velikost textu

Procesní postavení poškozeného v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Procesní postavení poškozeného v trestním řízení
Název v angličtině:
The status of an injured person in a criminal proceeding
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Olga Polmová
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
74688
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
nebude zmařeno uspokojení přiznaného nároku poškozeného na náhradu škody. Nepřikročí-li poškozený k vymáhání svého nároku do tří msíc ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl penžitý trest uložen, penžitý trest se vymáhá bez ohledu na nárok poškozeného. Uvedené ustanovení tak upřednostuje uspokojení nároku poškozeného před výkonem uloženého penžitého trestu, což autorka považuje za velmi vhodné. K uvedenému je nutno dodat, že autorka se ve své praxi setkala již s tím, že rozsudkem soudu prvního stupn byla obžalovanému vedle citelného penžitého trestu uložena povinnost nahradit poškozenému škodu ve výši, která rovnž nebyla zanedbatelná. V daném případ se však šance poškozeného na uspokojení jeho nároku uložením uvedeného penžitého trestu značným zpsobem snížila. V tomto případ autorka odhlédne od toho, že v tomto konkrétním případ shledala uložený penžitý trest neefektivní a nevedoucí dsledn k naplnní účelu trestu; obecn je však nutno konstatovat, že zavedením takové právní úpravy i v eské republice by bylo možné zajistit vtší možnost uspokojení pravomocným rozhodnutím přiznaného nároku poškozeného na náhradu škody v případech, kdy bude obžalovanému současn týmž rozhodnutím uložen i penžitý trest. Závrem této kapitoly je nutno konstatovat, že v řad nov přijatých institut i úprav institut stávajících se vcný zámr nového tr.řádu R podobá práv slovenskému tr.řádu. Oproti stávající právní úprav tr.řádu R a vcnému zámru tr.řádu nového však tr.řád SR v určitých případech, jak autorka výše uvedla, posiluje postavení poškozeného v rámci trestního řízení a umožuje mu lepší a rychlejší uplatnní nároku na náhradu škody zpsobené projednávanou trestnou činností. Autorka má za to, že by práv z tchto dvod bylo tyto instituty vhodné zakotvit i do nové koncepce tr.řádu R. 150 3. Závr Poškozený trestnou činností má v trestním řízení postavení procesní strany. Z tohoto titulu mu příslušné právní předpisy upravující prbh trestního řízení, jmenovit tr.řád a dále i ZSVM, přiznávají určitý katalog jeho procesních práv, procesních oprávnní. To, že jde o katalog oprávnní pomrn široký, se projevuje i tím, že s pojmem poškozený se setkáváme ve všech stádiích trestního řízení v rámci celého tr.řádu. I přes tuto skutečnost není tento katalog bezvadný a, dle názoru autorky, ani úplný. Nejvtší slabiny současné právní úpravy procesního postavení poškozeného v platné české právní úprav trestního řízení shledává autorka v zakotvení institutu společného zmocnnce, jehož praktické využití se, i přes jeho zámr urychlit prbh trestního řízení, jeví v konkrétních případech jako problematické, ve svých dsledcích svj základní účel mnohdy neplní a není přínosem ani pro samotné poškozené. Stávající právní úprava je dle názoru autorky dále nedostatečná v otázce oprávnní poškozeného podat opravný prostředek proti rozhodnutí ve vci, autorka zde naráží zejména na nemožnost podat odpor proti trestnímu příkazu. Autorka má rovnž za to, že ne zcela do dsledk je v platné právní úprav řešena i otázka možností poškozeného, který je ohrožen osobou obvinného, potažmo odsouzeného, resp. jeho pohybem na svobod, dozvdt se o tom, že se tato osoba z vazby či z výkonu trestu práv na svobod ocitla. Určité mezery ve stávající právní úprav pak autorka shledává i v otázce trestního stíhání se souhlasem poškozeného. K uvedenému je nutno dodat, že tato slabá místa bohužel nejsou dle názoru autorky uspokojivým zpsobem řešena ani ve vcném zámru nového tr.řádu, který byl vydán v rámci již delší dobu probíhající rekodifikace českého trestního práva hmotného i procesního. I přes tuto okolnost považuje z pohledu procesního postavení poškozeného tento vcný zámr autorka přínosný, a to zejména v rozšíření pojmu poškozeného a možnosti uplatnit v rámci adhezního řízení i nárok na vydání bezdvodného obohacení a dále zakotvení předbžných opatření mimo jiné zvyšujících ochranu poškozeného před pachatelem trestné činnosti. Rovnž projednávaná novela zakotvující institut dohody o vin a trestu 151
Abstract v angličtině:
