velikost textu

Odstoupení od smlouvy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odstoupení od smlouvy
Název v angličtině:
Withdrawal from a Contract
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Bém
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
74470
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
7. ZÁVċR Odstoupení od smlouvy je právním institutem, bez něhož si lze dnešní aktivní život, jenž s sebou přináší denně mnoho nejrůznějších situací, s kterými je spojeno uzavření smlouvy, představit bezesporu jen stěží. Přestože by v ideálním světě mělo odstoupení od smlouvy představovat spíše výjimečný způsob zániku závazkového právního vztahu, tedy jakési ultima ratio, v reálném světě jde naopak o institut velmi často využívaný. S tím úzce souvisí i potřeba kvalitní moderní právní úpravy odstoupení od smlouvy, která právo na odstoupení přiznává v situaci, kdy je to skutečně vhodné a potřebné, která tímto právem neplýtvá, ale na druhou stranu ani zbytečně nešetří, a která jasně a srozumitelně upravuje účinky a následky tohoto právního úkonu. Pouze taková právní úprava je totiž schopna zajistit, aby institut odstoupení od smlouvy řádně plnil všechny své funkce. Zhodnocení stávající úpravy odstoupení v platném občanském zákoníku ovšem ukazuje, že ji v řadě případů nemůžeme označit za bezproblémovou. V této souvislosti do popředí vystupuje i největší nedostatek současné právní úpravy, kterým je bezpochyby legislativně opomíjená ochrana práv třetích osob nabytých v dobré víře a s ní související dlouholetá nejednotnost v rozhodovací praxi soudů, jež vyvrcholila nejenom ve spor mezi Nejvyšším soudem a Ústavním soudem, ale také v nejednotnost na půdě samotného Nejvyššího soudu. Přestože se zdálo, že je tento nejproblematičtější bod související s odstoupením od smlouvy již definitivně úspěšně vyřešen, poslední vývoj ukazuje, že cesta ke kýženému konsenzu zdaleka nebude tak jednoduchá. I když je ovšem ochrana práv třetích osob nabytých v dobré víře jistě problémem nejvýznamnějším, opomenout nemůžeme ani další drobné nedostatky stávající právní úpravy, za něž lze označit například ne zcela přesné pojmosloví občanského zákoníku, nedostatečně vyřešený vztah účinků odstoupení a zajišťovacích právních prostředků, některé problémy spojené s následným vypořádáním smluvních stran, poskytnutí práva na odstoupení od 125 smlouvy uzavřené v tísni namísto postižení této smlouvy relativní neplatností či zcela nesmyslná dvojkolejnost právní úpravy občanského a obchodního zákoníku. Cílem této práce bylo v prvé řadě rozebrat sporné otázky týkající se obecné právní úpravy odstoupení od smlouvy v občanském zákoníku a jednotlivá ustanovení občanského zákoníku poskytující jedné ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit. Dále jsem se zaměřil na nejaktuálnější problém spojený s odstoupením od smlouvy, kterým je ochrana práv třetích osob nabytých v dobré víře. Protože je současná odborná diskuze věnována v převážné většině pouze účinkům odstoupení od kupní smlouvy o převodu nemovitosti při současném převodu nemovitosti na třetí osobu, snažil jsem se poukázat na samou podstatu řešení tohoto problému, která spočívá v ochraně práv třetích osob nabytých v dobré víře a která proto nemusí, resp. by dle mého názoru ani neměla, rozlišovat mezi věcmi movitými a věcmi nemovitými. K daným otázkám a problematice jsem vždy uváděl různé názorové proudy a argumenty jejich zastánců s tím, že poté jsem vyjádřil i svůj vlastní názor podložený příslušným zdůvodněním. Významnou úlohu při výkladu příslušných ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy má i soudní praxe a je proto logické, že část práce je věnována právě judikatuře a polemice s jejími závěry. Podstatnou část práce tvoří také úvahy de lege ferenda, jež jsou mimo jiné zaměřeny i na rozbor právní úpravy odstoupení od smlouvy v návrhu nového občanského zákoníku. Vzhledem k pokročilému stádiu, ve kterém se již návrh nového občanského zákoníku nachází, současná situace ostatně k podrobnému srovnání stávající a navrhované právní úpravy přímo vybízí. V této souvislosti mohu konstatovat, že přestože se právní úprava odstoupení od smlouvy v návrhu nového občanského zákoníku nevyvarovala drobných nedostatků, obecně ji lze označit za poměrně zdařilou, a to přinejmenším s ohledem na tolik očekávané změny v oblasti ochrany práv třetích osob nabytých v dobré víře. Otázkou ovšem pochopitelně zůstává, v jaké podobě a zdali vůbec bude nakonec návrh nového občanského zákoníku schválen. 126
Abstract v angličtině:
10. SUMMARY Thesis title: Withdrawal from a Contract Key words: withdrawal from a contract discharge of obligations Civil Code The withdrawal from a contract represents one of the means by which the obligation can be discharged. This issue has become high current recently above all due to debate regarding the effects of the withdrawal from the real estate purchase contract in relation to the rights of third persons acquired in good faith. However, there are many other legal issues related to the right of withdrawal, which are controversial both in legal theory and judicial practise. Considering the upcoming recodification of the private law the time for analysis and critical evaluation of existing and proposed legislation on withdrawal from a contract could not be more suitable. The aim of this thesis is to describe the withdrawal from a contract under the Civil Code as a unilateral legal act, which discharges the obligation with the effect ex tunc. This thesis is based on the conclusions of legal theory, on my personal opinions and also on the judicial decisions of courts of all instances, including the Supreme Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Czech Republic. The thesis is composed of seven main parts, each of them dealing with different aspects of withdrawal from a contract. Part two is introductory and focuses on the summary of the background of the issue. The general regulation of withdrawal, including its relationship to other relevant legal institutes, is analyzed in the third part of this thesis. Part four concentrates on the most recent issue associated with withdrawal from a contract, which led to the fundamental conflict between the Supreme Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Czech Republic. This issue is essentially 130 a question of the effects of withdrawal from the purchase contract in relation to the property rights of third persons acquired in good faith in those cases, where the real property had been further transferred to a third party before the seller withdrew from the purchase contract. Another area associated with the withdrawal under the Civil Code is the particular part, which deals with the various provisions of the Civil Code containing the right of either contracting party to withdraw from a contract and the issues associated with these provisions. This particular part is contained in part five of this thesis, whereas the separate chapter is focused on legal regulation of consumer contracts and consumer protection, whose importance has significantly increased in recent years, namely due to the activity developed by the European Community in this area. Last but not least it is necessary to point out the considerations de lege ferenda, which account for a significant part of this thesis. These considerations are summarized in the sixth part and they are mainly linked to the proposed regulation of withdrawal from a contract in the new Civil Code, which is, with regard to almost final form of this regulation, quite logical. Final conclusions, which summarize the whole issue and also express my point of view, are drawn in part seven. 131
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Bém 825 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Bém 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Bém 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 332 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 111 kB