velikost textu

Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti
Název v angličtině:
Labour market changes and perspectives of education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Lubor Tvrdý
Školitel:
prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Id práce:
75138
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V součastné době dochází k výrazné proměně společnosti. Rovněž dochází i k přeměně způsobů práce. Prudce vzrůstají požadavky na zaměstnance, především z pohledu nových znalostí a dovedností, souvisejících zejména s rozvojem informačních technologií. Na trhu práce dochází k růstu rozdílů, a to jak v příjmech, tak i v délce nezaměstnanosti. Charakter těchto rozdílů může být vysvětlen jednak v kontextu segmentačních teorií nebo v nárůstu individuálních nerovností. Z růstem počtu osob s vysokoškolským diplomem se začíná objevovat problém překvalifikovanosti, tzn., že část vysokoškolsky vzdělaných pracovníků zastává místo určené pracovníkům se vzděláním středoškolským bez výhledu na jeho změnu. V disertační práce je provedena analýza proměny trhu práce a vzdělanosti v České republice. Dále je popsán vývoj vztahu mezi získaným vzděláním a výslednou pozicí jedince na trhu práce s ohledem na překvalifikovanost pracovníků. Závěr práce je věnován problematice růstu mzdové diferenciace a procesu segmentace trhu práce.
Abstract v angličtině:
At present, society has been undergoing significant changes. There has also been a transformation in the way people work. There has been a sharp increase in the demands on employees, especially from the point of view of new knowledge and skills, namely those skills and knowledge related to the development of information technologies. Differences existing on the labour market have also been growing, both with regard to income and the length of unemployment. The nature of these differences may be explained in the context of either segmentation theories or the growth of individua! inequalities. With the increase in the number of university graduates, the problem of over-qualification has arisen, i.e. part of the people with university education hold positions which are supposed to be filled with secondary school graduates - with little prospect for change. An analysis of the transformations taking place on the labour market and in the area of education has been carried out in the doctoral thesis. Furthermore, the development of the relationship between attained education and the individual's resultant position on the labour market with respect to over-qualification is described in the thesis. The final part of the thesis is devoted to growing wage differentiation and the process of labour market segmentation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Lubor Tvrdý 37.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Lubor Tvrdý 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Lubor Tvrdý 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Keller, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jiří Kern, CSc. 38 kB