velikost textu

České společenské zpěvníky jako kulturní fenomén druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století: pohled na problematiku společenských zpěvníků na základě vytvořené počítačové databáze rozsáhlého souboru nově dostupných pramenů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České společenské zpěvníky jako kulturní fenomén druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století: pohled na problematiku společenských zpěvníků na základě vytvořené počítačové databáze rozsáhlého souboru nově dostupných pramenů
Název v angličtině:
Czech social songbooks as a cultural phenomenon in the second half of the 19th and the first half of the 20th centuries
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Věra Svobodová
Vedoucí:
doc. Lubomír Tyllner, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc.
Id práce:
74243
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Podkladem této práce je katalog českých společenských zpěvník, který autorka zpracovala ve formě počítačové databáze pro oddělení etnomuzikologie Etnologického ústavu AV R. Na základě analýzy těchto zpěvník a s přihlédnutím k výsledkm předchozích výzkum celé řady badatel (E. Meliš, B. Václavek, R. Smetana, M. Očadlík, J. Plavec, V. Pletka, V. Karbusický, J. Kotek ad.) je podán nejprve výklad vzniku a rozvoje českého společenského zpěvu v první polovině 19. století, včetně charakteristiky jeho klíčových osobností (A. J. Puchmajer, J. J. Ryba, V. J. Tomášek, V. Hanka, F. M. Kníže, A. Jelen, J. K. Chmelenský, F. Škroup, F. L. elakovský, F. J. Vacek Kamenický, J. K. Tyl, V. J. Picek a K. Havlíček Borovský) a publikací (mj. Věnec ze zpěv vlastenských, 1835–39, 1843–44). Následuje přehled stoleté tradice fenoménu českých společenských zpěvník (1848–1948); zdrazněn je zejména zakladatelský význam Společenského zpěvníku českého J. B. Pichla (1851) za pozdější hudební spolupráce J. L. Zvonaře (1863). V poslední kapitole se autorka podrobně zabývá principy počítačového katalogu zpěvník a také možnostmi jeho budoucího využití při zpracování dalších zpěvníkových okruh (školní, dělnické, folklorní zpěvníky atd.). Přehledné shrnutí nejdležitějších údaj z katalogu představuje aktualizovaný soupis společenských zpěvník, připojený v příloze této práce spolu s rejstříky, medailony osobností a obrazovým doprovodem.
Abstract v angličtině:
This thesis is based on the catalogue of Czech social songbooks put together by the author in a form of a computer database for Department of Ethnomusicology, Ethnological Institute of Czech Academy of Sciences. Analyzis of these songbooks is complemented by taking research conducted in the past by wide range of scholars (E. Meliš, B Václavek, R. Smetana, M. Oadlík, J. Plavec, V. Pletka, V. Karbusický, J. Kotek) into account. This provides basis for characterization of origin and developement of Czech social singing in the first half of the 19th century including characteristics of its key personalities (A. J. Puchmajer, J. J. Ryba, V. J. Tomášek, V. Hanka, F. M. Kníže, A. Jelen, J. K. Chmelenský, F. Škroup, F. L. elakovský, F. J. Vacek Kamenický, J. K. Tyl, V. J. Picek a K. Havlíek Borovský) as well as characteristics of important publications (among others Vnec ze zpv vlastenských, 1835–39, 1843–44). Following section provides an overview of the century long tradition of Czech social songbooks (1848–1948); the founding importance of Spoleenský zpvník eský by J. B. Pichl (1851), later in musical cooperation with J. L. Zvona (1863) is highlighted. In the last chapter author thoroughly discusses the principles of the computer catalogue of songbooks and possibilities of its future use for other types of songbooks (school, workers, folk music songbooks etc.). The list of social songboks containing the most important data from the catalogue is presented in the appendix, together with an index, profiles of personalities and illustrations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Svobodová 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Svobodová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Svobodová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Lubomír Tyllner, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc. 70 kB