velikost textu

Lidová architektura 19. století na Vysočině.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lidová architektura 19. století na Vysočině.
Název v angličtině:
Vernacular architecture 19th century in region Vysočina
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivan Minář
Školitel:
prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.
Ing. arch. Jan Pešta
Id práce:
74754
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lidová architektura Zděné venkovské stavby Stavebně historický průzkum Štuková výzdoba Historická plánová dokumentace 19. století
Klíčová slova v angličtině:
Folk architecture Vernacular bricked houses Researches and studies of the building history Stucco decor Historical plan documentation 19th century
Abstrakt:
Abstrakt Venkovská zástavba v prostoru kraje Vysočina prodělala během 19. století zásadní změnu, spočívající v přechodu od roubených konstrukcí ke zděným. V jihozápadní části kraje proběhl tento přechod již na počátku 19. století, což byl zřejmě důsledek vysokého podílu zděných konstrukcí ve starší zástavbě. V severovýchodní části území byly roubené stavby úředně tolerovány až do pozdního 19. století a to zejména z důvodu rozvolněné zástavba ve vyšších polohách, kde dřevěné stavby nepředstavovaly tak vysoké požární riziko jako v sevřenější vesnické zástavbě. Během 19. století prošly zděné stavby složitým vývojem, který umožňovala jejich dosti variabilní materiálová podstata. Jak se ukázalo na zaznamenaných historických objektech, byly dílčí přestavby běžné průměrně ve frekvenci jedné až dvou generací. Z těchto důvodů bylo také nutné posuzovat všechny dochované objekty z pohledu stavební historie, neboť všechny nálezové situace jsou výsledkem řady překrývajících se stavebních etap. Vývoj ovlivněný zejména protipožárními nařízeními probíhal v mnoha rovinách. Nejzásadnější z nich byla změna materiálu stěn a pozvolné oddělení krovu od stropní konstrukce. Výraznou proměnou také prošlo vytápění domů, které probíhalo na začátku 19. století nepřímo z prostoru černé kuchyně a na konci století již přímo z obytného prostoru, kde byl umístěn sporák napojený do tahového komínu. V souvislosti s tím došlo k výrazným dispozičním změnám. Obytné prostory byly na počátku zkoumaného období přimknuty k černé kuchyni. Se zaváděním tahových komínů od poloviny století se ale zvyšuje počet obytných prostor v domech a historicky tradiční trojdílná dispozice je nahrazována složitějšími strukturami, podřízenými již pouze požadavkům stavebníka (v rámci práce jsem také podrobně zdokumentoval a popsal několik ojediněle dochovaných černých kuchyní a pokusil se stanovit jejich vývojovou linii). Dalšími změnami prošly i stropy, klenby, krovy a rovněž štuková výzdoba průčelí domů, která patřila od počátku rozvoje zděných staveb k běžné umělecko řemeslné součásti domů. Původní inspirace výzdoby v nadčasově koncipované slohové architektuře však byla zároveň důvodem jejího zániku, neboť ve venkovském prostředí spíše než nadčasovost převažoval praktický duch. V rámci frekventovaných přestaveb tak drtivá většina štukové výzdoby již počátkem 20. století zanikla a dodnes ojediněle dochované příklady jsou již jen málokdy originálními štukatérskými díly z doby vzniku. Nositeli vývoje zděných staveb byli především venkovští stavitelé a zedničtí mistři. Mapování jejich činnosti se ukázalo být jedním z nejefektivnějších metodických přístupů k tématu. Jak totiž vyplynulo z výzkumu, vývoj staveb neprobíhal rovnoměrně, ale byl vždy závislý na inovacích přinášených právě staviteli. Práce obsahuje seznam zhruba stovky z nich i s uvedením bydliště a doby jejich působení. Součástí práce je též katalog s rozborem několika desítek dochovaných historických objektů, jejichž zaměření jsou součástí obrazové přílohy. Vybrané objekty pocházejí zejména z prostoru kolem historické hranice mezi Čechami a Moravou, který byl badateli vždy výrazně opomíjen. Práce má svým regionálně širokým vymezením poskytnout zejména výchozí materiál pro další regionální badatele, kteří věnují pozornost menším územím a zároveň již nebudou mít možnost některé zanikající stavby sami dokumentovat.
Abstract v angličtině:
Abstract The village build-up area in the region of Vysočina has been considerably changed during the 19th century from the timbered to the bricked constructions. The change started in the southwest part of this region at the beginning of the 19th century, which was probably caused by the older build-up area, which had already been partly bricked. The timbered constructions in the Vysočina´s northeast part were officially tolerated from the late 19th century above all because of the rare build-up area in higher localities, where the wooden houses did not pose such fire risk like in villages with houses built closer to each other. Bricked buildings have gained a complicated progress during the 19th century, which was allowed by mostly various material sources. Partial rebuildings were often during the one or two generation time on average, which showed up thanks to the noted historical objects. From this reason it was necessary to look on all preserved objects from the view of building history, since all found situations are the results of the wide variety of the building phases covering each other. The progress mostly influenced by the fire prevention rules proceeded in many ways. The most important of them was the change of material of the walls and gradual separation of the truss and the roof construction. Other important change consisted also in heating of the houses which was served from the „black kitchen“ at the beginning of the 19th century, and later at the end of the 19th century right from the dining room where the stove connected to the eduction chimney was situated. This fact brought also marked changes in the disposition. The dining rooms were situated close to the „black kitchens“ at beginning of the 19th century. Thanks to the eduction chimnies which came in the middle of the 19th century the number of the dining rooms in the houses rises and the historic traditional three-parted disposition is changed into the more complicated structures depended on the needs of the owner only. Other changes were brought also into the constructions of ceilings, vaults, trusses as well as the plaster decoration of the facades of the houses which was later influenced rather by the practical background than the artistic feeling. Because of the often rebuildings the plaster decoration was already mostly damaged at the beginning of the 20th century. Solitarily preserved examples of the plaster decoration are rather not original works. The progress makers of the bricked constructions were mostly the architects and master bricklayers who were researched in this thesis. Thanks to this method I found, that the building progress was not steady but it always depended on the innovations through the personalities of the architects and master bricklayers. The thesis brings about one hundred of them including their addresses and period of their work. The thesis also brings a catalogue with analyses of tens of preserved historic objects. The chosen objects are mostly situated at the historical border of Bohemia and Moravia, which has been left out of the common research. The thesis is a rich source of the documentation for the regional explorers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivan Minář 8.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivan Minář 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivan Minář 193 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ivan Minář 396 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. 352 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc. 1.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. arch. Jan Pešta 403 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 322 kB