velikost textu

Abuse of dominant position in EC Law and US Law

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Abuse of dominant position in EC Law and US Law
Název v češtině:
Zneužití dominantního postavení v právu EU a USA
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Rastislav Funta, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Id práce:
74181
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Pravidla hospodářské soutěže jsou nezbytné pro řádné fungování vnitřních trhu se čtyřmi základními svobodami (votního pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob). Soutěž jako boj o dominanci na trhu a antimonopolní jako předmět studia soutěže vyjadřují víceméně totéž. Z důvodu značné multinacionalizácie trhů, právníci jakož i zákonodárci se už nemohou omezovat jen na znalost jednoho soutěžního práva. V předkládané práci jsem se chtěl detailněji věnovat (a zapracovat 'relevantní rozsudky) jednak obecným otázkám jako významu účinné hospodářské soutěže ve struktuře komunitárného práva a práva USA, otázce zneužití dominantního postavení na společném trhu tak i otázkou jak by málo soutěžní právo jednat při zneužití dominantního postavení u firem s rozhodujícím podílem na trhu i posouzení koncentrací které je jedním ze základních východisek pro samotné zneužívání dominantního postavení na trhu. Podstatnou součástí je také řešení otázky sankcí které jsou ukládány za porušení soutěžně-právních pravidel jako i perspektivou vývoj a doktríny zneužití dominantního postavení a soutěžního práva jako takového. Ciefom soutěžní právní úpravy je nejen ochrana a podpora účinné hospodářské soutěže, ale i vytváření podmínek pro její další rozvoj s ciefom podporovat hospodářský rozvoj ve prospěch spotrebitefov. Analýza nejen právních ale i ekonomických náležitostí je nezbytná při aplikaci principů soutěžního práva. Rozdílné pohfady dvou nejvýznamnějších Amerických škol (Harvard a Chicago) v oblasti ekonomické analýzy soutěžního práva tvoří podstatnou část druhé kapitoly. Změny se kterými přichází Lisabonská smlouva kterou se mění Smlouva o EU a Smlouva o založení Evropského společenství přinášejí relativně nepatrné změny v oblasti soutěžního práva EU. Předkládaná disertační práce, která si klade za cief analýzu zneužití dominantního postavení v právě EU a USA, je rozdělen do čtyř částí (viz také introduction / úvod). První část se zabývá obecnými pojmy soutěžního práva, původem a právním základem svobodné soutěže v právě EU a USA. Druhá část analyzuje ekonomické teorie a jejich vliv na soutěžní právo. Ve třetí části, kterou lze chápat jako nejdůležitější část disertace jako takové, budeme analyzovat zneužití dominantního postavení v právě EU a USA. Závěrečná část (nesporné minimálně stejně zajímavá jako předešlé tři) se zabývá otázkou dalšího vývoje a evropského a amerického soutěžního práva jakož i vlivem probíhající ekonomické krize na soutěžní právo. Věřím, že předkládaná disertační práce přibližuje podstatu soutěžního práva v EU (ve smyslu Lisabonské smlouvy) tak v právě USA a svými grafickými znázorněními pomůže vysvětlil a pochopit danou tematiku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Competition/antitrust law rules are neccessarry for optimal functioning of the common market with its four fundamental freedoms (free movement of goods, capital, services and persons). Competition as a contention for superiority in the market place and antitrust as a study of competition mean more or less the same. Because markets are increasingly becoming multinational, lawyers and lawmakers can no longer content themselves with understanding only the antitrust/competition law of their nation. This study will discuss the most relevant issues of competition law (abuse of dominant position) in the European Union in comparison to the US American antitrust law: abuse of dominant position, how should the competition/antitrust law act by the abuse of dominant position by companies with a major market share as well as with the concentration appraisal which is one of the fundamental basis for the abuse in general. Throughout the different chapters it refers to several similarities and differences between the EU and U.S. systems. Substantial sub-part of the dissertation is the sanctions solution which are laid down by abuse of competition-legal rules as well as the development of the abuse of dominant position/competition law perspective. The aim of the competition legal regulation is not only the protection and support of effective competition but the creation of conditions for its further development with the goal to support the economic development in favour of consumers. The analysis of both legal and economic considerations is necessary by the application of principles of competition/antitrust law. The controversy of the two major US schools of the economic analyzis of the antitrust law (Harvard and Chicago) build a significant part of the second part. Changes which cames with the Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the EC Treaty have a relatively slightly impact on the competition law in the EU. Submitted dissertation, which has the aim to analyse the abuse of dominant position in EU and USA, consist of four parts (see also introduction): The first part of this dissertation surveys the meaning, origins and legal basis of free competition in the EC competition and U.S. antitrust law which provides the framework for competitive activity The second part investigates economic theories and their influence on competition/antitrust law. The third part represents the main part of the dissertation and provides analysis of abuse of a dominant position in EC and U.S. Law. The fourth part presents some brief conclusions in regard to the perspective for the EC competition and U.S. antitrust law as well as with the ongoing economic crisis and its impact on competition in general terms. The analysis has the objective to give an understanding about competition law in EU (abuse of dominant position in particular) as well as in USA and with its graphical figures it should help to explain and understand the topic. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Rastislav Funta, Ph.D. 7.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Rastislav Funta, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Rastislav Funta, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. 836 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. 1.33 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 277 kB