velikost textu

Vybrané problémy kriminální statistiky v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy kriminální statistiky v ČR
Název v angličtině:
Selected Problems of the Criminal Statistics in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michal Kellner
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
74574
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
7. ZÁVR Policejní část kriminální statistiky prošla za poslední rok zkušebním provozem vlastního systému. Ministerstvo spravedlnosti své systémy také stále zdokonaluje a přizpsobuje potřebám praxe. V obou dosud nesjednocených systémech kriminální statistiky, které pro sbr a zpracování dat používá policie a justice, se udlalo mnoho práce, analýz a probhlo mnoho diskuzí. Realizace budoucího možného sjednocení obou systém stále naráží na řadu problém a vyžádá si ješt mnoho práce a úsilí.190 Před případným sjednocením obou systém bude nejprve nutné přizpsobit oba systémy tak, aby se mohla relevantní data předávat bez jakýchkoli překážek z jednoho systému do druhého.191 Kriminální statistika i projekt elektronizace justice jsou velmi zajímavé oblasti. Z poznatk kriminální statistiky se dá vycházet pro nejrznjší potřeby společnosti. Údaje kriminální statistiky by zase nevznikly bez kvalitního a logického systému. Ke zpracování vytýčených úkolu této práce byla potřeba široká škála pramen. Byly jimi nejen samotné statistické výstupy, kterých je velké množství a prostudování jejich struktury je velmi časov náročné a přínosné, ale hlavn metodické pokyny, nařízení, vyhlášky a zákony. Nezbytnou a velmi významnou součástí byly rozhovory s osobami, které kriminální statistiku zpracovávají. To je dle mého názoru nejspolehlivjší a nejpoctivjší cesta jak se dobrat k popsání stávajícího systému kriminální statistiky a k problémm, které jsou s touto oblastí spjaty. Více jak roční odstup od dokončení předchozí práce Kriminální statistika v R a možnost jejího zdokonalování přinesl možnost zjistit, popsat a zhodnotit zkušenosti s nov zavádnými systémy. V nkterých popsaných kapitolách došlo bhem roku k významným zmnám či úpravám, jinde naopak problémy přetrvávají a prozatím se je nedaří uspokojiv vyřešit. Jedním z cíl této práce bylo podívat se na zadané téma jinak, než jen z hlediska statistických výsledk. A sice pohledem, který by komplexn popsal kriminální statistiku 190 Problémy a možnosti tohoto sjednocení jsou popsány v kapitole 6. 191 Pozn. nejširší shoda ohledn budoucího vývoje však panuje v názoru, že by se mlo jít cestou zjednodušení celého trestní řízení, dokazování u policie, dokazování u soudu. Tak aby bylo trestní řízení pružnjší, rychlejší a systém by dokázal dobře reagovat na legislativní zmny. 122 od samého počátku sbru relevantních údaj pro kriminální statistiku až po konečné výstupy. Vtšina informací, které lze o kriminální statistice získat, se práv týká až tchto konečných výstup. Protože ale tyto výstupy neříkají nic o tom, jakým zpsobem byly údaje získány, jak se zpracovávají, kdo tyto údaje zpracovává, jak se předávají a jaký mají význam, bylo třeba poznat více, než jen které údaje se evidují a jakým zpsobem se potom prezentují. Vytýčen byl též úkol zmapovat aktuální systém a stav kriminální statistiky v eské republice, prozkoumat a popsat vývoj a poznatky evidenčn statistického systému kriminality, poznat orgány kriminální statistiky, jejich činnost a úkoly. K tomu bylo nezbytné připomenout, jeho pravidla, metodiku, zákonnou úpravou a seznámit se se všemi zmnami, ke kterým za poslední období došlo. V neposlední řad též poukázat na význam kriminální statistiky. V rámci tchto úkol jsem se snažil popsat oba dosud samostatné systémy sloužící pro kriminální statistiku, jejich význam, strukturu, možnosti jejich budoucího vývoje a poukázat na potenciál zdokonalování kriminální statistiky. Při popisu informačních systém sloužících pro kriminální statistiku jsem pro doplnní přehledu uvedl i příklady a projekty systémm, které stojí mimo trestní řízení. Chtl jsem touto prací také ukázat, že statistika není jen nepřeberné množství tabulek, graf a dalších číselných údaj, ale že výsledky kriminální statistiky mají svj dležitý význam a možnosti jak s tmito výsledky pracovat. Snažil jsem se najít a uvést i dosud mén známé možnosti využití kriminálních statistik, které by mohly sloužit konkrétním potřebám společnosti. Nelze opomenout, že se za konečnými výsledky kriminálních statistik skrývá činnost mnoha složek. Bez dobrého systému a odpovdných a školených pracovník by výstupní údaje kriminálních statistik nemly žádný relevantní význam. 123 Z hlediska konfrontace cíl a výsledku mého studia této problematiky si dovoluji říci, že jsem vynaložil velké úsilí k tomu, abych systém kriminální statistiky a jemu sloužící informační systémy popsal co nejdkladnji a pokusil se jej přiblížit odborné i laické veřejnosti. Studium systému kriminální statistiky mi umožnilo seznámit se s historií i současností vývoje informačních systém sloužících kriminální statistice, s jejich rozdíly, klady i zápory, i s jejich možným budoucím vývojem, který smřuje ke sjednocení. Mohl jsem se do hloubky seznámit s nejdetailnjšími součástmi kriminální statistiky v R a též s možnostmi, které kriminální statistika přináší v R i mimo její hranice. Práce je tak obohacena o řadu zajímavých poznatk, které vyplynuly z velkého množství pramen, ze kterých jsem mohl čerpat. Nejprve ale bylo dležité tyto prameny najít, řádn se s nimi seznámit, prostudovat je a