velikost textu

Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy
Název v angličtině:
Zdeněk Wirth, the first two periods of life
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Oponenti:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Štulc
Id práce:
75139
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá prvními dvěma životními etapami historika umění Zdeňka Wirtha. Wirth byl jednou z nejvlivnějších osobností české kulturní historie první poloviny 20. století. Významným způsobem zasáhl do domácího uměleckohistorického oboru, stal se jedním z nejaktivnějších propagátorů architektonické moderny v českém prostředí a díky němu byl výrazně posílen význam spolkové i státní památkové péče. V období první republiky měl Wirth díky své vysoké úřední funkci možnost ovlivňovat i další oblasti tehdejší československé kulturní i vědecké sféry - historii, archivnictví, knihovnictví, muzejnictví, umělecké školství, kulturní styk se zahraničím, divadlo i film. Mnohovrstevný charakter jeho činnosti umožnil klást si v předkládané práci nejen otázky týkající se bezprostředně jeho osobnosti, ale zamýšlet se rovněž nad celkovým vývojem domácí památkové péče a dějin umění ve sledovaném období. Vzhledem k všestrannosti Wirthova působení ve vědecké i organizátorské rovině se práce zabývá také myšlenkovým vývojem uměleckohistorického oboru v našem prostředí ve sledovaném období, konkrétními aktivitami oborových spolků a organizací, redakční praxí některých odborných periodik, objasňuje teoretická východiska domácích ochránců památek a v neposlední řadě mapuje činnost institucí státní památkové péče i průběh a zákulisí významných památkářských kauz. Její součástí je bibliografie Wirthových publikovaných statí i knih.
Abstract v angličtině:
Synopsis The work covers the first two periods of life of the art historian Zdeněk Wirth. Wirth was one of the most influential figures of Czech cultural history of the first half of 20th century. He significantly infuenced domestic art history, he became one of the most active trendsetters as regards Modem Style in architecture in Bohemia, and, last but not least, he had merit in a distinct strengthening of position of the club-based and state care of historical monuments. In the period between the two World Wars Wirth was able, due to his high position, exercise influence over other areas of Czechoslovak culture and science - history, archival science, librarianship, museums, art education, intemational cultural contacts, theatre, cinema. Wide range of his activities enabled not to discuss only questions related directly to his personality, but, at the same time, to consider overall development of domestic care of historical monuments in the period in question. Taking into account Wirth's scientific and organizational activities, the work examines also intellectual development of art historical sphere in our milieu then, functioning of art historical clubs and organizations, editor' s office practice of selected art historical periodicals, theoretical foundations of domestic conservationists and activities of state institutions handling monument preservation, including behind-the-scenes discussions conceming important monument preservation cases. The work contains Wirth's bibliography of published articles and books.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D. 13.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D. 37.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Štulc 48 kB