velikost textu

Trestně-právní regulace prostituce v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestně-právní regulace prostituce v České republice
Název v angličtině:
Criminal law regulation of prostitution in Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Robert Falbr
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc.
Id práce:
75286
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
6. část Úvaha de lege ferenda Jak již bylo řečeno, přijetí nové právní úpravy je velmi žádoucí. Bude třeba se vrátit k reglementačnímu systému. Reglementace u nás v 19. a na počátku 20. století nebyla nijak zvláš úspšná, viz její studie v části čtvrté. Ideální úprava prostituce ovšem neexistuje, resp. dosud nebyla „vynalezena“. Zkušenosti s abolicí ukázaly, že tento systém neumožuje prostituci nijak pozitivn regulovat. Skutečnost je pak úpln v rozporu s tím co je v zákon, resp. je jiná, než by mla podle zákona být. Tak podle aboličního zákona jsou sice nevstince zrušeny, ale například v našem hlavním mst je jich možné vidt bezpočet. Skrývají se za eufemistické názvy jako například erotické salony, nebo nightcluby, apod. Prostitutky samy se označují za „erosenky“. Stávající právní úprava je odrazem pokrytectví, se kterým se k tomuto problému po desítky let přistupuje. Abolice naprosto selhává i v boji proti pohlavním nemocem, svdčí o tom mimo jiné statistiky, které uvádím v příloze. Znovuzavedení reglementace bude úspšné, jen pokud se orgány veřejné moci poučí z chyb a omyl, které při aplikaci tohoto systému vznikaly. To bude znamenat především dokonalou kontrolu dodržování podmínek a omezení stanovených pro výkon tohoto povolání, a dále vymezení tchto podmínek tak, aby jednání v rozporu se zákonem bylo demotivující, zejména stanovením přísných sankcí za jednání v rozporu s ním. Ve vci příští budoucí reglementační úpravy je možné a žádoucí se inspirovat úpravami v Rakousku a Holandsku, kde je systém reglementace velmi kvalitní, viz výše. Nová zákonná úprava bude muset zejména: 1. Zavést systém, kdy by prostituce mohla být vykonávána jen na základ zvláštního povolení k provozování činnosti, které vystaví příslušná instituce na základ osobní žádosti, součástí této žádosti by mlo být i potvrzení o tom, že 96 žadatel/ka netrpí žádnou sexuáln přenosnou nebo jinou závažnou infekční nemocí. 2. Určit orgán /orgány, které budou dodržování podmínek stanovených zákonem kontrolovat. 3. Zavést místní a časová omezení pro provozování prostituce z dvodu ochrany veřejného pořádku. Případn stanovit orgány, které budou oprávnny toto vymezit a stanovit na základ akt veřejné správy. 4. Zavést povinné zdravotní kontroly a zdravotní prkazy osob provozující prostituci, které by byly povinny předkládat zákazníkm a kontrolním orgánm. 5. Vymezit, zda prostituce bude živností a jako taková podléhat režimu živnostenského zákona. Podle mého názoru s ohledem na specifika, které s sebou provozování prostituce nese, by bylo lepší ji z režimu tohoto zákona vyloučit. 6. Určit zpsob stanovení zdanní osoby provozující prostituci, vyřešit problém kontroly jejich příjm a jak budou dan z tchto příjm dosaženy. Postačí zřejm odkaz na úpravu ve zvláštních zákonech. 7. Nov upravit systém sankcí, které mohou být uloženy za porušení podmínek stanovených zákonem. Mohlo by se jednat o možnost odejmutí licence, příp. odstupovat druhy sankcí. 8. Stanovit minimální vkové hranice pro provozování prostituce(18 let), přičemž zákaz prostituce se musí vztahovat i na nkteré další osoby, např. thotné ženy, osoby nemající plnou zpsobilost k právním úkonm, apod. 9. Bude nutné zvolit liberální přístup k otázce zřizování a provozování nevstinc. Rozhodovací pravomoc by mla být svřena do kompetence obcí a tím obcím umožnit, aby regulovaly počet veřejných dom, jejich umístní, apod. Liberální přístup v této vci bude znamenat nutné zmny v oblasti trestního práva. Bude nutné nov vymezit skutkovou podstatu trestného činu kuplířství, nebo ta umožuje postihnout fungování jakéhokoli nevstince. Legální fungování veřejných dom je třeba umožnit a stíhat podle trestního zákona by bylo možné jen jevy nežádoucí, jako například vykořisování ze strany majitel nevstinc, příp. provoz nelegálního nevstince. Dležité také bude upravit vztah provozovatele nevstince a osob, které v nevstinci nabízejí sexuální služby. 97 10. Přijetí nové zákonné úpravy, jež by odpovídala výše zmínným tezím, samozřejm předpokládá vypořádání se s vázaností eské republiky s Úmluvou. Závrem této úvahy a celé mojí práce bych rád vyzdvihnul skutečnost, že právní normou (její aplikací) není možné vyřešit všechno. O tom dobře vypovídá historicko - právní rozbor, který je jednou z částí této práce. Dokonalá právní úprava dosud nebyla „vynalezena“ a je na míst pochybovat o tom, zda se to kdy podaří. Proto je velmi dležitý i „nelegislativní“ aspekt tohoto problému. Významnou roli při poskytování pomoci prostitutkám (prevence sexuáln přenosných onemocnní, sociální práce mezi prostituujícími se osobami, ochrana prostitutek před vykořisováním ze strany jejich „ochránc – pasák“) plní rzné nevládní organizace. Jedná se například o sdružení „Rozkoš bez rizika“, které je především organizací poskytující zdravotní pomoc osobám provozujícím prostituci. innost podobných organizací je velmi záslužná a díky jejich „neoficiální“ povaze k nim mají osoby provozující prostituci skutečnou dvru. Také proto hrají nevládní organizace v oblasti prostituce velmi dležitou roli a stát by ml v rámci svých dotačních program tyto subjekty podporovat. Otázku ochrany prostitutek by dobře vyřešilo i založení organizace samotných osob provozujících prostituci, jež by chránila jejich zájmy, například při vyjednávání s majiteli nevstinc, při vyjednávání se státními orgány, apod. Z historie jsou známé případy, kdy prostitutky byly organizovány v cechu, viz výše v části čtvrté. V současné dob, při neexistenci pozitivní právní úpravy, je ale založení podobných organizací jen tžko představitelné. Jisté je, že prostituci vytváří poptávka po ní. Z tohoto dvodu je nutné se zamřit na zákazníky tak, aby se orientovali na poskytování opravdu kvalitních služeb s co nejmenším zdravotním rizikem. Je třeba nepřetržit informovat o nebezpečích, jež s sebou prostituce nese, zejména informovat o rizikách zdravotních a bezpečnostních. 98
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Robert Falbr 3.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Robert Falbr 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Robert Falbr 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB