velikost textu

Jurij Lotman - sémiotika kultury a pojem textu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jurij Lotman - sémiotika kultury a pojem textu
Název v angličtině:
Jurij Lotman - the semiotics of culture and the notion of text
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Klára Kacetlová
Vedoucí:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Id práce:
74970
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura - východoevropská studia se specializací rusistika (CJL RUS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Obsahem této práce jsou překlady osmi studií ruského literárního vědce a kulturologa Jurije Michajloviče Lotmana, které pojednávají o kultuře (obecně i kultuře ve smyslu umění) jako sémiotickém fenoménu. Kultura je pojímána jako soubor nestejnorodých, často i extrémně protikladných, vždy však přísně hierarchicky uspořádaných jevů, které se v průběhu věků různě přeskupují, mění svou pozici, mizí a znovu se objevují. Velký význam zde má komunikace mezi jednotlivými prvky, na níž je fungování kultury založeno. S kulturou úzce souvisí pojem textu (slovesného, ale také vyjádřeného jinými způsoby), tedy něčeho, co je z hlediska dané kultury třeba uchovat. Ve vybraných studiích se Lotman zabývá především funkcí textů a vztahy mezi texty a kulturou, texty a jejich výrazem, texty a příjemci z jedné kultury i z kultur různých. Součástí práce je i komentář k překladu, který vysvětluje složitější pojmy, nesnadno přeložitelné, nebo ty, které Lotman užívá v jiném významu, než bývá obvyklé, a také pojmy z ruské kulturní tradice, které nemusejí být v českém prostředí známy. Kromě komentáře je připojen i úvod věnovaný tartusko-moskevské sémiotické škole, jejímž nejznámějším představitelem je právě J. M. Lotman. Zaměřuje se především na pojetí kultury a textu, na jeho proměny.
Abstract v angličtině:
Yuri Mikhailovich Lotman dealing with culture (both in general sense and seen as art) as a semiotic phenomenon. Culture is regarded as a collection of heterogeneous, often even extremely contradicting phenomena that ever nevertheless organized in a strict hierarchy. With the passage of time these phenomena rearrange in various ways, change their position and disappear only to appear again. The communication between the individual elements is crucial – the very existence of culture depends on it. A conception very closely connected to culture is a conception of text (which does not necessarily have to be verbal), that is, something that needs to be preserved in regard of a certain culture. In the works I’ve chosen Lotman deals mainly with textual function and relations between texts and culture, texts and their meaning and texts and their recipients from same or different cultures.My thesis also contains a translation commentary, where I explain more complex terms that are difficult to translate and those that Lotman uses in an unusual way, and a foreword focused on the Tartu-Moscow semiotic school with J. M. Lotman as its chief representative. This part of my thesis deals with the conception of culture and text and its transformations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Kacetlová 602 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Kacetlová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Kacetlová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 147 kB