velikost textu

Zneužití dominantního postavení podle evropského práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zneužití dominantního postavení podle evropského práva
Název v angličtině:
Abuse of Dominant Position in the European Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Francová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
74729
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
C . Závěr Soutěžní právo ES, včetně práva proti zneužití dominantního postavení, je jedním z hlavních nástrojů budování společného trhu. Jak opakovně zdůrazňují komunitární soutěžní orgány, čl. 82 SES (stejně jako čl. 81 SES) je konkretizací čl. 3 odst. 2 písm g) SES a obě ustanovení je třeba vykládat ve světle cílů stanovených v čl. 2 SES. Přesto je nepochybné, že zachování nenarušené soutěže není v komunitární rozhodovací praxi jen prostředkem, ale často cílem samo o sobě. Jen na trzích, kde funguje účinná hospodářská soutěž, mohou spotřebitelé plně využívat výhod nižších cen, vyšší kvality a většího výběru nových a zdokonalených výrobků a služeb. Účinná hospodářská soutěž je však v důsledku samotné přítomnosti dominantního podniku na relevantním trhu oslabena. Přestože komunitární právo nepostihuje podnik za to, že je dominantním hráčem na trhu, vytvořila koncept tzv. zvláštní odpovědnosti, kdy dominantnímu podniku náleží zvláštní odpovědnost za zachování účinné soutěže na trhu. Chování, které je jeho nedominantním konkurentům dovoleno, se v jeho případě může dostat do rozporu s článkem 82 SES a získat si, jistě nevítanou, pozornost Evropské komise. Proto označení podniku za dominantní má pro něj dalekosáhlé důsledky. Zásadní roli zde sehrává přístup Evropské komise a obou komunitárních soudů, naplňujících svými rozhodnutími obsah neurčitých pojmů tvořících skutkovou podstatu zákazu zneužití dominantního postavení. Jednou z prvních otázek, kterou musí soutěžní orgán vyřešit, je, zda daný subjekt lze vůbec označit za podnik ve smyslu soutěžního práva. Jak bylo demonstrováno na příkladech vybraných rozhodnutí, komunitární soutěžní orgány tento pojem interpretují značně široce. Řadu otázek, na něž rozhodovací praxe jen postupně nachází odpovědi, vyvolává možnost zneužití dominantního postavení ze strany více podniků. Koncept tzv. kolektivní dominance je z hlediska sledování vývoje přístupu komunitárních orgánů jedním nejzajímavějších a zároveň nejproblematičtějších prvků čl. 82 SES. Základní význam pro posouzení existence dominantního postavení má vymezení relevantního trhu. Na jeho šíři závisí, jaké postavení na něm bude podnik zaujímat. Řada uvedených rozhodnutí dokládá, že Komise ve shodě s oběma soudy směřuje k často velmi úzkému vymezení relevantních trhů, což někdy vede k nečekaným a překvapivým závěrům o existenci dominantního postavení dotčených podniků. Existence tohoto postavení přitom není dána jen aritmetickým propočtem velikosti tržního podílu podniku na relevantním trhu, ale odvíjí se od složitého posouzení různých faktorů, tvořících tzv. překážky vstupu na trh, spoluovlivňujících možnost 119 vstupu na relevantní trh ze strany potenciálních konkurentů. Zároveň musí dominantní postavení existovat na společném trhu nebo jeho části. Po zjištění, že podnik zaujímá na relevantním trhu dominantní postavení, následuje hodnocení podstaty čl. 82 SES – toho, zda se dotyčný podnik dopustil jednání, které lze kvalifikovat jako zneužití dominantního postavení. Obsah pojmu zneužití, vytvořený rozhodovací praxí a judikaturou, je z hlediska aplikace čl. 82 klíčový, proto mu byla i aplikačním problémům s ním spojeným věnována náležitá pozornost stejně jako jeho jednotlivým formám. Na příkladech - pro další vývoj zásadních - rozhodnutích byl podán výklad jednotlivých aspektů dílčích skutkových podstat. Práce neopomněla ani poslední kritérium pro použití čl. 82 SES – vliv na obchod mezi členskými státy. Čl. 82 SES bývá označován za nejproblematičtější oblast komunitárního soutěžního práva. Zaprvé, ponechává velký prostor pro výklad řady neurčitých pojmů ze strany komunitárních orgánů. To by samo o sobě nepředstavovalo problém, pokud by na jejich základě vznikala ustálená, konzistentní judikatura beroucí v potaz i ekonomické aspekty jednání dominantních podniků. V takovém případě by komunitární právo proti zneužití dominantního postavení sloužilo jako efektivní nástroj ochrany před nebezpečím plynoucím ze svévolné realizace tržní síly a přispívalo k zachování na výkonech založené hospodářské soutěži – competition on the merits. Jedná se však o ideální situaci, k níž má komunitární ochrana před zneužitím ještě dlouhou cestu. V současnosti ne zcela ustálený přístup komunitárních orgánů k některým zásadním otázkám aplikace čl. 82 SES činí jejich rozhodování velmi obtížně předvídatelným, což se může negativně promítat v opatrnosti podniků, jejich neochotě riskovat a fakticky tak potlačovat jejich soutěžní iniciativu. Zadruhé, článek 82 SES dlouho zůstával mimo modernizační úsilí Komise. Až publikací Diskusního materiálu v roce 2005 a na něj navazujících Pokynů z počátku tohoto roku reagovala na četné kritické hlasy a pokusila se o „vnitřní reformu“ svého přístupu k čl. 82 SES. Od vydání Diskusního materiálu však bylo zřejmé, že Komise rezignovala na zpracování komplexního materiálu ke zneužití, neboť jej omezila pouze na jednu skupinu sice nejvážnějších, ale nikoliv jediných případů zneužití – na vylučovací praktiky. Oproti Diskusnímu materiálu navíc vynechala některé ze zásadních otázek spojených s dominantním postavením a jeho zneužitím, zejména problematiku kolektivní dominance. Přesto je nutno iniciativu Komise uvítat, neboť se pokusila o deklaraci svého přístupu a používané metodologie k některým formám 120 zneužití dominantního postavení, což může přispět ke zvýšení právní jistoty jednotlivých podniků. Cílem této rigorózní práce bylo na příkladech nejvýznamnějších rozhodnutí komunitárních soutěžních orgánů podat výklad zneužití dominantního postavení. Neměla být arbitrem posuzujícím správnost či špatnost jejich přístupu. Zaměřila se na jejich zařazení do kontextu dalších rozhodnutí. Domnívám se, že právě zařazení rozhodnutí do správného kontextu může přispět lépe než vynášení jednoznačných hodnotových soudů k pochopení jeho významu pro výklad a další vývoj komunitární soutěžní praxe. 121
Abstract v angličtině:
Summary The competition policy can be regarded as one of the important areas of the international trade enhancing effectivity of the elimination of trade barries. In the absence of binding rules on competition at the global stage, the prevention of anti- competitive behavior plays a key role within the regional trading blocks. The thesis deals with one of the pillars of the competition law – rules on the abuse of dominant position – in the most integrated of those regional trading blocks –in the European Communities. The EC Treaty contains provision on the abuse of dominant position in Article 82 that prohibits undertakings from committing an abuse of dominant position held within a substantial part of the common market where that abuse has an effect on trade between Member States. It does not prevent undertakings from being in a dominant position but from engaging in the the anticompetitive behavior which weakens the already weak competitive structure of the market. The thesis occupies itself with the main features of legal regulation of the abuse of dominant position in the EC law as set in Article 82 with special respect to the decisions of relevant competitive authorities. It is divided into three parts – introduction, regulation of abuse and conclusion. The introduction explains the role of competition policy for the international trade. It also determines different market situations in relation to the market power of producer or supplier and it sets the main objectives of the thesis. The actual content of the thesis is contained in the second part composed of ten chapters. The opening chapter defines the role of competition policy in the EC law and enumerates its sources of law. The need to interpret Article 82 with regard to the EC objectives provided for in Article 2 is explained in chapter 2. The scope of local, personal and local applicability is laid down in the following chapter. Special attention is paid to the term undertaking in the context of Article 82 as an every entity engaged in an economic activity. The broad approach of the EC competitive authorities is demonstated in the number of examples. The scheme of Article 82 is explained in chapter 4 as as well as its five elements that must be established before probition applies. The five elements are then explored in detail in following separate chapters. These five elements are: − one or more undertakings, 127 − dominant position, − the dominant position must be held within the common market or a substantial part of it, − an abuse, and − an effect on Memeber States. Chapter 5 concentrates itself on the meaning of the term “more undertakings” and on the development of the collective domance concept in the jurisprudence of EC institutions. What is meant by “a dominant position” it is the issue of the chapter 6. The dominance does not exist in abstract. It always exists in relation to a market. In Continental Can the European Court of Justice stressed that the definition of the relevant market is of essential significance and insisted on this ever since. The definition of relevant market according to product and geography is contained in first part of this chapter. Its second part is dedicated to the assessing of dominance on the relevant market on the basis of its main idicators such as market share and barriers to entry. Chapter 7 deals with the third element of Article 82 according to which the dominant position must be held within the common market or a substantial part of it. But the dominance is not unlawful per se. Dominant undertaking bears the special responsibility not to distort the condition of competition on the market. What covers the flexible notion of “abuse” it is examined in detail in the chapter 8. It includes the explication of the difference between exploitative and exclusionary abuses, the special responsibility of dominant undertaking, an abuse as an objective concept, and the different categories of objective justification. It also considers whether the abuse needs to be causally connected to the dominant position and special situations when undertaking dominant on one market infringes Article 82 by its conduct on another. General remarks on the abuse are followed by the examples of abusive practices in chapter 9. First, the abusive pricing policies such as excessive prices, predatory pricing, price squeezing, price discrimination and rebate schemes are considered. Then, the other types of abusive practices – exclusive contracts, tying and refusal to supply, are explored on the examples of the decisions of EC competitive authorities. In chapter 10 the last element required for the application of Article 82 allowing its usage only if the abuse of a dominant position affects trade between Member States is outlined. 128 The conclusion resumes the main issues developed in the thesis and summarizes the approach to the abuse of dominant position by the EC competitive authorities. 129
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Francová 921 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Francová 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Francová 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB