velikost textu

Zdaňování příjmů z majetkových účastí na obchodních společnostech a družstvech v ČR a EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdaňování příjmů z majetkových účastí na obchodních společnostech a družstvech v ČR a EU
Název v angličtině:
The Taxation of Income from Ownership Interests in Companies and Cooperatives in the Czech Republic and the European Union
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lilia Cvetanova
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Id práce:
74746
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
3 Tato rigorózní práce se zabývala zdanním výnos, které mohou plynout z majetkových účastí v obchodních společnostech a družstvu v eské republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Zámrem této práce bylo dané téma zpracovat komplexn a uvést i další související aspekty. Avšak vzhledem k šíři a zamření této práce bylo odhlédnuto od výnos, resp. jejich zdanní, které souvisejí s majetkovými účastmi na obchodních společnostech osobní povahy a v úvahu byly vzaty pouze majetkové účasti, jejichž charakter je zejména kapitálový. Cílem této práce bylo mimo jiné zmapovat zpsob a míru zdanní výnos z majetkových účastí v R. Účelem úvodních částí, které se zabývaly vymezením pojmu majetkových účastí; charakteristikou daní z příjm a nkterých jejich institut (zejména problematikou dvojího zdanní a daových náklad) a také nkterými aspekty mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanní, bylo přiblížit a zejména osvtlit nkteré otázky rozebírané ve stžejní čtvrté a páté části. V části čtvrté byly detailn rozebrány zpsoby a míra zdanní nejrznjších výnos, které mohou plynout z majetkových účastí v obchodních společnostech a družstvu v R, které mají kapitálovou povahu. Došla jsem k závru, že úprava zdanní tchto příjm není jednoduchá. Zejména v případ kapitálových příjm jde o úpravu naopak pomrn členitou. Jsou užity rzné zpsoby zdanní diferencovan podle daového subjektu, podle toho zda podniká či podle toho, jakou vede evidenci pro účely zjištní základu dan z příjm. V případ píjm bžných je situace přehlednjší. Podíly na zisku plynoucí vlastníkm majetkových účastí ze zdroj na území R podléhají zvláštní sazb dan sražené u zdroje tchto příjm. Za výpočet a odvod dan je zodpovdný plátce příjm, na kterého takto mže být přenesena i pomrn značná administrativní zátž. Naopak příjemce podíl na zisku nemá v podstat žádné daové povinnosti. Avšak v případ podíl na zisku plynoucích ze zdroj v zahranií musí jejich příjemce podat daové piznání, i kdyby tuto povinnost jinak neml. eská daová legislativa v této oblasti dlouhodob vykazuje spíše pozitivní trend. Kladn hodnotím zejména snížení zvláštní sazby dan z dividend a podíl na zisku 114 z 25 % na 15 % v roce 2000. De lege ferenda by mohlo dojít k dalšímu snížení této sazby na hodnotu zhruba 10 %. Co se týče píjm kapitálových, v oblasti daové uznatelnosti výdaj, resp. náklad souvisejících s dosaženými příjmy z realizace majetkových účastí jsou pln daov uznatelné pouze účetní náklady v případ prodeje akcií, které účetní jednotky přeceují na reálnou hodnotu. V ostatních případech je daová uznatelnost náklad, resp. výdaj vždy limitována. De lege ferenda by bylo vhodné celkové postupné rozšíření daové uznatelnosti souvisejících výdaj (náklad) ústící v odstranní limitace této uznatelnosti a možnosti přesunu případné kapitálové ztráty do dalších let. Příjmy z kapitálového majetku musí každý poplatník zahrnout do svého daového přiznání. V případ drobných investor (jejichž hlavním zdrojem příjm je závislá činnost), s ohledem na jejich právní podvdomí, však mže docházet k daovým únikm, by i nevdomky. Tomu však pomrn často bude předcházeno díky institutu osvobození kapitálových příjm od dan z příjm fyzických osob. Cílem této práce bylo také zmapovat a zhodnotit mezinárodní, resp. evropský aspekt zdanní výnos plynoucích z majetkových účastí v obchodních společnostech a družstvu. Krom eské republiky jsem vybrala dalších šest zemí, na jejichž daových systémech je dobře patrná pomrn značná rznorodost jak zpsobu, tak i míry zdanní tchto výnos. Jedná se o Velkou Británii, Nmecko, Francii, Nizozemí, Kypr a Slovensko. V případ dividendových příjm je zejména třeba rozlišit, zda plynou fyzickým nebo právnickým osobám. Systémy zdanní dividend, které plynou fyzickým osobám, jsou v evropských zemích rzné a prodlávají neustálý vývoj. Nejčastji je možné se setkat se systémem klasickým, který je však vtšinou modifikován za účelem snížení celkové míry zdanní podíl na zisku. Ve Velké Británii se využívá systém imputaní, který je sice pomrn složitý, ale na druhou stranu odráží jednotlivé charakteristiky poplatník této dan. Unikátní systém je zaveden v Nizozemí, kde se namísto skutečn přijatých výnos zdaují výnosy domnlé. Na Slovensku je da z dividend zrušena úpln, a to pro všechny typy poplatník. 