text size

Dědické tituly

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Dědické tituly
Titile (in english):
Inheritance titles
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Pavla Wagenknechtová
Supervisor:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Opponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Thesis Id:
74681
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
05/03/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
intestátní dědická posloupnost, testamentární dědická posloupnost, dědická smlouva
Keywords:
intestate succession, testate succession, inheritance contract
Abstract (in czech):
Abstrakt v českém jazyce Tématem této rigorózní práce jsou dědické tituly, tj. právní důvody dědění, svědčící určité osobě. Mým hlavním cílem při psaní této rigorózní práce bylo postihnout současnou hmotněprávní úpravu dědických titulů v českém právním řádu, zasadit ji do historických souvislostí a konfrontovat ji s návrhy de lege ferenda. Text rigorózní práce sestává z úvodu, pěti dílčích kapitol a závěru. První kapitola přibližuje čtenáři dějinný vývoj celé problematiky. Následují kapitoly věnované platné právní úpravě, a to obecným předpokladům dědění, dědění ze zákona a dědění ze závěti. Závěrečná kapitola se věnuje výkladu úpravy dědických titulů ve vládním návrhu nového občanského zákoníku. Tato rigorózní práce vychází z právního stavu k 1. listopadu 2010.
Abstract:
Abstrakt v anglickém jazyce The topic of this thesis are inheritance titles, which represent legal grounds of inheritance. The purpose of my thesis is to describe and analyse current substantive legislation of inheritance titles in the Czech legal system, describe historical context and compare it with a proposal of future legislation. The whole thesis is composed of three parts: an Introduction, five Chapters and a Conclusion. Chapter One outlines the historical development of the issue. The following Chapters Two, Three and Four examine the relevant current Czech legislation of inheritance titles. Chapter Two analyzes general conditions of inheritance law, Chapters Three and Four focuse on explanation of the intestate and testate succession. Finally, the last Chapter Five describes the proposal of future legislation. This thesis is based on the legal situation of 1. November 2010.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Pavla Wagenknechtová 1.5 MB
Download Abstract in czech JUDr. Pavla Wagenknechtová 22 kB
Download Abstract in english JUDr. Pavla Wagenknechtová 6 kB
Download Supervisor's review JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 84 kB
Download Opponent's review prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 437 kB
Download Defence's report 145 kB