velikost textu

Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006
Název v angličtině:
Architectural and urban developement of Liberec 1352-2006
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Zeman
Vedoucí:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Mojmír Horyna
Id práce:
75081
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Liberec je v porovnání s většinou sídelních aglomerací na našem území městem poměrně mladým, avšak jeho vývoj byl neméně zajímavý a komplikovaný. Zásadní zlom znamenal především nástup průmyslové revoluce, neboť nejvýrazněji se v jeho podobě podepsalo následující gründerské období. Charakteristickým znakem města je vedle značné urbanistické roztříštěnosti a neuspořádanosti ovlivněné zdejší složitou terénní konfigurací zejména fenomén zahradních měst. Zároveň lze město spolu s Prahou, Ústím nad Labem, Brnem či Opavou označit za jedno z center tzv. druhého proudu kultury, reprezentovaného německy hovořícími architekty usazenými na našem území, který tvořil přirozený protipól architektuře české majority.
Abstract v angličtině:
Liberec a relatively young city is compared to with the majority of urban settlements in our country but its development has been equally interesting and complicated. The onset of the industrial revolution meant a major breaking point in particular because the following gründer period has marked it most notably.The characteristic of the city is, beside a large urban fragmentation and complex disorder influenced by the local field configuration, especially the phenomenon of garden cities. Liberec with Prague, Usti nad Labem, Brno and Opava accounted for one of the centers of the second stream of culture, represented by German-speaking architects settled on our territory, which formed a natural counterpart to the architecture of the Czech majority.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Zeman 5.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jaroslav Zeman 33.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Zeman 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Zeman 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Macek, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Mojmír Horyna 99 kB