velikost textu

Podnikatelský úsudek a odpovědnost členů představenstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podnikatelský úsudek a odpovědnost členů představenstva
Název v angličtině:
Business Judgement Rule and Liability of Corporate Directors
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Filip Rejlek
Oponenti:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Id práce:
74713
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce je zaměřena na doktrínu podnikatelského úsudku a související odpovědnosti členů představenstva. Nejprve seznamuje čtenáře s obecnými východisky problematiky, následuje rozbor americké právní úpravou doktríny podnikatelského úsudku a dalších souvisejících instrumentů, protože právě v americké úpravě se tento instrument objevil jako první. Nakonec jsou zjištěné poznatky aplikovány na tuzemskou právní úpravu, a to jak de lege lata, tak de lege ferenda. Doktrína podnikatelského úsudku má klíčovou úlohu pro členy představenstva a managementu akciové společnosti, neboť jim při splnění určitých podmínek umožňuje zbavení se odpovědnosti za svá podnikatelská rozhodnutí. To je nezbytné proto, aby akciové společnosti mohly plnit svůj hlavní ekonomický význam, kterým je umožnění realizace velkých projektů s vyšší mírou podnikatelského rizika. Jiné formy podnikání se jeví pro tyto účely jako méně vhodné. Doktrína podnikatelského úsudku tedy „rozvazuje ruce“ členům představenstva, aby byly stejně jako akcionáři, chráněni před negativními důsledky rizikových rozhodnutí. Sama o sobě by ale nedávala smysl, a proto se věnuji i nástrojům s touto doktrínou souvisejícím. Nejtěsnější spojení s doktrínou podnikatelského úsudku pak vykazuje povinnost péče. Ačkoliv je česká právní úprava od té americké odlišná, základní charakteristické rysy a principy jsou shodné. Nejprve se snažím podat stručný přehled k historickému vývoji nejdůležitějších pojmů, které vymezují obsah povinnosti péče, která omezuje volnost podnikatelského úsudku. Zabývám se otázkou, do jaké míry by bylo možné aplikovat doktrínu podnikatelského uvážení v českých poměrech v soudní praxi. Dospívám k závěru, že přestože zcela úplná aplikace možná není, podstatná většina doktríny podnikatelského úsudku není v rozporu se stávající normovanou úpravou (dokonce lze vysledovat i určitou dávku inspirace americkou právní úpravou), a proto aplikace v rámci soudní praxe připadá v úvahu a měla by vést v podstatě k velmi podobným výsledkům, jako v USA. Stran české právní úpravy (ať už stávající, či navrhované) nevidím pro aplikaci doktríny podnikatelského úsudku zásadních překážek. Legislativní změny nepovažuji (na rozdíl od určité dávky soudcovské odvahy a průkopnictví) za nezbytně nutné.
Abstract v angličtině:
Summary This work is dedicated to business judgement rule and related legal instruments and lability. It is divided into three main chapters. First chapter is focused to create a list of all duties and liability of board members of an corporation in American law system and to explain the basic principles of corporation companies. The whole system of connected doctrines and duties is based on one central, which is doctrine of business judgement. This doctrine is connected with the duty of care. Duty of care as a general rule means, that a director should acquire at least a rudimentary understanding of the business of the corporation. Accordingly, a director should become familiar with the fundamentals of the business in which the corporation is engaged. Because directors are bound to exercise ordinary care, they cannot set up as a defense lack of the knowledge needed to exercise the requisite degree of care. If one feels that he has not had sufficient business experience to qualify him to perform the duties of a director, he should either acquire the knowledge by inquiry, or refuse to act. But the duty of care is not standing alone. The business judgement doctrine means, that the directors and officers of a corporation are responsible for managing and directing the business and affairs of the corporation. They often face difficult questions concerning whether to acquire other businesses, sell assets, expand into other areas of business, or issue stocks and dividends. They may also face potential hostile takeovers by other businesses. To help directors and officers meet these challenges without fear of liability, courts have given substantial deference to the decisions the directors and officers must make. Under the business judgment rule, the officers and directors of a corporation are immune from liability to the corporation for losses suffered from business chairmanship. Under accomplishing specific circumstances the court will not investigate business judgement. There are several connected doctrines, rules and instruments. I am satisfied, that it is necessary to look onto these as one solid and compact principle. Every single one of these instruments does not make sense, but altogether they create a hardly sophisticated piece of law. The second chapter is about current Czech law. Although anglo-saxon and continental law system are very different, the basic principles of the law of corporation companies are the same. Likewise in the first chapter, in the second I am describing important duties and liability of the board members in Czech law. I am finding the main instruments are the same; e.g. in both legal regulations there are duty of care and duty of loyalty. Czech law uses the word connection “good householder” for expressing the duty of care. This word connection has its own long history, which is necessary to be described to get what it means and what to conceive of this good householder. Then comes the main question of this work – whether there is anything like business judgement rule in the Czech law. The answer is not simple; there is none codified, but in my opinion, it could be applied in the practice of the courts. There are none known judicial decisions in Czech Republic related to the subject of this work which could be used to describe the judicial practice of the courts. This area of law still remains unexplored. In my opinion, at least basic application of business judgement rule is absolutely necessary. In case of not applying business judgement rule, there could be many damages. Most managers on the employment market would not take so much responsibility. The price of the rest would rapidly increase. The main idea of an corporation company – to assure large and risky projects - would be destroyed, because the balance of liability would be gone. The third chapter is focused to the concept of new drafts of Czech commercial and civil codes. In the beginning I briefly write about the history of Czech commercial code, it’s connection with civil code and the reasons which lead to creation of new codex. I am trying to pick the most important changes. New codex is brand-new but the area of business judgement and liability remains without crucial changes and is much more evolution than revolution. Although all the advantages of business judgement rule application, I must admit that new commercial code does not bring the codification of this rule. In addition to not implementing this doctrine, new code creates some obstructions for this doctrine application. Fortunately these obstructions are not solid enough to disallow business judgement rule application. The duty of care uses the same word connection “good house holder” to explain the standard as necessary care. The duty of care is, in my opinion, important part of any modern commercial code. There are many weighty arguments for its implementation. On the other hand, the old commercial code was amended more than sixty times and every single novelization made it more complicated. In my opinion judicial implementation into current or drafted codex is possible. That is why I would prefer the application of business judgement rule in the practice of the courts instead of positive implementation into the codex.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Filip Rejlek 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce 238 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivanka Štenglová 451 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 175 kB