velikost textu

Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky
Název v angličtině:
A nation lives as long as its cultural monuments
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Vlk
Školitel:
doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Id práce:
75142
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Nacistická okupace zbylého území Čech a Moravy, vytvoření Protektorátu Čechy a Morava a následné události představují nepochybně jedno ze stěžejních témat české historiografie. V minulých desetiletích se české historiografii podařilo přiblížit a analyzovat principy okupační politiky, postavení protektorátu v rámci Velkoněmecké říše, objasnit sociální a ekonomické otázky v daném prostoru nebo zapojení protektorátu do hospodářských mechanismů říšské ekonomiky, nastínit odpovědi na otázky kolaborace, resistence, způsob rasové a politické persekuce, podíl jednotlivců a skupin na těchto zločinech. Až donedávna se historiografie jen málo dotýkala výzkumu metod konfiskací uměleckých předmětů na území Protektorátu Čechy a Morava. Disertační práce vychází z potřeby objasnit metody, technické, personální a legislativní zajištění konfiskací movitého uměleckého majetku nepřátel nacionálně socialistického režimu na území Protektorátu Čechy a Morava, přiblížit je v určité chronologické a věcné posloupnosti a vystihnout způsob provádění konfiskačních operací. Identifikuje širší i přímo působící důvody, podněty, okolnosti celého procesu, vykládá podstatné momenty a průvodní jevy, pátrá po příčinách vytvoření spoliačního a zhodnocovacího systému, podmínkách, které vedly místní okupační orgány prosazovat odlišné koncepce v určitých mocenských poměrech, sleduje klíčovou spolupráci okupační konfiskační a kulturní byrokracie s protektorátními německými a českými uměleckými kruhy. Vystihuje také míru úspěšnosti praktického uskutečnění navržených záměrů a požadavků. Základním východiskem se stal výzkum a rešerše archivních pramenů v domácích i zahraničních archivech a studium odborné literatury domácí a zahraniční provenience. Získané poznatky byly nejprve analyzovány, seřazeny v určitém chronologicko-Iogickém pořadí a následně použity k rekonstrukci možných dějů. Celá problematiku byla zasazena do širšího historického kontextu.
Abstract v angličtině:
The Nazi occupation of the territory of Bohemia and Moravia, the creation of Protectorate of Bohemia and Moravia and subsequent events are without any doubt one of the fundamental themes of the Czech historiography. In last decades the Czech historiography brought near and analyzed the basic principles of the ocupation politics, position of the Protectorare of Bohemia and Moravia within the Grossgerman Empire, clarified the social and economic relations, integration to mechanism of the Nazi economy, outlined the principles of collaboration, restistance, racial and political persecution, the proportion of individuals and groups on this crimes. On the other hand, it very rarely touched the research of methods of spoliation of cultural assets on the territory of Protectorate of Bohemia and Moravia. This Doctoral Thesis retlects the need to clarify methods, technical, personal and legislative framework of spoliations of moveable art assets of the enemies of National Socialist Regime in Protectorate Bohemia and Moravia, bring closer in a certain chronological and factual order and capture of spoliation methods. It identifies broader reasons, signals, stimulations of the whole process, interprets essential moment s and concomitants, searches for causes of creation of spoliation and exploation, conditions which made the occupation organs in Protectorate to promote different approach in specific power decay, pursues the key cooperation between the spoliation and cultural bureaucracy and German and Czech cultural curcles. It also hits the rate of practical implemantation projected proposals and demands. Research and recherche of domestic and foreing archive material, study of non-fictional literature created the fundamental part of the work. AU facts gained have been analysed at first, sorted according its chronological and logical sequence at first and subsequently used to recover of possible processes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Vlk 10.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Vlk 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Vlk 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. 167 kB