velikost textu

Česká jednotlivě vydaná sváteční a příležitostná kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká jednotlivě vydaná sváteční a příležitostná kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století
Název v angličtině:
Individually Published Czech Festive and Occasional Preachings of the End of the 17th and the First Two Thirds of the 18th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Id práce:
74763
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Církevní a obecné dějiny (XHU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sváteční a příležitostná kázání; 17. a 18. století; prozaický literární žánr
Klíčová slova v angličtině:
Festive and Occasional Preachings; 17th and 18th Century; prosaic literary genre
Abstrakt:
Česká jednotlivě vydaná sváteční a příležitostná kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století abstrakt Miloš Sládek Práce se zabývá problematikou sváteční a příležitostné homiletiky pobělohorských Čech. Homiletika představovala od konce 17. století v českém prostředí vůdčí literární žánr s mimořádným vlivem na širší vrstvy společnosti. Tento vliv ještě umocnila skutečnost, že se tištěná kázání postupně stávala i oblíbenou lidovou četbou. Největší pozornost byla v této práci věnována otázkám přípravy duchovní řeči, problematice kazatelských příruček, vztahům mezi kazatelem a posluchači a v neposlední řadě problematice klasicistních a konceptuálních kázání. Otázka barokního konceptu je pak předkládána v souvislostech s problematikou vzrůstajícího dobového autorského sebevědomí. Výkladovou část doplňují edice vybraných šestnácti kázání s předmluvami, které v praxi dokládají (případně relativizují) závěry uvedené v první části práce. Sváteční kazatelství v Čechách zásadně ovlivňovala legendistika, dobové německojazyčné katolické kazatelství, ale také lidové pověsti a vyprávění. Důraz na cestu ke křesťanským ctnostem je sice typický pro nedělní kazatelství, ale tuto problematiku nalézáme také v kázáních svátečních. Vliv svátečního a příležitostného kazatelství konce 17. a první poloviny 18. století na další vývoj žánru byl výrazně omezen jednoznačně odmítavým vztahem osvícenců. Přezíravý pohled zejména na konceptuální kazatelství pak přetrval po celé 19. a 20. století.
Abstract v angličtině:
Individually Published Czech Festive and Occasional Preachings of the End of the 17th and the First Two Thirds of the 18th Century Miloš Sládek The thesis concentrates on the area of festive and occasional homiletics in Bohemia after the Battle of White Mountain. Since the end of the 17th century, homiletics had represented the Czech leading literary genre with extraordinary influence on the masses. This influence was even strenghtened when printed preachings gradually became popular reading. The main focus of the thesis is on the questions of preparation of preaching, problematics of preaching handbooks, relationship of a preacher and his listeners, as well as the area of Classicist and conceptual preaching. The Baroque concept is described in connections with the aspect of growing author's self-esteem at that time. Editions of chosen sixteen preachings with introductions are added to demonstrate (or relativise) the conclusions of the first part of the thesis. Festive preaching in Bohemia was essentially influenced by legends, German Catholic preaching and myths and folk-tales. Emphasis on Christian morality is typical for Sunday preaching, however, it also appears in festive preachings. The influence of festive and occasional preaching of the end of the 17th and the first half of the 18th century on development of the genre was strictly limited by explicit refusal of the Enlightened. Dismissive view (especially of the conceptual preaching) had prevailed for the whole 19th and 20th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 2.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 425 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 466 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Svatoš, CSc. 1014 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 196 kB