velikost textu

Anglický prvek v italském jazyce z pohledu současné italské lingvistiky. Teoretické a metodologické přístupy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Anglický prvek v italském jazyce z pohledu současné italské lingvistiky. Teoretické a metodologické přístupy
Název v angličtině:
English element in Italian language from the perspective of contemporary Italian linguistics. Theoretical and methodological issues
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Brožovský, Ph.D.
Školitel:
doc. Pavel Štichauer, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc.
doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
Id práce:
75004
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná práce má tři hlavní témata. Nejprve se zabývá obecným postavením angličtiny jako globálního jazyka. V dalších dvou částech práce se autor zamýšlí nad fenoménem kontaktů jazyků a jazykových interferencí z pohledu současné, zvláště italské lingvistiky a především provádí kvantitativní a kvalitativní analýzu korpusu sestaveného pro potřeby této práce, ve kterém ověřuje východiska z teoretické části práce. Práce má tři hlavní kapitoly. V kap. 2 analyzujeme důvody, které vedly k rozšíření angličtiny a jejímu současnému postavení ve světě. Tato kapitola se zabývá klady i zápory anglického jazyka z hlediska jeho globálnosti. Po obecné analýze angličtiny jako univerzálního světového jazyka zaměřujeme naši pozornost na evropský kontinent a blíže ukazujeme působení angličtiny na evropské jazyky a zvláště na italštinu, které je věnována samostatná podkapitola. Zabýváme se zvláště obdobím po druhé světové válce, ve kterém se působení angličtiny na italštinu manifestuje nejvýrazněji. První část práce uzavírá kapitola o puristických tendencích a obecném postavení anglicismů v italštině z pohledu současné italské lingvistiky. V kap. 3 zkoumáme podrobněji fenomén kontaktu jazyků a jazykových interferencí. V souladu se současnými poznatky shrnujeme klasifikaci výpůjček a nově definujeme některé základní pojmy z oblasti kontaktní lingvistiky. Zvláštní pozornost je věnována vývoji definice anglicismu a falešného anglicismu. Tato část se zabývá také velmi opomíjenou otázkou frekvence. Poslední část práce (kap. 4) obsahuje studii současného stavu vlivu angličtiny na italštinu na pozadí korpusové lingvistiky. Představujeme korpus novinových článků, který autor pro potřeby této práce vytvořil. Je popsána výstavba a tvorba korpusu včetně jeho základních charakteristik a možností a způsobů využití. Korpus byl použit k dvěma základním cílům.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Brožovský, Ph.D. 6.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Brožovský, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Brožovský, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. 205 kB