velikost textu

Nové výzvy terorismu: sociálně psychologická studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové výzvy terorismu: sociálně psychologická studie
Název v angličtině:
New challenges of terrorism: social-psychological study
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Simona Měchová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc.
prof. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.
Id práce:
75071
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 8. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce je zaměřena na problematiku terorismu a jeho novou tvář. Snaží se komplexně zpracovat toto téma v jeho významných souvislostech a poukázat přitom na zjednodušený pohled, ke kterému ve společnosti pod vlivem médií často dochází. V první časti nazvané „Terorismus jako společenský fenomén“ nastiňuje rozdíly mezi tradičním a novodobým terorismem, zabývá se historickými kořeny terorismu a jeho vývojem, věnuje se jednotlivým typům terorismu a neustále se zdokonalujícím technikám a metodám, které teroristé při své činnosti používají. Umožňuje nahlédnout na způsob výběru teroristických útoků podle jejich oblíbenosti a výhodnosti pro teroristy, a také pochopit principy, na kterých teroristická skupina funguje. Druhá část s názvem „Psychologické aspekty terorismu“ má zprostředkovat souvislosti mezi chováním, činy, prožíváním a osobnostními determinantami teroristů, s úvahami nad normalitou jejich osobnosti. Autorka zde analyzuje psychologické determinanty přijetí terorismu jako metody vyrovnávání se se životní realitou, všímá si způsobu teroristického myšlení, cítění a chování, sklonu k extrému a jeho psychologických kořenů. Zvláštní pozornost je zaměřena na problematiku sebevražedného terorismu, psychologii v situacích braní a držení rukojmích a způsobům ospravedlňování teroristických činů. Rozbor psychologických determinant se netýká jenom samotných teroristů, ale i jejich obětí, které se nesnadno vyrovnávají s psychickými traumaty, jež mohou vést až postteroristické psychopatologii. Ukazuje se, že psychologie může v boji proti terorismu a v prevenci jeho vzniku sehrát důležitou roli. Dotýká se pozitivní výchovy k toleranci, poskytnutí naděje a psychologické podpory v osobnostním růstu, ale i procesu odpouštění.
Abstract v angličtině:
Following text focuses on terrorism issues and it´s new face. The author tries to cover the topic in it´s complexity and significant connections and at the same time points out the simplified view on terrorism that society often adopts from the media presentation. The first part called „Terrorism as a social phenomenon“ discribes differences between traditional and new terrorism, mentions historical roots of terrorism and it´s evolution and also shows particular types of terrorism, it´s techniques and methods used by terrorists. Text discribes the process of choosing particular type of the terrorist attack according to it´s advantages. It can also help to understand the principles on which the terrorist group works and stands. Second part called „Psychological aspects of terrorism“ wants to explain connections between behavior, acts, feelings and personal determination of terrorists, considering normality of their personality. Author analyses psychological determination of accepting terrorism as a method helping to deal with life reality; it takes a look at the manner of terrorist thinking, emotions and behavior, concerning his inclination to the extreme and it´s psychological roots. Special focus is concerned on the Psychology of Suicidal Terrorism, Psychology of Hostage-Taking, Psychology of Justifying the Terrorist´s Acts and Victims of Terrorism – including the psychological impact of terrorism on children. Trauma after experiencing terrorist act can lead into developing of post-terrorism psychopathology. Psychology can play an important role in fighting against terrorism and it´s prevention, concerning positive education on tolerance, providing hope and psychological support in personal grow of individuals, including the process of forgiving. The third part – „Life Stories of Terrorists“ discribes personal stories of a man and three women who desided to realize their life in a terrorist way.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Simona Měchová, Ph.D. 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Simona Měchová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Simona Měchová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D. 99 kB