velikost textu

Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
Název v angličtině:
Capitular Church of Raising of The Holy Cross in Litomyšl
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miloš Vacek
Vedoucí:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Oponent:
PhDr. Marek Pučalík
Id práce:
73865
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Augustiniánský klášter, Jan II. ze Středy, husitství, přestavba kostela, proboštství
Klíčová slova v angličtině:
Monastery of the Augustinians, Jan II. from Středa, Hussitism, renovation of the Church, provost
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce „Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli“ nejprve stručně seznamuje s dějinami Litomyšle, které předcházely a jsou důležité pro pochopení pozdějšího období – založení kláštera augustiniánů poustevníků. Jedná se především o klášter benediktinů a poté premonstrátů. Roku 1344 bylo v Litomyšli založeno biskupství (1. kapitola). Druhý zdejší biskup Jan II. ze Středy zde roku 1356 založil augustiniánský klášter spolu s kostelem Povýšení sv. Kříže (2. kapitola). V období husitství došlo k důležité změně ve významu zmiňovaného kostela – roku 1448 sem byla přenesena fara od zničeného kostela sv. Klimenta (3. kapitola). V práci nechybí popis stavební historie kostela, jehož stavba trvala 20 let a úpravy pokračovaly až do doby husitské (4. kapitola). Do začátku 20. století měly kostel na starosti mnohé šlechtické rody, které zároveň vlastnily litomyšlské panství (5. kapitola). Až do 20. století kostel procházel četnými opravami a také několika podstatnými přestavbami (6. kapitola). Na počátku 20. století byl litomyšlskému děkanství udělen titul proboštství. O několik desítek let později bylo usilováno o radikální přestavbu kostela v gotickém stylu, ke které však již nedošlo (7. kapitola). V devadesátých letech pak byla provedena kompletní rekonstrukce chrámu i přilehlé budovy proboštství (8. kapitola). Hlavním přínosem této práce má být prezentace dějin kostela v širším pohledu, než v jakém ji nabízejí jiné publikace. Klíčová slova Augustiniánský klášter, Jan II. ze Středy, husitství, přestavba kostela, proboštství 1
Abstract v angličtině:
Abstract At first the Diploma thesis „Capitular Church of Raising of The Holy Cross in Litomyšl“ acquaints shortly with history of Litomyšl, which went before and is important for understanding later period – foundation of a Monastery of the Augustinians the Hermits. This is concern mainly about a Monastery of the Benedictines and then about a Monastery of the Premonstratensians. In 1344 a Bishopric was founded in Litomyšl (Chapter 1). The second resident Bishop Jan II. from Středa founded the Monastery of the Augustinians together with the Church of Raising of The Holy Cross in 1356 (Chapter 2). There was an important change in the meaning of the aforementioned Church during the Hussite period – in 1448 a Parish Office was transfered here from destroyed Church of St. Clement (Chapter 3). In this thesis description of architectural history of the Church is not missing; construction of the Church took 20 years and modifications continued until the Hussitism (Chapter 4). Till the 20th century many noble families cared the Church; these families were also owners of a domain of Litomyšl (Chapter 5). Till the 20th century the Church went through many reconstructions and also a few cardinal renovations (Chapter 6). In the beginnig of the 20th century the Provost titular was given Litomyšl Deanery. Several years later some architects sought for a radical restructuring in Gothic style; however that was not made (Chapter 7). Then in the nineties a full restoration of the Church also neighbouring provost house was made (Chapter 8). A presentation of the history of the Church in larger view, than another publications offer, should be a major contribution of this thesis. Keywords Monastery of the Augustinians, Jan II. from Středa, Hussitism, renovation of the Church, provost 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miloš Vacek 432 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Miloš Vacek 16.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miloš Vacek 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miloš Vacek 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Pučalík 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ing. Lucie Rathauská 201 kB