SUMMARY This work is focussed on the status of an injured person by a criminal activity in Czech criminal proceeding. It tries to give a coherent view to this topic in the conditions of the Czech criminal law when it takes its bearings on contemporary valid legislation, to mention its weak points and suggest the solution. After the introduction which is also engaged in main objectives of this work and also the reason why the author of this work has chosen this topic, the author firstly defines the conception of the injured person and also the victim of a crime which are not, according to her opinion, the same. The separate chapter is dedicated to the problem of secondary victimization of the injured and the victims of crimes. The secondary victimization prevention also reflects in international documents of international organizations which are mentioned in this chapter too. As it has been said above, the main substance of this work is an analysis of the status of an injured by a criminal activity in Czech criminal proceeding. The main part of this work is shaped by a description of particular rights of the injured during the criminal proceedings which are legally berthed in Czech Criminal Code. The author tries to analyse this contemporary legislation, to point out weak points and application problems of valid legal regulation, according to her opinion, and suggest the appropriate solution. The concrete chapters firstly describe a question of informing the injured person about his rights, representation at law and under the power of attorney, legal succession. The separate chapters are dedicated to securing a claim of the injured person and criminal prosecution with the consent of the injured person. The separate chapter mentions the right of the injured person to give up his proceeding rights which the Criminal Code states him, if he decides to. The next part of this work summarizes the rights of the injured person in a pre-trial proceeding and it also includes the right of the injured person to contest a decision made by this part of proceeding by appeal. Next chapter focuses on all rights of the injured person in a trial. One of the main chapters of this work is dedicated to an adhesion proceeding where the injured person of a crime may recover damages in a course 163 of criminal proceeding. This chapter describes conditions which have to be fulfilled in case the injured person wants to be successful with his claim in the adhesion proceeding and it also describes formal elements of a claim of the injured person. It also includes types of a court’s decision of this claim of the injured person. Next related chapter devotes the right to contest a judgement by appeal. In the separate chapter the author of this work engages in special courses of criminal proceedings, the diversions of criminal proceedings when settlement is sanctioned, the sentence is not imposed and proceedings are continued. These diversions are described in a connection with the rights of the injured person in these special courses of criminal proceedings. The author also mentions specialities of the criminal proceeding in cases the accused of a crime is a person under eighteen years old, in this work. This criminal proceeding is regulated in a special legal regulation. The last chapters of this work are dedicated to the previous and future legal regulation related to the complex of rights of the injured in criminal proceedings. The author mentions previous legal regulation of the Criminal Code and also the narrative of a legislative intent and also a bill which the author also comments and compare with the legal regulation in the Slovak Republic. It is possible to say that the valid contemporary legislation in the Czech Republic, mainly the Criminal Code, guarantees a quite wide range of a complex of rights of the injured person in criminal proceedings. Otherwise the author has to say that the valid regulation concerning this topic is not faultless. The author tries to notice these imperfections and suggest the decision. According to the author’s opinion the injured person should have not only the wide range of rights but also should be protected by negative impacts of the criminal proceeding to him. The investigative, prosecuting and adjudicating bodies have to realize this and treat the injured person by criminal activity in a special way. The injured person also has to be properly warned of his rights in order to take his bearings in the criminal proceeding and enforce his rights the best way. 164
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Olga Polmová 966 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Olga Polmová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Olga Polmová 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB