velikost textu

The Old Kingdom royal funerary domains: new evidence from the causeway of the pyramid complex of Sahura

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Old Kingdom royal funerary domains: new evidence from the causeway of the pyramid complex of Sahura
Název v češtině:
Královské zádušní domény ve Staré říši: nedávné vykopávky ze vzestupné cesty Sahureova pyramidového komplexu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Mohamed Ismail Khaled, M.A., Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
Oponenti:
prof. Miroslav Bárta, Dr.
prof. Hartwig Altenmüller
Id práce:
75007
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Egyptologie (XEGY)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Předložená práce se věnuje královským zádušním doménám ve Staré říši a úloze, kterou tyto domény hrály pro kulty králů a pro hospodářství státu v tomto období. Práce spojuje starší již publikovaný materiál z královských komplexů a nekrálovských hrobek s nově objeveným vyobrazením procesí zádušních domén z nedávných vykopávek vzestupné cesty Sahureova pyramidového komplexu v Abúsíru. Úvodní část se stručně zmiňuje o Sahureově pyramidovém komplexu a jeho výzkumu (kapitola 1), následuje přehled shrnující dosavadní teorie o různých typech zádušních domén a jejich funkci (kapitola 2), chronologicky uspořádaný soubor dostupných dokladů o zádušních doménách z archeologických a písemných pramenů (kapitola 3), popis a analýza nově objevených scén zádušních domén ze vzestupné cesty Sahureova zádušního komplexu (kapitola 4). Závěrečná kapitola presentuje nový pohled na problematiku zádušních domén, vycházející z celkového zhodnocení nově dostupného materiálu (kapitola 5).
Abstract v angličtině:
The study at hand focuses on the royal funerary domains in the Old Kingdom and the role which these domains played in supporting the cult of the Old Kingdom kings, as well as their function in the economy of the state. The present study aims to bring together the information about the old and already published royal funerary domains in the royal and non-royal tombs, and present the newly discovered procession of funerary domains from the recently excavated causeway of the pyramid complex of Sahura at Abusir. Following a brief introduction to the pyramid complex of Sahura and its exploration (chapter 1), an overview is presented summarizing the old theories about different types of domains and their function (chapter 2). The following chapters contain a complete, chronologically arranged, overview of the royal funerary domains attested in both archaeological and textual evidence (chapter 3), and a description and analysis of the newly discovered funerary domains of Sahura from the causeway of his pyramid complex (chapter 4). The final chapter presents a new view on the problem of the royal funerary domains in general, based on the analysis of the newly discovered material (chapter 5).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mohamed Ismail Khaled, M.A., Ph.D. 19.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mohamed Ismail Khaled, M.A., Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mohamed Ismail Khaled, M.A., Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. 513 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Miroslav Bárta, Dr. 909 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Hartwig Altenmüller 2.08 MB