práce je tedy zhodnocení vlivu římského práva na právní normy platné na území České (Československé) republiky od jejího vzniku (1918) do současnosti. Rigorózní práce je členěna do osmi kapitol. První a druhá kapitola jsou obecným zasvěcením do problematiky dědického práva. Třetí kapitola pojednává o testamentární dědické posloupnosti podle římského práva, přičemž nejprve je pojednáno o dědické posloupnosti jako takové, dále o otázce přijetí a odmítnutí dědictví a ochraně oprávněného dědice. Následuje stěžejní část zaměřená přímo na závěť, a to na její náležitosti, formy a rovněž na její případnou neplatnost a možnosti jejího zrušení. Závěrem kapitola pojednává o tzv. posloupnosti proti testamentu, tedy o právech nepominutelných dědiců. Kapitola čtvrtá až sedmá se zaměřují na testamentární dědickou posloupnost v jednotlivých právních úpravách platných na našem území od roku 1918 do současnosti, přičemž je zachováno členění podkapitol nastavené ve třetí kapitole. Tyto kapitoly jsou tedy zaměřeny na následující právní předpisy: zákon č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský, zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Osmá kapitola se pak zabývá zhodnocením vlivu a porovnáním stěžejních oblastí testamentární dědické posloupnosti římské právní úpravy a právních úprav následných.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this rigorous thesis is a “Testamentary succession in Roman law and its reflection in Czech law.” The topic I have chosen both because of his interest, since the institute inheritance affects each of us and testament is a tool for the testator to dispose of their property on their own will. Another reason for choosing this theme is a recent recodification of private law. The aim of this work is to evaluate the influence of Roman law on legislation applicable in the territory of the Czech (Czechoslovak) republic since its inception (1918) to the present. This thesis is divided into eight chapters. The first two chapters are general initiation into the issue of inheritance law. The third chapter deals with testamentary succession according to Roman law, while the first is dealing with the succession as such, as well as the issue of acceptance and rejection of heritage and protection of the legitimate heir. The following is a main part aimed directly at testament, on its requirements, forms and also its possible annulment and the possibility of abolishing it. Finally, the chapter discusses the so-called succession against the testament, thus on the rights of the heirs can’t be disregarded. Chapters fourth to seventh focus on testamentary inheritance succession in the laws in force on our territory from 1918 to the present, while maintaining a breakdown subheads set in the third chapter. These chapters are therefore focused on the following legislation: Law no. 946/1811 Coll., general Civil Code, Law no. 141/1950 Coll., the Civil Code, Law no. 40/1964 Coll., the Civil Code and the Law no. 89/2012 Coll., the Civil Code. The eighth chapter is focused on the evaluation of the impact of a comparison of the main areas of testamentary succession of Roman law and subsequent legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Daniel Viduna 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Daniel Viduna 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Daniel Viduna 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Falada 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB