velikost textu

Církevní politika KSČ a státu v severovýchodních Čechách v letech 1948-1960

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Církevní politika KSČ a státu v severovýchodních Čechách v letech 1948-1960
Název v angličtině:
Church politics of the Communist Party and the State in the North-eastern Bohemia during 1945-1960
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Kafka
Školitel:
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Jan Stříbrný
Id práce:
74737
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Církevní a obecné dějiny (XHU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Severovýchodní Čechy, církev katolická, církve nekatolické, řády církevní, duchovní, KSČ, perzekuce
Klíčová slova v angličtině:
North-East Bohemia, catholic church, non-catholic churches, church orders, priests, the Communist Party of Czechoslovakia, persecuting
Abstrakt:
Jan Kafka: Církevní politika KSČ a státu v severovýchodních Čechách v letech 1948-1960 Zkrácená anotace v českém jazyce Předkládaná práce sleduje vývoj a formy církevní politiky státu v rámci regionu severovýchodní Čechy. Analyzuje roli jednotlivých státních institucí a bezpečnostních složek, pozornost věnuje zejména roli pracovníků církevních oddělení národních výborů (tzv. církevních tajemníků). Práce dále zkoumá reakci jednotlivých církví na státní politiku a popisuje, jaké strategie a postoje zaujímali církevní představitelé (např. katolický biskup Mořic Pícha), duchovní, řeholníci a řeholnice. Sledován je i vliv státní politiky na vztahy mezi církvemi.
Abstract v angličtině:
Jan Kafka: Religious Policy of the Communist Party and the State in North-East Bohemia in years 1948-1960 Zkrácená anotace v anglickém jazyce The presented thesis surveys the development and forms of religious policy of the state in the region of North-East Bohemia. The study analyzes the role of the individual state institutions and security forces, in particular it pays attention to the role of the Church Departments at the National Committees (i.e. the Secretaires of Church Affairs). The thesis also examines the response of individual churches to the state policy and describes the strategies and positions held by church leaders (eg. catholic bishop Mořic Pícha), priests, monks and nuns. We also study the influence of government policy on relations among individual churches.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kafka 1.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Kafka 13.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kafka 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kafka 52 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Kafka 200 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 413 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. 407 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 322 kB