velikost textu

Evropský exekuční titul a evropský platební rozkaz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropský exekuční titul a evropský platební rozkaz
Název v angličtině:
The European enforcement order and the European payment order
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Veronika Filipová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
75372
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
5 Závr % &'!$89 NEET představuje po Nařízení Brusel I další významný krok na poli sekundárního komunitárního práva v oblasti výkonu a uznávání cizích rozhodnutí. Jak již bylo v prbhu celé práce na mnoha místech zdraznno, přináší NEET výrazný posun ve zjednodušení právní úpravy výkonu a uznávání cizích rozhodnutí. Asi nejdležitjším momentem je, že, v případech na nž se NEET vztahuje, je zrušeno exequaturní řízení. Znovu bych ráda zdraznila, že tento posun je velmi významný, nebo je zde patrný vysoký stupeň vzájemné dvry jednotlivých členských stát v civilní řízení jejich soused. Co se týče přístup českých soud, vřitel i jejich právních zástupc je nutné dsledn odlišovat situace, kdy před českými orgány bude vykonáváno cizí rozhodnutí, které se bude řešit podle českého platného práva, a situace, kdy české orgány budou vydávat rozhodnutí, popř. smíry či veřejné listiny, které budou moci být jako evropské exekuční tituly uznány cizími orgány. V takovém případ musí české orgány dodržovat podmínky stanovené NEET, které pro konkrétní situaci českého právního řádu doplňuje novela 233/2006 Sb. Vydávání potvrzení o evropských exekučních titulech s ohledem na jejich četnost je zcela v rukách vřitel a jejich právních zástupc. Pouze oni určují a budou určovat, zda jim výše pojednané nařízení přináší takové výhody, že ho budou pro svá soudní vymáhání pohledávek používat či nikoliv. Jak se však dostává toto nařízení do širšího právního povdomí, je jeho aplikace stále častjší. % &'!$8@ Pokud bych mla velmi stručn vyjádřit přínos NEPR, zmínila bych harmonizaci postupu soud členských stát Evropské unie v řízení, jehož cílem je vydání evropského platebního rozkazu jako nového exekučního titulu. NEPR usnadňuje vřiteli domáhat se svého nároku vči dlužníku u soudu ve stát dlužníka. Díky harmonizaci řízení odpadá do značné míry překážka neznalosti cizího právního řádu a do jisté míry odpadá i bariéra jazyková. Díky zpsobu komunikace mezi stranami a soudem, která je vedená do značné míry pouze prostřednictvím formulář, se standardizují postupy stran i soud. Tím se řízení zjednodušuje a zrychluje. &/ NEPR navazuje na úpravu stanovenou NEET. Vydání evropského platebního rozkazu je vydáním nového typu exekučního titulu. Ve své podstat jde o speciální druh evropského exekučního titulu. Výkon evropského platebního rozkazu jako evropského exekučního titulu sui generis má však výkon rozhodnutí oproti ostatním evropským exekučním titulm upraven ve vlastním nařízení. Zatímco evropský exekuční titul je potvrzením vnitrostátního rozhodnutí vydané na základ bžné vnitrostátní procedury, evropský platební rozkaz je rozhodnutím vydaným podle jednotného evropského druhu soudního řízení. Stejn jako u evropských exekučních titul i vydávání evropských platebních rozkaz závisí zcela na vli vřitel. Přestože nařízení je účinné pouze necelý rok, první pravomocné evropské platební rozkazy se již objevují. % &')3!"5$!!)!)4! Co se týče budoucnosti komunitárního práva v oblasti spolupráce ve vcech justičních, prozatím pouze probíhá diskuze o přijetí evropského civilního zákoníku. Cesta k tomuto dokumentu je s nejvtší pravdpodobností s ohledem na současné postavení členských stát k této problematice pouze hudbou vzdálené budoucnosti. Přesto však jsou patrné další dílčí úspchy zastánc harmonizovaného civilního řízení členských stát. Jako případ lze uvést např. Nařízení č.861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích &$
Abstract v angličtině:
Resumé The European enforcement order and the European payment order. For my rigorous thesis I chose the topic, the European enforcement order and the European payment order, which is mainly focused on two regulations : the Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (thereafter only as a „REEO") and the Regulation (EC)No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating the European order for payment procedure (thereafter only as a „REPO). The rigorous thesis is divided into four parts. The first part is named the General Part and deals with general topics which have a certain relationship with the questions of the thesis. Firstly, I am writing about the enforcement order and the payment order in general. Then, I am writing about the enforcement order and how it has been regulated in a few European member states. I am also mentioning the specialty of national legal arrengments for the European payment order in these few states. The General part also describes main aspects of private international law and European private international law. The component of the General part is also the historical development of the European law. Finally, I am mentioning a general concept of the arrangement of the recognition and enforcement of foreign judgements. The second part named the European enforcement order essentially deals with the REEO. Firstly, I am writing about the text of the regulation and its meaning in many ways of application. Secondly, I am writing about changes in the Czech legal system in accordance with the REEO. The importance is based on the novel 233/2006, collection of laws. In the second part I tried to underline the cancellation of the order for enforcement what is the main adventage according to my opinion. The third part named the European payment order has a similar structure as the previous part, because both of the regulations are handling about similar content in many ways. Also the part European payment order is divided into two chapters. First chapter discusses the REPO. The second chapter deals with the payment order in Czech Republic. In the forth part named Conclusion I highlighted the importance of the REEO and the REPO.Finally I deal with prospects of possible future legal arrangement in this area. Evropský exekuní titul – the European enforcement order Evropský platební rozkaz – the European payment order
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Filipová 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Filipová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Filipová 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 824 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 231 kB