velikost textu

Možnosti integrace výuky zeměpisu a výtvarné výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti integrace výuky zeměpisu a výtvarné výchovy
Název v angličtině:
Possibilities of integration of geography and art
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Horáková
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Id práce:
75159
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Integrovaná výuka si našla zejména během posledních let svoje místo i na českých školách. S její pomocí dochází k prohlubování znalostí žáků a především k pochopení mezipředmětových vztahů učiva a obecně k lepšímu propojování informací. Vzájemná integrace odborných předmětů a výchov vede zejména k rozvoji klíčových kompetencí žáků. V této práci se zabývám možnostmi integrace geografie a výtvarné výchovy, které nejsou doposud takto komplexně zpracovány. Vzájemné propojení předmětů je možné po stránce obsahové, nebo jako alternativa didaktických her či prostředek rozvoje znalostí a dovedností dítěte. Tato forma integrované výuky má navíc silný motivační účinek a pomáhá rozvíjet řadu klíčových kompetencí. Součástí práce jsou kromě rozboru kurikulárních dokumentů a vyhledávání společných témat zeměpisu a výtvarné výchovy také praktické náměty do hodin geografie a návrhy konkrétních aktivit. Součástí práce je odučená modelová hodina a následné zhodnocení přínosu a účinnosti této výukové metody formou didaktického testu.
Abstract v angličtině:
Abstract Integrated teaching has found its place at the Czech schools particularly during the last years. By using of this method we can reach for increasing of students’ knowledge and especially it can help to understand the relations between subjects and better connect one information with another one. The integration of subjects leads to the development of key´s competences of pupils. In my thesis I’m dealing with possibilities of integration of geography and art which haven’t been comprehensive processed yet. The interconnection of subjects is possible in terms of contents or as an alternative to didactics games or as a mean to the development of knowledge and skills of the pupil. This way of integrated learning has also a motivating effect and helps to improve a lot of key´s competences. In my thesis I’m analysing the curriculum documents and searching for common themes for geography and art but I’m also dealing with the suggestions of concrete activities and their application into practice. The part of my thesis is a presentation of a model lesson and the evaluation of benefits and effectiveness of the studied teaching method through a didactics test.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Horáková 3.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Horáková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Horáková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB