text size

Možnosti integrace výuky zeměpisu a výtvarné výchovy

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Možnosti integrace výuky zeměpisu a výtvarné výchovy
Titile (in english):
Possibilities of integration of geography and art
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Petra Horáková
Supervisor:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Thesis Id:
75159
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Teaching of Biology and Geography for Secondary Schools (UNBZ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
02/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Integrovaná výuka si našla zejména během posledních let svoje místo i na českých školách. S její pomocí dochází k prohlubování znalostí žáků a především k pochopení mezipředmětových vztahů učiva a obecně k lepšímu propojování informací. Vzájemná integrace odborných předmětů a výchov vede zejména k rozvoji klíčových kompetencí žáků. V této práci se zabývám možnostmi integrace geografie a výtvarné výchovy, které nejsou doposud takto komplexně zpracovány. Vzájemné propojení předmětů je možné po stránce obsahové, nebo jako alternativa didaktických her či prostředek rozvoje znalostí a dovedností dítěte. Tato forma integrované výuky má navíc silný motivační účinek a pomáhá rozvíjet řadu klíčových kompetencí. Součástí práce jsou kromě rozboru kurikulárních dokumentů a vyhledávání společných témat zeměpisu a výtvarné výchovy také praktické náměty do hodin geografie a návrhy konkrétních aktivit. Součástí práce je odučená modelová hodina a následné zhodnocení přínosu a účinnosti této výukové metody formou didaktického testu.
Abstract:
Abstract Integrated teaching has found its place at the Czech schools particularly during the last years. By using of this method we can reach for increasing of students’ knowledge and especially it can help to understand the relations between subjects and better connect one information with another one. The integration of subjects leads to the development of key´s competences of pupils. In my thesis I’m dealing with possibilities of integration of geography and art which haven’t been comprehensive processed yet. The interconnection of subjects is possible in terms of contents or as an alternative to didactics games or as a mean to the development of knowledge and skills of the pupil. This way of integrated learning has also a motivating effect and helps to improve a lot of key´s competences. In my thesis I’m analysing the curriculum documents and searching for common themes for geography and art but I’m also dealing with the suggestions of concrete activities and their application into practice. The part of my thesis is a presentation of a model lesson and the evaluation of benefits and effectiveness of the studied teaching method through a didactics test.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Petra Horáková 3.97 MB
Download Abstract in czech Mgr. Petra Horáková 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Petra Horáková 42 kB
Download Supervisor's review RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 59 kB
Download Opponent's review RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. 82 kB
Download Defence's report 81 kB