velikost textu

Funerální litina Podbrdska ve světle kontaktů s centry výroby litiny v Prusku a na Moravě v 19. století.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funerální litina Podbrdska ve světle kontaktů s centry výroby litiny v Prusku a na Moravě v 19. století.
Název v angličtině:
Funeral Cast Iron plastics from the Brdy Region examined considering its Contacts with Cast Iron Manufacturing Centres in Prussia and Moravia in the 19th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
Dr.Phil. Karel Otavský
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Id práce:
74707
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náhrobky, symbol, kříže, Podbrdsko, funerální litina, pruské královské slévárny, fürstenberská litina, blanenská funerální litina
Klíčová slova v angličtině:
tombstone, symbol, crosses, Podbrdy, funeral cast iron , cast iron foundry of Prussia, Fürstenberg´s cast iron, cast iron of Blansko
Abstrakt:
Abstrakt Funerální litina poskytuje jedinečný vhled do prolínání světa umění se světem řemesla v 19. století. Podbrdsko představovalo v tomto období důležité ohnisko, z něhož se šířila jak umělecká invence, tak kvalitní řemeslo. Projekt „Funerální litina Podbrdska ve světle kontaktů s centry výroby litiny v Prusku a na Moravě v 19. století“, financovaný z Grantovou agenturou univerzity Karlovy ukazuje podbrdskou funerální litinu ve kontextu s nejdůležitějšími centry výroby litiny v Prusku na Moravě a v Rakousku. Bylo popsáno a vyhodnoceno 39 vzorníků a zpracována fotodokumentace 2020 litinových náhrobků. Z toho 547 v Berlíně, 142 v Gliwici, na Hořovicku, Berounsku,Rožmitálsku, Plzeňsku a Plasku 559, na Blanensku a v okolí Frýdlantu nad Ostravicí 376, v Mariazell a okolí 396. Litinové funerálie stojí na pomezí umělecké a běžné komerční litiny. Středoevropskou funerální litinu 19. století lze rozdělit do třech základních okruhů. První okruh má své prameny v pruských královských slévárnách v Berlíně a Gliwici, k jejich odkazu se hlásí také plaská a fürstenberská berounská a také starší blanenská litina. Pro tento okruh je typické novoklasicistní a střízlivé novogotické tvarosloví. V Berlíně tato tradice tvarosloví pokračovala až do počátku 20. století. Druhý okruh má svůj původ na Podbrdsku. Vzorník, který vznikl pravděpodobně zde na přelomu 40. a 50. let 19. století ovlivnil výrobu funerální litiny v celé podunajské monarchii a to i v oblastech, kde byla vlastní tradice výroby funerálií. Obsahuje bohatou nabídku líbivých typů křížů vyhovující zejména vkusu prostých lidí, od naturalistních křížů, nápodoby kovářských prací přes novoklasicistní až po historizující a to jako barokizující, tak gotizující. Třetí okruh tvoří blanenská litina v 2. polovině 19. století, specifická především zálibou ve volné soše a několika zajímavými typy funerálií. Tato tradice se šířila do Rakouska, do Slezska i do Čech, ale díky relativní náročnosti se nesetkala s takovým rozšířením jako podbrské typy. Velkou roli zde hrálo zastoupení moravských železářských podniků přímo ve Vídni. Po roce 1900 se výrazněji prosazují různé inovace, zůstává však stálé komerčně úspěšné jádro podvrských křížů. Inovace šla hned několika cestami, samozřejmě pokračovaly historismy, dále přišlo ke slovu zjednodušení křížů. Nejdůležitější a také nejzajímavější inovací byly však zcela jednoznačně secesní a moderní kříže. Manažerské a umělecké vazby mezi železářskými podniky měly svou váhu, zejména v počátcích výroby umělecké litiny v Čechách a na Moravě, kdy jsou doloženy dokonce přesuny modelů, ale díky neexistenci podobných opatřeni jako jsou autorská práva a v neposlední řadě také přátelským vztahům mezi podniky, které však nebránily zdravé konkurenci, docházelo k prakticky k volnému šíření předloh, vzorníků a pravděpodobně i modelů.
Abstract v angličtině:
Abstract Funeral cast iron plastics offer an unique insight into the blending of art and trade in the 19th century. The Brdy region represented a very important centre of iron manufacture at that time, from which artistic ingenuity as well as skilled trade spread. The project Funeral cast iron plastics from the Brdy Region examined considering its Contacts with Cast Iron Manufacturing Centres in Prussia and Moravia in the 19th Century presents the Brdy cast iron within the context of the most important production centres of cast iron in Prussia, Moravia and Austria. 39 sample books were examined and described and photographic documentation of 2020 funeral monuments was gathered. 547 of these were documented in Berlin, 142 in Gliwice, 559 in and around Hořovice, Beroun, Rožmitál, Plzeň, and Plasy, 376 in the region of Blansko and Frýdlant nad Ostravicí, in and around Mariazell, pictures of 396 monuments were taken. Funeral cast iron plastics stand between artistic and commercial cast iron production. Three areas of Funeral cast iron Production in central Europe were identified and examined. The first one arose from the Prussian foundries in Berlin and Gliwice. The foundry of Plasy and also the Fürstenberk foundry in Beroun as well as the older production of the Blansko foundry are linked to the heritage of the Prussian foundries. Typical features of that Funeral cast iron plastics are neo- classicist and sober neo-gothic patterns. These features continued in Berlin until the beginning of the 20th century. The second area lies in the Brdy region in Czech. The Brdy samples which came into being around the 40s and 50s of the 19th century. These influenced the production of Funeral cast iron plastics in the whole Austro- Hungarian Empire and that also in places with its own tradition of cast iron manufacture. There were many appealing types of crosses among the Brdy samples, which met the taste of common people. Among the Brdy funeral cast iron plastics, there were naturalistic crosses, imitations of forged crosses, neo-classicist, historicist as well as crosses inspired by baroque and gothic patterns. The third area is that of the Blansko cast iron from the 2nd half of the 19th century. It distinguishes itself with free standing statues and very interesting kinds of funeral cast iron plastics. These tradition spread in Austria, Silesia, and Czech. Due to its complexity it wasn’t as widely spread as the Brdy samples. A quiet important factor for the spreading of the Blansko samples was the fact that Moravian iron works used to have agencies in Vienna. After 1900 innovations imposed themselves, even though the core of the Brdy type crosses kept being commercially successful. Innovations were introduced in many ways, historicists items continued being cast, though simpler crosses were cast also. The most important new items were without doubt art-nouveau and modern crosses. Bonds between the management of Czech and Moravian foundries and their artists played a significant role at the beginning of the manufacture of artistic cast iron items in Czech and Moravia. Even exchanges of models have been documented. As there wasn’t any copyright law and due to the friendly relationship between the ironworks, patterns, samples and even models of Funeral cast iron plastics were exchanged quite liberally. Even though healthy competition among the works wasn’t negatively affected by this friendly coexistence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D. 350.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr.Phil. Karel Otavský 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 526 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 215 kB