velikost textu

ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog
Název v angličtině:
Dr. Josef Hronek as the Cathechetist and the Pedagogue
Typ:
Disertační práce
Autor:
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
Školitel:
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Oponenti:
Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
Konzultant:
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Id práce:
74772
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
katechetika, pedagogika, náboženská pedagogika, katecheze, vyučování náboženství, biblické vyučování, liturgická výchova
Klíčová slova v angličtině:
catechetics, pedagogy, religious education, catechesis, teaching of religion, biblical teaching, liturgical education
Abstrakt:
Abstrakt ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog Práce představuje život a dílo Josefa Hronka (1890-1954) a jeho přínos české katechetice a pedagogice. Je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována životopisu Josefa Hronka. Představuje zejména jeho akademickou dráhu. Druhá kapitola předkládá celkový přehled písemného díla Josefa Hronka, jeho monografií a jiných knižních publikací a článků v odborných periodicích. Publikace jsou rozděleny do pěti skupin, jsou řazeny chronologicky a u každé jsou uvedeny základní údaje a její účel. Ve třetí kapitole je představen dobový kontext, ve kterém Josef Hronek působil. Čtvrtá kapitola obsahuje tematickou analýzu Hronkova díla z katechetiky a pedagogiky. Zvláštní pozornost je věnována představení biblického vyučování a liturgické výchovy v jeho díle. Dále je provedeno hodnocení Hronkova odborného díla podle období, ve kterém vzniklo, a v porovnání s dílem Hronkových předchůdců a současníků. V závěrečné části je vyjádřen přínos díla Josefa Hronka pro českou katechetiku a pedagogiku.
Abstract v angličtině:
Abstract Dr. Josef Hronek as the Cathechetist and the Pedagogue The thesis presents the biography and the work of Josef Hronek (1890—1954) in the field of catechetics and pedagogy. The work is divided into four chapters. The first chapter is devoted to the biography of Josef Hronek, introducing primarily his academic career. The second chapter presents an overview of Hronek`s written works, his monographies and other books and articles in professional journals. Publications are divided into five groups, they are chronologically arranged, and each provides basic data about the publication and its purpose. The third chapter introduces the context in which Josef Hronek worked. The fourth chapter contains thematic analysis of the works dealing with catechetics and pedagogy, particular attention is devoted to the presentation of biblical teaching and liturgical education in his work. It also involves the evaluation of professional work of Josef Hronek, according to the period in which particular pieces arised, and comparison with his predecessors and contemporaries. These evaluations are summarized, in order to express the contribution of Josef Hronek to Czech catechetics and pedagogy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 3.92 MB
Stáhnout Příloha k práci ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 9.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 68 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 373 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 416 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 775 kB