velikost textu

Vliv metody simulace v konstruktivistické výuce cizích jazyků na komunikační ostýchavost studentů vysokých škol nefilologického zaměření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv metody simulace v konstruktivistické výuce cizích jazyků na komunikační ostýchavost studentů vysokých škol nefilologického zaměření
Název v angličtině:
Simulation method in constructivist foreign language non-specialist university instruction and its impact on students' communication apprehension
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Id práce:
75033
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená disertační práce se zabývá zmapováním modernizačních trendů v oblasti výuky cizích jazyků, přičemž zvláštní pozornost je věnována konstruktivistickému přístupu a metodě simulaci a jejímu užití ve výuce cizích jazyků na vysokých školách. Zkoumána je především problematika vlivu preference metody simulace u studentů vysokých škol na percepci jejich komunikační ostýchavosti. Výsledky výzkumného šetření v této práci odhalily, jednak že preference metody simulace je ovlivňována úrovní vybraných vnitřních charakteristik studentů (jejich motivací, úrovní jejich jazykové kompetence) a dále, že současně tato preference metody simulace souvisí i se subjektivně vnímanou úrovní komunikační ostýchavosti studentů.
Abstract v angličtině:
This dissertation deals with mapping modern trends in the field of foreign language instruction and special attention is paid both to constructivist approach, simulation method and its application in university foreign language instruction. Its research is focused predominantly on mapping the university students´ preference for the simulation method and the impact of this preference on their communication apprehension. Outcomes of the research revealed both that the students´preference for the simulation method is influenced by students´ selected internal characteristics (ie. their motivation and foreign language competence) and that the preference corresponds with their subjective perception of the communication apprehension.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. 326 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. 1.66 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 929 kB