velikost textu

Dědické tituly

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dědické tituly
Název v angličtině:
Inheritance titles
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavla Wagenknechtová
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
74681
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
intestátní dědická posloupnost, testamentární dědická posloupnost, dědická smlouva
Klíčová slova v angličtině:
intestate succession, testate succession, inheritance contract
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tématem této rigorózní práce jsou dědické tituly, tj. právní důvody dědění, svědčící určité osobě. Mým hlavním cílem při psaní této rigorózní práce bylo postihnout současnou hmotněprávní úpravu dědických titulů v českém právním řádu, zasadit ji do historických souvislostí a konfrontovat ji s návrhy de lege ferenda. Text rigorózní práce sestává z úvodu, pěti dílčích kapitol a závěru. První kapitola přibližuje čtenáři dějinný vývoj celé problematiky. Následují kapitoly věnované platné právní úpravě, a to obecným předpokladům dědění, dědění ze zákona a dědění ze závěti. Závěrečná kapitola se věnuje výkladu úpravy dědických titulů ve vládním návrhu nového občanského zákoníku. Tato rigorózní práce vychází z právního stavu k 1. listopadu 2010.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce The topic of this thesis are inheritance titles, which represent legal grounds of inheritance. The purpose of my thesis is to describe and analyse current substantive legislation of inheritance titles in the Czech legal system, describe historical context and compare it with a proposal of future legislation. The whole thesis is composed of three parts: an Introduction, five Chapters and a Conclusion. Chapter One outlines the historical development of the issue. The following Chapters Two, Three and Four examine the relevant current Czech legislation of inheritance titles. Chapter Two analyzes general conditions of inheritance law, Chapters Three and Four focuse on explanation of the intestate and testate succession. Finally, the last Chapter Five describes the proposal of future legislation. This thesis is based on the legal situation of 1. November 2010.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavla Wagenknechtová 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavla Wagenknechtová 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavla Wagenknechtová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 437 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB