velikost textu

Lidskoprávní aspekty svobod pohybu v judikatuře ESD

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lidskoprávní aspekty svobod pohybu v judikatuře ESD
Název v angličtině:
Fundamental rights aspects of the free movement in the ECJ (case law)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Šamánek, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Oponenti:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., LL.M.
Id práce:
74187
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
evropské právo, volný pohyb, základní práva
Klíčová slova v angličtině:
European Law, free movement, fundamental rights
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se podrobně zabývá zásadními rozsudky Soudního dvora EU, totiž C-341/05 Laval, C-438/05 Viking Line a C-346/06 Ruffert. Analýza začíná popisem těchto rozsudk, které jsou nejprve rozebrány jak z pohledu stanovisek generálních advokátů, tak Soudního dvora (kapitola 2). Klíčové aspekty rozsudků jsou zkoumány v kapitole 3. Zaprvé se jedná o rozhodnutí aplikovat právo EU na oblast vnitrostátní sociální politiky. To není samo o sobě novum, ale v rozsudcích se uplatňuje v nebývalém rozsahu. Zadruhé, Soudní dvůr se rozhodl uplatnit právo EU na odbory. Tato horizontální aplikace práva EU má zásadní implikace na lidskoprávní diskurz Soudního dvora. Zatřetí práce rozebírá, jak Soudní dvůr nazíral na otázku porušení Smlouvy stávkovou akcí a na otázky odůvodnění a proporcionality. Kapitola 4 se zaměřuje na lidskoprávní aspekt rozsudků. Nejprve je stručně načrtnuto samo uplatnění lidských práv v právu EU. Podrobněji jsou zkoumány implikace připravovaného přistoupení Evropské Unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv. Konečně je kriticky rozebrána lidskoprávní argumentace Soudního dvora v případech Laval a Viking. Jedním z určujících prvků v rozsudcích Laval a Viking je aplikace Smlouvy vůči odborům, a tento prvek je dále zkoumán v kapitole 5. Ačkoli nejde o izolovaný případ horizontální aplikace ustanovení Smlouvy, existuje několik důvodů, proč si aplikace ustanovení o volném pohybu na odbory v kontextu kolektivní akce zaslouží zvláště opatrný přístup. Tato práce tvrdí, že Soudní dvůr zvláště opatrný přístup nezvolil. V kapitole 6 jsou problémy nastolené v případech Laval, Viking a Ruffert rozebrány v širším kontextu vyvažování mezi ekonomickými svobodami a sociálními právy. Ačkoli Společenství, dnešní Unie, bylo založeno jako nástroj k podpoře ekonomické efektivity prostřednictvím jednotného trhu, existuje zřejmá potřeba vyvažovat tyto ekonomické svobody sociálními zárukami. Sociální práva však není třeba považovat za protipól cílů jednotného trhu, neboť ve skutečnosti mohou posílit konečnou efektivitu tržních rozhodnutí. Kapitola 7 rozpracovává hlavní implikace přístupu zvoleného Soudním dvorem v případech Laval, Viking a Ruffert a upozorňuje na otázky, na které Soudní dvůr EU v těchto případech neodpověděl. Kapitola 8 práci shrnuje a uzavírá.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis analyses in depth the seminal cases of the Court of Justice, namely C-341/05 Laval, C-438/05 Viking Line and C-346/06 Ruffert. The analysis starts with description of the decisions. Those are laid out both from the perspectives of the Advocates General and of the Court of Justice (chapter 2). Central aspects of the decisions are analysed in chapter 3. First, it is the decision to apply Community law (now EU law) to national social policy. This is not new in itself, but it is taken to unusual depth. Second, the Court of Justice decided to apply Community law to trade unions. This horizontal application of Community law has crucial implications on the human rights discourse of the Court. Third, we analyse how the Court viewed the issue whether the strike action violated the Treaty, and the issues of justification and proportionality. Chapter 4 focuses on human rights aspect of the decisions. The very use of human rights in Community law is briefly sketched. In more detail the implications of the likely accession of the European Union to the European Convention on Human rights are considered. Finally, the human rights discourse of the Court of Justice in the Laval and Viking cases is put to critical scrutiny. One of the determining elements in Laval and Viking is application of the Treaty vis-à-vis trade unions. This feature is further explored in Chapter 5. While this is not an isolated case of a horizontal application of Treaty rules, there are several arguments why applying the free movement provisions to trade unions in the context of collective actions warrants particular caution. It is argued that the Court of Justice did not choose such a particularly cautious approach. In chapter 6 the issues of Laval and Viking are considered in a larger context of balancing between economic freedoms and social rights. While the Community has been founded as a tool to promote economic efficiency via a common market, there is a clear need to balance those economic freedoms with social entitlements. However, it is argued, social rights need not be considered as contrary to the goals of common market, and indeed they may enhance the ultimate efficiency of market based decisions. Chapter 7 elaborates on the main implications of the approach chosen by the Court of Justice in Laval and Viking, and it also formulates questions that the Court of Justice did not answer in those decisions. Chapter 8 concludes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Šamánek, Ph.D. 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Šamánek, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Šamánek, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., LL.M. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB