velikost textu

Proces aplikace práva s akcentem na právní argumentaci a interpretaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proces aplikace práva s akcentem na právní argumentaci a interpretaci
Název v angličtině:
The process of application of the law with focus on legal argumentation and interpretation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Helena Hutirová
Vedoucí:
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Id práce:
74722
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aplikace práva. Právní argumentace. Právní interpretace. Hermeneutika. Teorie právní argumentace. Výkladové metody.
Klíčová slova v angličtině:
Application of the law. Legal argumentation. Legal interpretation. Hermeneutics. Theories of legal argumentation. Methods of interpretation.
Abstrakt:
Abstrakt  Tato  rigorózní  práce  se  zabývá  právní  argumentací  a  právní  interpretací  jako  integrální  součástí  procesu  aplikace  práva.  Cílem  práce  je  nejen  poukázat  nesporný  význam  právní  argumentace  a  interpretace  práva  v  recentní  době,  ale  zmapovat  i  problémy  související  s  aplikací  práva  při  použití  různých výkladových metod na úrovni vnitrostátní i při výkladu evropského práva.   V  současné  době  narůstá  význam  právní  interpretace  i  právní  argumentace  v procesu  aplikace  práva, jelikož právní systém obecně trpí zejména hypertrofií právních norem, vnitřní rozporuplností,  objevují  se  mezery  v právu.  V návaznosti  na  rekodifikaci  soukromého  práva  v České  republice  lze  oprávněně očekávat nárůst významu judikatury, která bude napomáhat interpretovat novou právní  úpravu. V práci je nejprve věnován prostor obecně‐teoretickému pojednání o procesu aplikace práva,  o  právní  interpretaci  a  následně  právní  argumentaci.  Jednotlivé  kapitoly  práce  obsahují  judikáty  související s analyzovanou problematikou, jak domácí, tak částečně evropské. Značný rozsah práce je  věnován analýze metod právní interpretace a teoriím právní argumentace. Předposlední kapitola je  zařazena  do  práce  se  záměrem  prakticky  ukázat  vývoj  judikatury  v čase.  Za  nejdůležitější  lze  považovat  závěrečnou  kapitolu  práce,  kde  jsou  nastíněny  negativní  jevy,  resp.  metodologické  problémy  při  aplikaci  práva  a  autor  současně  naznačuje  cestu,  jak  se  uvedeným  jevům  vyhýbat  prostřednictvím vhodně zvolených metod interpretace a argumentačních řetězců.    Právní  diskurs  je  v oblasti  procesu  aplikace  práva  i  z hlediska  hermeneutického  živý;  lze  však  shrnout,  že  v současné  době  dekonstrukce  právního  řádu,  jak  ji  mnozí  teoretici  vnímají,  význam  právní  argumentace  a  právní  interpretace  v aplikačním  procesu  spočívá právě  v  působení  na  dodržování principů demokratického právního státu.    
Abstract v angličtině:
Abstract  This thesis deals with legal argumentation and legal interpretation as an integral part of the process  of  the  application  of  law.  The  aim  of  the  thesis  is  not  only  to  point  out  the  present  indisputable  importance of legal argumentation and legal interpretation of law, but also to explore the problems  related to the application of law while using different methods of interpretation at an intrastate level  and as well as within the interpretation of the European law.    Nowadays,  the  importance  of  legal  interpretation  and  legal  argumentation  in  the  process  of  application of law is increasing, because the law system generally suffers especially from hypertrophy  of legal rules, inner incongruousness, and occurring gaps in law. In the context of the recodification  of private law in the Czech Republic, it is possible to rightly expect growing importance of judicature,  which will help to interpret new legal regulations. The thesis firstly focuses on the survey of general  theoretical  discourse  of  the  process  of  the  law  application,  legal  interpretation,  and  subsequently  also legal argumentation. Individual chapters of the thesis include judicial precedents that are related  to the analysed dilemma, both on the domestic as well as European level. Considerable part of the  thesis  focuses  on  the  analysis  of  the  methods  of  legal  interpretation  and  theories  of  legal  argumentation.  The  penultimate  chapter  practically  discusses  the  changes  in  the  judicature  over  time.  The  final  chapter  could  be  possibly  considered  as the  most  important  chapter  of  this  thesis.   This  chapter  outlines  the  negative  phenomena,  or  more  precisely  the  methodological  problems  of  the application of law. In addition, the author implies a possible way of avoiding the aforementioned  phenomena through effectively chosen methods of legal interpretation and chains of argumentation.       Also  from  the  hermeneutics  point  of  view,  the  legal  discourse  in  the  area  of  the  process  of  application  of  law  is  very  vivid.  However,  it  is  possible  to  conclude  that  at  the  time  of  the  present  deconstruction of the law system, as many theorists perceive this phenomenon, the importance of  legal argumentation and legal interpretation within the application process consists in impingement  upon the observance the rules of law of a democratic state.    
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Hutirová 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Hutirová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Hutirová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 622 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB