velikost textu

Analýza výuky geografie ve vyšším sekundárním vzdělávání ve Spolkové republice Německo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza výuky geografie ve vyšším sekundárním vzdělávání ve Spolkové republice Německo
Název v angličtině:
Analysis of Teaching Geography in Upper Secondary Educational Level in Germany
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Drees
Vedoucí:
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc.
Id práce:
74367
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výuka geografie, kurikulární dokumenty, školský systém v Německu, obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
geographical education, curricular documents, school system in Germany, content analysis
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Analýza výuky geografie ve vyšším sekundárním vzdělávání ve spolkové republice Německo Autor: Bc. Eliška Jindřichová Katedra: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Vedoucí práce: RNDr. Dana Řezníčková, Ph. D. Diplomová práce je zaměřena na analýzu německé vzdělávací koncepce výukového předmětu geografie na vzdělávací úrovni ISCED 3. Cílem diplomové práce je odpovědět na základní koncepční otázky: Za jakých podmínek probíhá výuka geografie? Jakým způsobem probíhá výuka geografie? S jakými očekávanými efekty probíhá výuka geografie? V návaznosti na hlavní cíle je v diplomové práci popsáno postavení předmětu geografie a možnosti mezipředmětové spolupráce. Důraz je kladen na analýzu formy a obsahu cílů výuky a formulace geografických dovedností. Důležitou součástí práce je popis hodnocení průběhu a výsledků výuky geografie. Základní metodou pro získání relevantních údajů je obsahová analýza kurikulárních dokumentů jednotlivých spolkových zemí. Výsledkem práce je soubor vyplněných záznamových archů. Na základě zvolené metody sběru a vyhodnocení dat jsem získala odpovědi na všechny tři základní koncepční otázky a výsledné údaje jsem porovnala s českou vzdělávací koncepcí. Klíčová slova: výuka geografie, školský systém v Německu, kurikulární dokumenty, obsahová analýza, 13
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Analysis of teaching geography in upper secondary educational level in Germany Author: Bc. Eliška Jindřichová Department:Department of social geography and regional development Supervisor: RNDr. Dana Řezníčková, Ph. D. This thesis contains an analysis of the conception of geographical education on ISCED level 3 in Germany. It aims to answer the following basic conceptual questions: Under which conditions is geography being taught? In what manner is geography being taught? What are the expected effects of geographical education on the pupils? During the discussion of conditions, the current status of geography as a teaching subject is presented and the possibilities for cross-curricular collaboration are pointed out. Emphasis is placed on the analysis of form and content, learning objectives/goals and creation of geographical skills. Another part of the thesis is the description of the process and methods used to evaluate the gained geographical knowledge of pupils. The basic method for obtaining relevant data is content analysis of the curricula of the federal states of Germany, resulting in a set of complete record sheets. Based on the chosen method of data collection and analysis, I got all the answers to the three basic conceptual questions and compare the resulting data to Czech educational concepts. Keywords: geographical education, school system in Germany, curricular documents, content analysis 14
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Drees 7.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Drees 328 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Drees 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Drees 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc. 81 kB