text size

Stanovení mechanických parametrů horninového prostředí pomocí analýzy plného vlnového obrazu z akustické karotáže

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Stanovení mechanických parametrů horninového prostředí pomocí analýzy plného vlnového obrazu z akustické karotáže
Titile (in english):
Determination of mechanical parameters of rocks by analyzing full wave acoustic well logging record
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. František Chalupa
Supervisor:
RNDr. Martin Procházka
Opponent:
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Thesis Id:
74931
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Study programm:
Geology (N1201)
Study branch:
Applied Geology (NAPLIKG)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
akustická karotáž se záznamem plného vlnového obrazu, mechanické parametry horninového prostředí
Keywords:
full wave acoustic well log, rock enviroment's mechanical parameters
Abstract (in czech):
Abstrakt V této diplomové práci je nejprve revidován provozně používaný postup interpretace dat akustické karotáže se záznamem plného vlnového obrazu v programu WellCAD. Tento program používá algoritmus, jehož jádrem je koherenční analýza prováděná na principu semblance. Dále byla provedena nezávislá interpretace stejných dat provedená v programu MATLAB. Zde jsou jednotlivé kroky navíc ověřeny nezávisle pomocí analýzy komplexní seismické stopy – konkrétně použitím okamžité frekvence. Oba interpretační postupy byly aplikovány na široké spektrum skalních hornin Českého Masivu s velmi rozdílnými mechanickými parametry, aby byla otestována jejich robustnost. Výsledky obou postupů byly porovnány a nebyly nalezeny zásadní rozpory, pouze odchylky, kterým nelze při možnostech programu WellCAD systematicky předcházet. Pro srovnávání sloužila interpretovaná hodnota Poissonova poměru a hodnoty rychlostí podélných a příčných vln. Vzhledem k potvrzení spolehlivosti hodnot mechanických parametrů stanovených interpretačními postupy uvedenými výše byly dále hledány příčiny odlišnosti mezi hodnotami mechanických parametrů stanovených pomocí seismiky a statickými metodami. Nejprve bylo provedeno srovnání základních aspektů, ve kterých se meřicí metody liší (např. velikost vzorku, velikost deformace, ke které při měření dochází...). Poté byly zkoumány starší práce na toto téma. Z nich vyplývá, že dobrá shoda panuje v případě hornin ve velmi kompaktním stavu, s rostoucí mírou porušení se hodnoty stávají odlišnými. Jednou z příčin je závislost hodnot mechanických parametrů na velikosti deformace, která byla k jejich zjištění použita. Dále byly zevrubně prozkoumány i některé další vlivy, které mají v praxi dopad na naměřenou hodnotu, nicméně tento problém by vyžadoval další podrobný výzkum. Abstract In this diploma thesis is at first a revision of field used process of interpretation of full acoustic well logging record in WellCAD program. This program uses an algorithm based on velocity analysis which uses semblance principle. Furthermore an independent interpretation of same data has been done in MATLAB program. In this one, individual steps of the process are verified using analysis of complex seismic trace – in particular by using instantaneous frequency. Both processes of interpretation were applied on wide spectrum of Bohemian Massif rocks with very different mechanic properties, so their robustness has been tested. The results of both interpretation processes have been compared and there haven't been found any fundamental differences, just minor, which can't be systematically eliminated with regard to WellCAD's capabilities. Interpreted values of Poisson's ratio and velocities of longitudinal and transversal have been used for comparison. As the credibility of mechanic parameters' values determined by interpretation processes mentioned above has been proven, other reasons of difference between mechanic parameters' values determined seismically and using static methods were searched for. At first a comparison of basic aspects in which the measuring methods differ (e.g. sample size, magnitude of deformation used during measurement...). Then older works related to this theme were examined. The results imply that good correlation occurs in case of very compact rocks, with increasing disturbance of material, values become different. One of the reasons is dependence of mechanic parameters' values on the magnitude of deformation used to determine those. Furthermore some other influences, which have impact on determined values in practice, were overhauled, but this problem would require more detailed research. 4
Abstract:
Abstract In this diploma thesis is at first a revision of field used process of interpretation of full acoustic well logging record in WellCAD program. This program uses an algorithm based on velocity analysis which uses semblance principle. Furthermore an independent interpretation of same data has been done in MATLAB program. In this one, individual steps of the process are verified using analysis of complex seismic trace – in particular by using instantaneous frequency. Both processes of interpretation were applied on wide spectrum of Bohemian Massif rocks with very different mechanic properties, so their robustness has been tested. The results of both interpretation processes have been compared and there haven't been found any fundamental differences, just minor, which can't be systematically eliminated with regard to WellCAD's capabilities. Interpreted values of Poisson's ratio and velocities of longitudinal and transversal have been used for comparison. As the credibility of mechanic parameters' values determined by interpretation processes mentioned above has been proven, other reasons of difference between mechanic parameters' values determined seismically and using static methods were searched for. At first a comparison of basic aspects in which the measuring methods differ (e.g. sample size, magnitude of deformation used during measurement...). Then older works related to this theme were examined. The results imply that good correlation occurs in case of very compact rocks, with increasing disturbance of material, values become different. One of the reasons is dependence of mechanic parameters' values on the magnitude of deformation used to determine those. Furthermore some other influences, which have impact on determined values in practice, were overhauled, but this problém would require more detailed research.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. František Chalupa 5.19 MB
Download Abstract in czech Mgr. František Chalupa 17 kB
Download Abstract in english Mgr. František Chalupa 61 kB
Download Supervisor's review RNDr. Martin Procházka 128 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 370 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 82 kB