vybrat z nich to nejdležitjší pro potřeby této práce. Najít a získat podrobné informace pro splnní cíl této práce bylo celkov velmi obtížené. Hledá-li laik informace o kriminální statistice, nalézá vtšinou už konečné statistické výstupy, čísla a grafy. Mou výhodou však bylo to, že jsem mohl čerpat ze znalostí a zkušeností, které mi přinesla předchozí práce. I přesto bylo nutné orientovat se v nových informačních systémech, aktualizovat poznatky, které přinesly novelizace souvisejících předpis, navštívit opakovan příslušné pracovníky a seznámit se se zkušenostmi ze zkušebního provozu ET a s dalším vývojem justičních informačních systém. Krom dostupné literatury, statistických přehled, článk z odborných časopis, zpráv z internetu a dalších pramen o kriminální statistice v R a kriminální statistice v zahraničí tak bylo velmi dležité kontaktovat a sejít se s pracovníky kriminální statistiky přímo na jejich pracovišti a mít možnost přímo sledovat jejich práci a konfrontovat poznatky z doposud prostudovaných materiál s jejich vlastními poznatky získanými z praxe. Byly to práv zde získané informace, které umožnily proniknout do hloubky systému kriminální statistiky. Opt jsem musel všechny získané informace třídit z hlediska potřeb této práce, nebo ne všechny se daly využít. Nkteré vyřazené informace by sice mohly jednotlivé části systému popsat ješt detailnji, šly by ale nad rámec zadání této práce, jiné by zase v konečném výsledku práci spíše odvedly od pvodního cíle a v neposlední 124 řad proto, že se v nkterých případech týkaly dvrných informací sloužících výhradn pro vnitřní potřeby rezortu a nebylo možné je použít.192 I tak vřím, že zpracované údaje o systému kriminální statistiky a elektronizaci justice přináší ve výsledku velmi podrobné informace. V nkterých případech snad až příliš detailní, ale domnívám se, že pro dokonalé poznání problematiky velmi přínosné či alespo zajímavé. Snažil jsem se proto v této práci ponechat, krom dležitých, i všechny zajímavé informace a poznatky, kterých je v problematice kriminální statistiky, ale i v celé elektronizaci justice velmi mnoho.193 Doufám, že se mi podařilo v této práci současný systém kriminální statistiky v R (policejní a justiční) dostatečn přiblížit, stejn jako popsat vybrané problémy kriminální statistiky ve vztahu k elektronizaci justice, a ukázat nejen význam a možnosti elektronického systému vedení kriminální statistiky a celého trestního řízení, ale i naznačit možnosti zdokonalování a pravdpodobného budoucího vývoje. 192 Týká se to hlavn řady metodik, návod, vnitřních předpis, informací z databází , resp. jejich nejpodrobnjších detail, nejrznjších postup při vyplování formulář, detailních informacích v rejstřících, zpsob ochrany osobních údaj apod. ada údaj tak není přístupná k veřejnému rozšiřování. 193 A to i za cenu mírného zahlcení podrobnými údaji. 125
Abstract v angličtině:
10. SUMMARY The theme of this Rigorous is Selected Problems of the Criminal Statistics in the Czech Republic. This work follows up my Thesis “Criminal Statistics in the Czech Republic and possibilities of its improvement” of May 2008. In the introduction I present the theme of the criminal statistics and the targets of my Rigorous. In the second chapter described are basic problems of criminality, the difference between the latent and registered criminality and also the subject, value and application of the criminal statistics. The subsequent chapter deals with the system of the criminal statistics and with the current state of this system kept by the police and the judiciary. This chapter is mainly concerned with the description of the legislative basis of the criminal statistics, manner of organization and processing of criminal statistical data. The fourth chapter concerns the pieces of knowledge from the development of electronization of police’s system up to now and with the significant changes which happened in 2008 and 2009. This chapter also focuses on judicial electronic information system used within the criminal proceedings and presents further interdepartmental and independent projects of the Department of Justice. The fifth chapter of the Rigorous deals with the selected problems and possibilities of improvement of criminal statistics. It includes particularly the problem of interpretation and presentation of criminal findings, archiving of data, issue of victims, but also the possibilities of international comparison of criminal statistics. The subsequent chapter of my work contains problems of electronic systems used within the criminal proceedings and criminal statistics. It concerns problems of development, initiation, security of the system and the absence of the legal regulation. In particular it describes one of the fundamental problems which is the way of connection of two independent systems kept by the police and by the judiciary. 141 In the conclusion there is the summary of the theme of criminal statistics and targets of my Rigorous. After the description of the current state of the criminal statistics in the Czech Republic I point out to unfulfilled potential of possibilities and improvement and to future development of criminal statistics. Key words: Criminal statistics 142
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michal Kellner 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michal Kellner 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michal Kellner 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB