text size

Životní styl a kultura každodenního života ruské společnosti pozdního středověku očima Západoevropanů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Životní styl a kultura každodenního života ruské společnosti pozdního středověku očima Západoevropanů
Titile (in english):
Lifestyle and culture in the everyday life of Russian society in the late medieval period through the eyes of western Europeans
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Valburga Vavřinová, Ph.D.
Supervisor:
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Opponents:
doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Thesis Id:
75140
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of General History (21-USD)
Study programm:
Historical Studies (P7105)
Study branch:
History/General History (XODE)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
24/06/2009
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Zámerem predložené disertacní práce bylo prozkoumat zprávy, které zanechali cizinci, prijíždející na Rus v 15. až 16. století, z aspektu poznávání a vnímání reálií a všedního života zeme a osvetlit jejich reflexi lidmi, kterí pocházeli z odlišného kulturního prostredí. Pro lepší osvetlení vnímání specifické reality pozdne stredoveké Rusi a její interpretace západoevropskými návštevníky bylo nezbytné zaradit jejich díla do obecneji koncipovaného rámce dejin ruského státu v dobe, kdy byl "znovuobjevován" západní Evropou, a pripomenout vývoj jeho vztahu s jednotlivými západoevropskými subjekty. Práce je rozdelena do následujících cástí. V první kapitole Rus a Západ v 15. a 16. století byl nastínen vývoj událostí, které byly stežejní pro formování moskevského státu v tomto období a jeho prvotní "otvírání okna do Evropy". Druhá kapitola Západoevropané jako zdroj informací o Rusi predstavuje rozsáhlejší a tematicky širší rozbor použitých pramenu. Jejím cílem je seznámit s autory, kterí napsali ve sledovaném období práci, v níž se zabývali Rusí a životem jejích obyvatel. Pozornost je venována okolnostem, za jakých tuto zemi navštívili, nebo zda psali pouze z doslechu, charakteru a kvalite jejich díla, prvním vydáním tiskem. Vlastní jádro práce predstavuje tretí kapitola Životní styl a kultura každodenního života pozdne stredoveké Rusi ocima Západoevropanu. Jejím cílem bylo nastínit obraz života v moskevském státe na konci stredoveku tak, jak ho videli soudobí návštevníci ze Západní Evropy, prípadne konfrontovat jejich poznatky se závery soucasné historické vedy.
Abstract:
The intention of the presented dissertation was to examine reports provided by foreigners coming to Rus in the 15th and 16th centuries from the aspect of cognizance and perception of customs and institutions and everyday life of the country, and to shed light on this reflection made by people from a different cultural environment. For a better illustration of the perception of a specific reality in late medieval Rus and its interpretation by Western Europeans visitors, it was necessary to place their work into a more general framework of the history of the Russian state in the time when it was "rediscovered" by Western Europe, and to recall again the development of its relations with individual Western European subjects. The work is divided into the following parts. In the first chapter Rus and the West in the 15th and 16th Centuries, the development of events is outlined, which were fundamental in forming the Muscovite state in this period and its first "opening a window to Europe". The second chapter Western Europeans as a Source of Information about Rus presents a broader and thematically wider analysis of the used sources. Its aim is to introduce the authors who, in the given period, wrote work focused on Rus and the lives of its inhabitants. Attention is paid to the circumstances in which they visited the country or if they wrote only by hearsay, to the character and quality of their work, and the first printed editions. The very core of this work is presented in the third chapter Lifesty/e and Cu/ture of Everyday Life of Late Medieva/ Rus through the Eyes of Western Europeans. Its aim is to outline a picture of life in the Muscovite state at the end of the Middle Ages in the way it was seen by contemporary visitors from Western Europe, and also to contrast their findings with the results of today's historical research.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Valburga Vavřinová, Ph.D. 10.53 MB
Download Abstract in czech Mgr. Valburga Vavřinová, Ph.D. 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Valburga Vavřinová, Ph.D. 81 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 29 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. 69 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 149 kB