velikost textu

Stanovení mechanických parametrů horninového prostředí pomocí analýzy plného vlnového obrazu z akustické karotáže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení mechanických parametrů horninového prostředí pomocí analýzy plného vlnového obrazu z akustické karotáže
Název v angličtině:
Determination of mechanical parameters of rocks by analyzing full wave acoustic well logging record
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. František Chalupa
Vedoucí:
RNDr. Martin Procházka
Oponent:
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Id práce:
74931
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akustická karotáž se záznamem plného vlnového obrazu, mechanické parametry horninového prostředí
Klíčová slova v angličtině:
full wave acoustic well log, rock enviroment's mechanical parameters
Abstrakt:
Abstrakt V této diplomové práci je nejprve revidován provozně používaný postup interpretace dat akustické karotáže se záznamem plného vlnového obrazu v programu WellCAD. Tento program používá algoritmus, jehož jádrem je koherenční analýza prováděná na principu semblance. Dále byla provedena nezávislá interpretace stejných dat provedená v programu MATLAB. Zde jsou jednotlivé kroky navíc ověřeny nezávisle pomocí analýzy komplexní seismické stopy – konkrétně použitím okamžité frekvence. Oba interpretační postupy byly aplikovány na široké spektrum skalních hornin Českého Masivu s velmi rozdílnými mechanickými parametry, aby byla otestována jejich robustnost. Výsledky obou postupů byly porovnány a nebyly nalezeny zásadní rozpory, pouze odchylky, kterým nelze při možnostech programu WellCAD systematicky předcházet. Pro srovnávání sloužila interpretovaná hodnota Poissonova poměru a hodnoty rychlostí podélných a příčných vln. Vzhledem k potvrzení spolehlivosti hodnot mechanických parametrů stanovených interpretačními postupy uvedenými výše byly dále hledány příčiny odlišnosti mezi hodnotami mechanických parametrů stanovených pomocí seismiky a statickými metodami. Nejprve bylo provedeno srovnání základních aspektů, ve kterých se meřicí metody liší (např. velikost vzorku, velikost deformace, ke které při měření dochází...). Poté byly zkoumány starší práce na toto téma. Z nich vyplývá, že dobrá shoda panuje v případě hornin ve velmi kompaktním stavu, s rostoucí mírou porušení se hodnoty stávají odlišnými. Jednou z příčin je závislost hodnot mechanických parametrů na velikosti deformace, která byla k jejich zjištění použita. Dále byly zevrubně prozkoumány i některé další vlivy, které mají v praxi dopad na naměřenou hodnotu, nicméně tento problém by vyžadoval další podrobný výzkum. Abstract In this diploma thesis is at first a revision of field used process of interpretation of full acoustic well logging record in WellCAD program. This program uses an algorithm based on velocity analysis which uses semblance principle. Furthermore an independent interpretation of same data has been done in MATLAB program. In this one, individual steps of the process are verified using analysis of complex seismic trace – in particular by using instantaneous frequency. Both processes of interpretation were applied on wide spectrum of Bohemian Massif rocks with very different mechanic properties, so their robustness has been tested. The results of both interpretation processes have been compared and there haven't been found any fundamental differences, just minor, which can't be systematically eliminated with regard to WellCAD's capabilities. Interpreted values of Poisson's ratio and velocities of longitudinal and transversal have been used for comparison. As the credibility of mechanic parameters' values determined by interpretation processes mentioned above has been proven, other reasons of difference between mechanic parameters' values determined seismically and using static methods were searched for. At first a comparison of basic aspects in which the measuring methods differ (e.g. sample size, magnitude of deformation used during measurement...). Then older works related to this theme were examined. The results imply that good correlation occurs in case of very compact rocks, with increasing disturbance of material, values become different. One of the reasons is dependence of mechanic parameters' values on the magnitude of deformation used to determine those. Furthermore some other influences, which have impact on determined values in practice, were overhauled, but this problem would require more detailed research. 4
Abstract v angličtině:
Abstract In this diploma thesis is at first a revision of field used process of interpretation of full acoustic well logging record in WellCAD program. This program uses an algorithm based on velocity analysis which uses semblance principle. Furthermore an independent interpretation of same data has been done in MATLAB program. In this one, individual steps of the process are verified using analysis of complex seismic trace – in particular by using instantaneous frequency. Both processes of interpretation were applied on wide spectrum of Bohemian Massif rocks with very different mechanic properties, so their robustness has been tested. The results of both interpretation processes have been compared and there haven't been found any fundamental differences, just minor, which can't be systematically eliminated with regard to WellCAD's capabilities. Interpreted values of Poisson's ratio and velocities of longitudinal and transversal have been used for comparison. As the credibility of mechanic parameters' values determined by interpretation processes mentioned above has been proven, other reasons of difference between mechanic parameters' values determined seismically and using static methods were searched for. At first a comparison of basic aspects in which the measuring methods differ (e.g. sample size, magnitude of deformation used during measurement...). Then older works related to this theme were examined. The results imply that good correlation occurs in case of very compact rocks, with increasing disturbance of material, values become different. One of the reasons is dependence of mechanic parameters' values on the magnitude of deformation used to determine those. Furthermore some other influences, which have impact on determined values in practice, were overhauled, but this problém would require more detailed research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. František Chalupa 5.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. František Chalupa 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. František Chalupa 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Procházka 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 370 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 82 kB