velikost textu

Spôsoby ochrany priemyselných vzorov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spôsoby ochrany priemyselných vzorov
Název v angličtině:
The Ways of Industrial Designs Protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Flaškár
Oponenti:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
JUDr. Zuzana Císařová
Id práce:
73932
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
8. Záver o doda na záver? Myslím, že z mojej práce vyplýva niekoko poznatkov, ktoré sú uvedené na príslušných miestach práce. Ich zhrnutie prinášam v nasledujúcich odstavcoch. Predovšetkým je nesporné, že dizajn a jeho ochrana v dnešnej spoločnosti naberajú neustále na význame a ekonomickej dôležitosti. Dizajn je významným prvkom pri odlíšení výrobkov jedného výrobcu od výrobkov iných výrobcov, dizajn má evokova v zákazníkoch pozitívne skúsenosti, ktoré majú s jeho subjektom z minulosti, a preto nepochybne stojí za to ho chráni. Ako základný prostriedok ochrany vidím predovšetkým ZOPV, ktorý poskytuje ochranu plne zlúčitenú s dnešnými potrebami, a čo je dôležité, je takisto konformný s komunitárnymi predpismi, predovšetkým so Smernicou. Aj ke na niektorých miestach sa javí terminologicky nevyhraneným a nejednotným, najmä pokia ide o otázku vlastníctva, či nevlastníctva vzoru, myslím si, že jeho interpretácia a aplikácia v praxi nebudú spôsobova vážnejšie ažkosti. Taktiež úprava vymáhania týchto práv je riešená jednotne, pre všetky práva priemyselného vlastníctva, čo možno hodnoti pozitívne, najmä z dôvodu prehadnosti a jednotnosti ich vymáhania. Ochrana poskytovaná inými právnymi prostriedkami, či už je to autorské právo alebo ochrana prostredníctvom úpravy nekalej súaže, je samozrejme možná, no prináša so sebou niektoré úskalia. Ochrana právom autorským je predovšetkým možná len pre istý obmedzený okruh priemyselných vzorov, ktoré spajú prísnejšie podmienky AutZ, z ktorých hlavnou je, že musí ís o výtvory jedinečné. Právo nekalej súaže zase poskytuje ochranu len pred konaním iného súažitea. Keže však je tento pojem ako v literatúre, tak aj v rozhodovacej praxi chápaný pomerne široko, nie je táto prekážka zásadnou. Nevyspytatenejšou zostáva otázka, ako súd posúdi, či sa jedná 118 o konanie v rozpore s dobrými mravmi súaže, keže posúdenie tejto otázky je pomerne náročné a málokedy s istotou predvídatené. Taktiež je otázne, do akej miery bude súd prihliada k záujmom subjektu, ktorý nepodnikol k ochrane svojho práva žiadne aktívne kroky spočívajúce v podaní prihlášky k zápisu, resp. otáznou je otázka, v akom časovom horizonte má by táto ochrana poskytnutá, a to najmä s ohadom na existenciu len trojročnej ochrannej doby pri nezapísanom vzore Spoločenstva. Rovnako procesné postavenie subjektu, opierajúceho svoje práva o AutZ alebo o úpravu nekalej súaže, je menej priaznivé ako je tomu pri ochrane poskytovanej právom sui generis. Preto by som určite odporučil ochranu zapísaným vzorom poda ZOPV, keže táto je pomerne málo finančne nákladná, no zápis vzoru poskytuje svojmu vlastníkovi väčšiu dávku právnej istoty. Ak hovoríme o ochrane vzorov pri subjekte, ktorý nadväzuje intenzívnejšie hospodárske styky so zahraničím, možno mu vrelo doporuči ochranu zapísaným vzorom Spoločenstva, keže je ou rýchlo a jednoducho poskytnutá jednotná ochrana vo všetkých krajinách ES, ktoré sú z vekej časti častými obchodnými partnermi českých hospodárskych subjektov. Taktiež táto úprava je, najmä čo sa týka podmienok ochrany, vemi podobná ochrane poda ZOPV, čo určite uahčuje orientáciu pri krokoch potrebných k zápisu a jej získaniu. Konanie, ktoré pred OHIM-om prebieha na registračnom princípe (s čiastočným vecným prieskumom), bolo zrejme nevyhnutnosou, pretože inak by hrozilo zahltenie OHIM-u prihláškami, o ktorých zápise by z kapacitných dôvodov nestíhal rozhodova. Takýmto riešením sa tak našiel kompromis medzi rýchlosou konania o zápise a právnou istotou vlastníka vzoru. Je teda na zvážení prihlasovatea, či jeho vzor je skutočne nový a či má individuálnu povahu. Ak by tomu tak nebolo, môže by jeho zápis prehlásený za neplatný. Finančne ide síce o ochranu 119 nákladnejšiu, než je ochrana národným vzorom, no vzhadom na územný rozsah ochrany (až 27 krajín, ktoré sú významnými hospodárskymi partnermi R) sa stále jedná o ochranu finančne dostupnú a výhodnú. Ochrana nezapísaným vzorom Spoločentsva je síce vhodná pre isté právne odvetvia, ktoré požadujú vemi rýchlu a neformálnu ochranu, no ochranná doba je pomerne krátka. Hlavne však, právna istota vlastníka takéhoto vzoru nie je taká ako pri zapísanom vzore, čo sa môže negatívne prejavi v prípadnom spore. Ochrana vzoru mimo územia ES tradične prináša väčšie právne problémy, súvisiace najmä s roztrieštenosou právnych úprav a neexistenciou celosvetovo obubeného a používaného spôsobu medzinárodného zápisu. Takýmto by sa mohol sta Haagsky systém, ktorý poda ma získal prijatím ŽA na atraktivite. Je to systém rýchly, prihliadajúci na potreby jednotlivých štátov. Je určite aj finančne výhodný, z porovnania nákladov napríklad vyplýva, že samotné náklady na zápis môžu by pri zápise vzoru pre územie ES prihlasovateom z krajiny riadiacej sa ŽA dokonca nižšie, než je tomu poda Nariadenia v prípade zápisu vzoru Spoločenstva na OHIM-e. Práve pristúpenie ES k tomuto systému by mohlo by istým impulzom pre krajiny ako USA, Japonsko, ína, Rusko, Austrália a Kanada k tomu, aby pristúpili k tomuto systému, kedže ide o hospodársky najvýznamnejšie krajiny sveta, ktoré však k Haagskemu systému zatia nepristúpili. Práve s ohadom na len obmedzenú účas štátov na tomto systéme, ho možno doposia považova za nie príliš úspešný a populárny. Myslím si však, že predpoklady k väčšej obúbenosti a častejšiemu využívaniu má. 120
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Flaškár 645 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Flaškár 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Flaškár 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Zuzana Císařová 255 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 222 kB