velikost textu

Výkon práv a povinnností rodičů, kteří spolu nežijí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výkon práv a povinnností rodičů, kteří spolu nežijí
Název v angličtině:
Exercise of rights and duties of parents who do not live together
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Adéla Marková
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
74735
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce nazvaná výkon práv a povinností rodičů, kteří spolu nežijí, je zaměřena na aktuální otázky výkonu rodičovské zodpovědnosti a popisuje vzájemná práva a povinnosti rodičů a jejich dětí. Sleduje historický vývoj právního postavení nezletilého dítěte, a to od pouhého subjektu práv až k pojetí dnešnímu, které dítě chápe jako rovnoprávný subjekt, jehož práva jsou upravena v řadě mezinárodních dokumentů, z nichž nejdůležitější je Úmluva o právech dítěte. Všechny tyto dokumenty zdůrazňují nutnost chránit život a zdraví všech dětí na celém světě. Zabývá se úpravou toho, koho český právní řád považuje za otce a matku dítěte, přičemž se zaměřuje na velmi diskutované téma surogačního mateřství a možnosti vložení dítěte do baby boxu. Většinu práce zabírá téma rodičovské zodpovědnosti včetně popisu jejího obsahu a výkonu. Porovnává výkon rodičovské zodpovědnosti rodičů – manželů, rodičů – partnerů a rodičů po rozvodu manželství, tj. péči společnou, střídavou a výlučnou. Zabývá se též intervencí státu do výkonu rodičovské zodpovědnosti, tj. pozastavení, omezení a zbavení výkonu rodičovské zodpovědnosti. Poslední kapitola je věnována mezinárodním únosům dětí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is called Exercise of rights and duties of parents who do not live together and is focused on actual questions of parental responsibility and describes the mutual rights and duties between parents and their children. It monitors the historical development of minor child´s legal status, from object of law to the current concept, which considers the child as a equal entity. Rights of a minor child are regulated in many international documents, most important of which is Convention on the Rights of the Child. All these documents emphasize necessity of protection life and health of all children on the world. My thesis deals with description of maternity and paternity in family law and analyse the theme of surrogacy maternity and oportunity of leaving the child in the baby-box. Most of the thesis is occupated by the description of parental responsibility, it´s content and exercise and by comparation the exercise of parental responsibility of parents – married cuple, parents – partners and parents after divorce, shared, alternate and sole care. This thesis deals with restrictive interventions of state authorities, namely with suspection, limitation and deprivation of parental responsibility. Last chapter is devoted to international child abduction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Marková 958 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Marková 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Marková 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB