velikost textu

Informovaný souhlas

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovaný souhlas
Název v angličtině:
Informed consent
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Vladimíra Beránková
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
74700
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
7 Závěr Hodnotový systém každého jedince je bezpochyby různý. Přesto se ale odvažuji tvrdit, že u naprosté většiny lidí na prvním místě figuruje život a zdraví. Proto považuji za správné, aby měl každý možnost náležitě se rozhodnout, jak naloží s tím nejcennějším, co má. V tomto směru vidím velkým přínosem stále rozšiřující se práva pacientů, zejména práva na informace, na vyjádření souhlasu s lékařským zákrokem, na ochranu soukromí v souvislosti s informacemi o svém zdravotním stavu, a také výslovné zakotvení případů, kdy tato práva mohou být omezena. Je nezbytné, aby lékaři dbali na zachování a dodržování těchto práv, i když z hlediska časového, provozního a bezpochyby i psychického, je to často velmi nesnadné. Na druhé straně by si občané měli uvědomit náročnost, jedinečnost a nenahraditelnost lékařské profese, a měli by jistě zvážit každé podání zejména trestního oznámení, ale i občanskoprávní žaloby či stížnosti k lékařské komoře. Ovšem největší břemeno, dle mého názoru, leží na straně zákonodárce. Objektivně existuje zájem pacienta, aby bylo chráněno jeho zdraví, zájem společnosti na prevenci škod na zdraví, na poskytování zdravotní péče a existenci lékařského povolání, ale také a na potrestání škůdce, který způsobí újmu na zdraví. V neposlední řadě bezpochyby existuje zájem lékařů na určité právní jistotě při výkonu povolání. Proto je zde řada zákonných ustanovení, která by si v tomto ohledu zasloužila úpravu nebo dokonce zvážení zcela nové formulace. Dle mého názoru je třeba posílit postavení pacientů v civilním řízení. Tím není míněna záruka úspěchu pacienta v každém sporu. Nutné je ale zabezpečit reálnou šanci na úspěch před soudem v těch případech, kdy poškození opravdu nastalo, zejména by se měly zmírnit nároky při dokazování. Často by obě strany sporného řízení přivítaly mimosoudní řešení své situace, v tomto ohledu se plně ztotožňuji s názorem uvedeným v článku Ondřeje Dostála: „Prioritou poškozeného pacienta či pozůstalých nemusí být soudní řízení, se kterým jsou zpravidla spojeny finanční náklady, psychologický stres a někdy i určitá nechuť žalovat „svého pana doktora“. Mnozí potencionální žalobci by dali přednost vstřícnému a otevřenému jednání, ve kterém by byla uznána chyba, vysvětleny její 82 příčiny a popsány kroky podniknuté k tomu, aby se něco podobného již dalším pacientům nestalo. V případě, že poškozený nebo jeho rodina požadují materiální odškodnění, často by dali přednost částce vyplacené okamžitě, byť i v omezené výši, před nejistotou vysokého odškodnění po několika letech soudních sporů. Žádoucí může být i poskytnutí nepeněžitého plnění, například pomoc s péčí o postiženého, což může být pro nemocnici v důsledku podstatně levnějším řešením, než rozsudek na vyplacení mnohamiliónové sumy.“274 V trestních záležitostech by bylo dobré následovat např. rakouský model, který zavedl privilegované skutkové podstaty pro trestné činy ve zdravotnictví. I za současného stavu by se mělo trestního práva využívat ve zdravotnictví jako ultima ratio275, hlavně pro úmyslné a povahou protispolečenské činy. Na obranu lékařů před nespokojenými pacienty, kteří využívají svá práva šikanózním způsobem, je třeba důsledně prosazovat žaloby na ochranu osobnosti. Zvláště v případech, kdy byli lékaři bez důkazů obviněni z trestných činů, či na ně byly vzneseny stížnosti, šířeny pomluvy nebo zveřejněny pohoršující reportáže. 274 Dostál, O., Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví, Zdravotnictví a právo 5/2007, str. 7 275 nejzazší, poslední řešení; citováno z ABZ slovník cizích slov, dostupný z: http://slovnik-cizich- slov.abz.cz/web.php/slovo/ultima-ratio [naposledy navštíveno: 7. 2. 2009] 83
Abstract v angličtině:
Resumé Informed consent The topic of my graduation theses is The Informed Consent, which means the consent of the patient with the medical care. In connection with this issue I am primarily dealing the patient-doctor relationship, which is the basic element for creating the patient trust in the medical care as well as a willingness to give the therapeutic objectives recommended by his doctor. The fact that the medicine is more and more penetrated by technology, more available investigative techniques and procedures might sometimes weaken the relationship between patient and doctor and one of the consequences (and, paradoxically, the causes) is disruption of communication and communication failure. The core issues analysed in my thesis, is the question of the patient’s consent with the medical treatment and the necessity of sufficient guidance for the patient about all, for him relevant facts, and which he or she needs to be able to decide freely whether to undergo medical procedure or not. It is impossible not to mention and analyse the disputable questions of the patient’s consent that arise in situations when patient refuses to agree with the treatment, especially for the treatment of saving (or in some cases rather preserve) the patient’s life. This is the reason, why I decided for one chapter about euthanasia, in which I outline the ethical and legal contradictions in this area. Last but not least in this topic relates the problem of eventual results that are connected with the arbitrary behaviour of the physician or other medical worker, who is not respecting the decision-making autonomy of the patient and make the medical interventions without the consent even in situations where it is not, regarding the legal regulation, possible to provide the medical treatment without the patient’s agreement. The aim of my work is to present a comprehensive outline of the above topics and other relevant facts that directly relate to them and conditioned them. These facts are often in conflict with the law or with the ethical and moral knowledge each of us. 92 Klíčová slova: informovaný souhlas, vztah lékař - pacient, odpovědnost při poskytování zdravotní péče informed consent, patient - doctor relationship, responsibility in health care 93
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vladimíra Beránková 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vladimíra Beránková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vladimíra Beránková 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB