velikost textu

Nájem bytu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nájem bytu
Název v angličtině:
Rent of a flat
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavla Černoušková
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
74733
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce je zaměřena na otázky nájemního bydlení, jeho právní úpravy a v neposlední řadě odkazuje na rozhodovací činnosti soudů. Ustálená judikatura soudů je v této oblasti velice důležitá a to s ohledem na právní jistotu obyvatel, jež nájemním bydlením řeší svou bytovou situaci. Práce začíná stručným historickým vývojem nájemního vztahu, přehledem pramenů práva a vysvětlením klíčového pojmu nájmu bytu, tedy pojmu bytu a jeho příslušenství. V dalších kapitolách je rozebrán právní titul nájmu, tedy nájemní smlouva, vznik a zánik nájemního vztahu, práva a povinnosti obou smluvních stran, změny v nájemním vztahu a také připravované novely současné právní úpravy.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the issues of rental housing, its legal regulation and the courts decision making in this field. Stable case law is very important in this area with regard to legal security of citizens that tackle the issue of their living by rental housing. The thesis starts with the brief historical development of rental relationship, an overview of the sources of law and an explanation of the key term - apartment rental, thus the notion of apartment and its accessories. In following chapters, the legal title of rental, hence the rental agreement, the rental relationship inception and expiry, rights and duties of the both contractual sides, changes in the rental relationship and the upcoming amendments of the current regulation are analyzed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavla Černoušková 927 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavla Černoušková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavla Černoušková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 80 kB