115 Dividendy vyplácené právnickým osobám mají často zvýhodnný daový režim, a to pokud jde o podíly na zisku plynoucích z tzv. kvalifikovaných úastí. Pvodní zem Evropské unie často výrazn snižují daové zatížení příjemcm dividend, kteří drží určitou kvalifikovanou výši podílu na vyplácející společnosti. Na to navázala evropská legislativa, která zabezpečuje nulové zdanní dividend vyplácených mateským společnostem od dceiných společností, a to v rámci celé EU a dalších zemí. V oblasti zdanní dividend psobí v poslední dob silná daová konkurence mezi státy, které se snaží do zem přilákat kapitál, jež je snad nejvíce mobilním předmtem dan. Nkteré zem OECD již zrušily da z dividendových příjm, u jiných jsou v široké míře tyto příjmy osvobozeny. eská republika tak musí brát ohled nejen na výši příjm do státního rozpočtu, které da z dividend zabezpečuje, ale také na míru zdanní tchto příjm v ostatních srovnatelných státech tak, aby nedocházelo k přílišnému odlivu kapitálu ze zem. Graf 1: Celková míra daového zatížení dividend plynoucích fyzické a právnické osob ve vybraných evropských zemích 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Velká Nmecko Francie Nizozemí Kypr Slovensko eská Británie republika fyzické osoby právnické osoby Zdroj: Data erpána z daových systém jednotlivých zemí, výpoty vlastní Předchozí graf ukazuje celkovou mezní míru zdanní zisk vygenerovaných společnostmi a distribuovaných fyzickým, resp. právnickým osobám ve sledovaných evropských zemích. Skutečná míra zdanní dividend se mezní míře mže rovnat vždy, nebo se od ní naopak výrazn odlišovat, v závislosti na rzných daových systémech a 116 na výši příjm jednotlivých poplatník. Přesto je z grafu dobře patrná diferenciace mezi jednotlivými zemmi. Nejvyšší míra zdanní dividend je v pvodních zemích Evropské unie. Zejména ve Francii je tato míra obzvlášt vysoká. Nové členské zem naopak uplatují spíše nižší daové zatížení dividend. eská republika se v tomto ohledu nachází spíše na pomezí – nedosahuje tak nízkých mr zdanní jako ostatní noví členové EU ležící na východ od R, ale také nemá tak vysoké daové zatížení jako západní evropské zem. Ve srovnání se Slovenskem pak R nabízí případným investorm výrazn vyšší zdanní, což mže do budoucna znamenat přesun kapitálu. Kapitálové výnosy právnických osob se takřka ve všech státech zahrnují do obecného základu dan, kde podléhají obecné sazb korporátní dan. Ze sledovaných zemí představuje výjimku pouze Kypr, kde tento druh příjm podléhá zvláštní dani z kapitálových příjm, přičemž se uplatuje pomrn široké vyntí z předmtu dan, které se dotýká především společností s pouze formálním sídlem na území Kypru. V ostatních daových systémech se vtšinou také uplatuje částečné nebo úplné osvobození od dan z příjm, a to zejména v případ tzv. kvalifikovaných majetkových úastí. Zdanní kapitálových příjm fyzických osob je ve sledovaných zemích rznorodjší. Uplatuje se bu zvláštní da z kapitálových zisk, obecný základ dan nebo zvláštní lineární sazba dan z příjm. Je možné se setkat i s částečným nebo úplným vyntím z předmtu dan a také s nezdanitelnými částkami, jejichž výše se velice rzní podle státu. S osvobozením na základ časových test je možné se krom eské republiky nov setkat také ve Francii, naopak v Nmecku bylo od roku 2009 zrušeno. Míra zdanní kapitálových příjm v eské republice v případ právnických i fyzických osob ve srovnání se sledovanými evropskými zemmi patří spíše k nižším. V tomto ohledu má tedy eská republika konkurenční výhodu. Cílem této rigorózní práce bylo zmapování zpsobu a míry zdanní výnos plynoucích z majetkových účastí v obchodních společnostech a družstvu v eské republice a ve vybraných zemích Evropské unie, který snad byl naplnn. 117
Abstract v angličtině:
Summary This rigorosum thesis called “The Taxation of Income from Ownership Interests in Companies and Cooperatives in the Czech Republic and the European Union” is aimed at reviewing measures and manners of taxation of revenues which may come from ownership interests in companies and cooperatives in the Czech Republic and the European Union. Companies are founded especially for business purposes and they are very popular form of entrepreneurial activity. They allow accumulating a considerable amount of capital and a cooperation of several different subjects, which brings added value. Different revenues generated from the ownership interests are obviously interesting for the state authorities. The state wants to explore all these incomes to be able to tax them. With respect to ownership interests the most important taxes are income taxes – the personal income tax and the corporate income tax. This thesis is divided into five relatively complex parts. The first one contains basic information about the ownership interests as an institute known by the Czech legislation and Community Law. It reviews the concept and characteristics of the ownership interests of a capital nature. The second part briefly describes the two Czech income taxes and the ways of their collection. Than there is a chapter dealing with double taxation and a way of its elimination. The end of this part is dedicated to costs associated with ownership interests, that may be accredited for tax purposes and other general aspects of the income taxes. The third part discusses questions of some articles of the Double Tax Treaties which correspond with the topic of this thesis. They cover the definition of resident, the taxation of dividends and the taxation of capital gains. The fourth part analyses ways of taxation of various incomes, which may come from ownership interests in companies and cooperatives in accordance with the Czech legislature. Incomes flowing from the shares are exempt and described separately due to their different nature. 123 The last part is dedicated to the measures and methods of taxation of incomes from ownership interests in chosen states of European Union. It includes simple economic analysis for better comparison of the overall measures of taxation of these incomes in the chosen states of EU and the Czech Republic respectively. 124
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lilia Cvetanova 883 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lilia Cvetanova 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lilia Cvetanova 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 738 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 453 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 198 kB