velikost textu

Umělecký mecenát křižovnického velmistra Františka Matouše Böhmba 1722-1750

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Umělecký mecenát křižovnického velmistra Františka Matouše Böhmba 1722-1750
Název v angličtině:
Art mecenat of the Cross Order´ s with the Red Star Grandmaster Francis Matthew Böhmb (1722-1750)
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Marek Pučalík, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Id práce:
74762
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mecenát, velmistr, Praha, špitál, křižovníci, baroko
Klíčová slova v angličtině:
Mecenat, Grand master, Prague, Hospital, Knights of the Cross, Baroque
Abstrakt:
Práce se zaměřila na generálního představeného křižovníků s červenou hvězdou v Praze, Františka Matouše Böhmba, rodáka z Lubence (1722–1750). Tento velmistr vstoupil do řádu za kultivovaného, právnicky vzdělaného velmistra Martina Konstantina Beinlicha, a kráčel posléze ve stopách, jaké již hluboce zanechal předtím Jiří Ignác Pospíchal, Obnovitel řádu v druhé polovině 17. století. Kultivovaný Böhmb se stal nejprve farářem v Karlových Varech, v roce 1720 ho povolal generál za převora do Prahy a po Beinlichově smrti byl jednomyslně zvolen velmistrem na svátek sv. Anežky, 2. března 1722. Práce sleduje zejména kulturní aktivity zmíněného preláta, jež byly zasazeny do „každodennosti“ konventu ad pedem pontis. Již Beinlich začínal vyjednávat o rozšíření řádu mimo hranice Českého království, ovšem až Böhmb tuto myšlenku dokončil, když v roce 1723 uvedl křižovníky do Prešpurku a za deset let do Vídně. V Prešpurku nechal zbudovat novou komendu s hospitálem, ve Vídni též, ovšem již u nově zbudovaného prestižního kostela sv. Karla Boromejského. I na domácí půdě dal ve třicátých letech 18. století zbudovat chrám sv. Maří Magdalény v Karlových Varech. Kromě Kiliána Ignáce Dientzenhofera pracoval v jeho době pro řád Václav Vavřinec Reiner, jenž už počátkem dvacátých let vymaloval freskou kupoli Matheyova kostela sv. Františka u mostu a dodal i několik pláten do dalších řádových kostelů. Böhmb zadával nové stavby jak na vesnicích, tak ve městech, žil kulturním životem zemského preláta, a jak práce dosvědčuje, znal se téměř se všemi slavnými stavebníky vrcholného baroka. Pozoruhodnou kapitolou je jeho vztah k hudbě, jelikož za jeho generalátu se pěstovala v kostele sv. Františka nesmírně kvalitní hudba, včetně slavných oratorií i dalších produkcí. Práce je strukturována do kapitol i podkapitol, započala již 17. věkem, poněvadž bylo nutno uvést čtenáře do období velmistra Valdštejna, za něhož byl řád v roce 1675 povýšen do rytířského stavu, a bylo třeba nového reprezentačního úsilí. Generál se setkával jak s Karlem VI. s manželkou Alžbětou Kristýnou, tak i s Marii Terezií. Jeho mecenát se odvíjel i z tohoto přátelství k panovnickému dvoru, zejména ve vztahu ke Karlskirche a Karlovým Varům. Epizodou je těsný vztah s litoměřickým biskupem Mořicem Saským, častým návštěvníkem konventu u mostu i jinde. Práce končí generálovým zlatým jubileem řádové profese v roce 1745. Celek uzavřela stavba kostela v Řevnicích, s jehož stavbou započal roku 1749, ovšem dokončil ji až nástupce Julius Waha. Böhmb zemřel 1. února 1750 a byl pohřben u Sv. Františka. Úkolem doktorské práce byla snaha uvést ve známost kdysi významnou osobnost pražského duchovního a kulturního života vrcholného baroka.
Abstract v angličtině:
Annotation The paper aims on the cultural life of Francis Matthew Böhmb (1722– 1750), a native of Lubenec (Bohemia), Superior General of the Order of Crusaders with the Red Star in Prague. The Grand Master of the Order took the vows under the rule of sophisticated, erudite lawyer Grandmaster Martin Constantine Beinlich and in the second half of the 17th century tread in the steps of the Restorer of the Order, George Ignatius Pospichal. Sophisticated Böhmb became parish priest in Carlsbad firs. It was in 1720 when the General Prior called him to Prague as a Prior and after Beinlich´s death was, on the feast of St. Agnes in March 2, 1722, unanimously elected Grand Master. Thesis followed particularly the cultural activities of the forenamed prelate, in the time of the day-to-day duties of the convent ad Pedem Pontis. It was Beinlich, begining to negotiate an extended Order range beyond the borders of the Czech Kingdom, however it was Böhmb´s duty to realize this idea when, in 1723, he installed the Knights of the Cross in Bratislava (Pressburg), and ten years after, in Vienna. In Bratislava he let to build a new commendam's hospital there, as in Vienna, where he used the newly erected prestigious church of St. Charles Borromeo. At home he, in the thirties of the 18th century, let the church of St. Mary Magdalene in Carlsbad being built. Working for the Order there was Kilian Ignaz Dientzenhofer, as well Vaclaw Lawrence Reiner, who in the early twenties frescoed Mathey´s dome of the of St. Francis church „ad Pedem Pontis” and delivered some canvases to other monastic churches. Böhmb let to build new buildings in villages and towns, lived cultural life of the provincial prelate. As his work testifies, he knew personally almost all of the famous high Baroque builders. A notable chapter is his love for music that in the time of his Generalate, was well cultivated in the church of St. Francis where extremely good music was performed, famous oratorios and other works inclusive. The paper is divided into chapters and subchapters, starting by 17th century when it was necessary to prepare the era for the new Grand Master Wallenstein, time when the Order was knighted in 1675, and needed new representative efforts. General Prior got acquainted with Charles VI., his wife Elisabeth Christine, and Mary Therese. His patronage used such high social contacts with the royal court, especially through churches like St. Charles Borromeo in Vienna (Karlskirche) and of St. Mary Magdalene in Carlsbad. There is an episode of close relationship with bishop – Maurice of Saxony, a frequent visitor to the convent at the bridge base in Prague and other buildings. The paper ends with the General's golden jubilee of monastic profession in 1745 and ended by church building in Revnice, the construction of which started in 1749, but was completed by his successor Julius Waha. Böhmb died February 1, 1750, buried in St. Francis Church in Prague. Aim of this PhD thesis was to bring to a wider acquaintance once an important personality of Prague spiritual and cultural life of the High Baroque
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. 10.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 705 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 1.52 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 1.93 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 12.95 MB